Hva er fysioterapi?

Fysioterapeuter jobber med kropp, bevegelse og funksjon. De behandler personer i alle aldre og samarbeider ofte med annet helsepersonell. Fysioterapeuter jobber også helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå.

Ulike former for fysioterapi 

Fysioterapeuter bruker forskjellige metoder og øvelser når de skal behandle deg. De gir deg også informasjon og veiledning.

Det finnes ulike typer fysioterapi, som

 • fysioterapi for barn og unge
 • fysioterapi for eldre
 • fysioterapi for kvinner
 • idrettsfysioterapi
 • ridefysioterapi
 • psykomotorisk fysioterapi
 • manuellterapi

Du kan også få fysioterapi for ulike tilstander, som

 • kreft
 • nevrologiske tilstander
 • ortopediske tilstander
 • reumatologiske tilstander
 • hjerte- og lungesykdommer
 • muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell, og har et selvstendig vurderings- og behandlingsansvar.

Hvordan få tilbud om fysioterapi

Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut.

Det er to måter å få fysioterapi på. Den ene er å oppsøke en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen. Den andre er å oppsøke en frittstående fysioterapeut. Begge gir samme behandling, men det er ulikt hvordan du betaler.

Hos en fysioterapeut med driftsavtale med kommunen, betaler du ingenting dersom du er under 16 år eller du har en godkjent yrkesskade.

Forebyggende og helsefremmende fysioterapi hos helsestasjon eller skolehelsetjeneste koster heller ikke noe. Det kan hende du må betale en egenandel hvis du får behandling i grupper. 

Får du behandling hos fysioterapeut uten driftsavtale, må du betale selv.

Kommuner skal ha tilbud om fysioterapi. Det kan være kommunalt ansatte fysioterapeuter og/eller fysioterapeuter med driftsavtale. De kan gi behandling hjemme ved behov.

Fysioterapeuter med driftsavtale gir oftest behandling ved fysioterapi-institutter. Sykehjem skal også ha et fysioterapitilbud.  

Hvor kan du få behandling av fysioterapeut?

Det finnes flere steder du kan få behandling av fysioterapeut.

Kommunehelsetjenesten

Rehabiliteringsinstitusjoner

Fysioterapeuter er en viktig del av et tverrfaglig rehabiliteringstilbud. I rehabiliteringsinstitusjoner jobber fysioterapeuter sammen med andre faggrupper.

Fysioterapeutene bidrar med sin kompetanse når en pasients funksjonsproblemer skal vurderes. De bidrar også med opptrening som bedrer funksjonsnivået. 

Skole, helsestasjon og barnehage 

Barn som utvikler seg annerledes enn andre, som har ulike sykdommer eller skader har behov for fysioterapi. Fysioterapeuter jobber i samarbeid med foreldre, helsesøstre, barnehage og skole. Målet er å hjelpe barn og unge slik at de kan delta i lek og dagligliv.

Syke- og aldershjem 

Fysioterapeuter kan bidra til at beboere blir aktive og kan delta i dagligdagse situasjoner. Fysioterapeuter samarbeider med annet personale om å hjelpe beboere til å klare seg mest mulig selv.

Hjemmebaserte tjenester

I hjemmebaserte tjenester jobber fysioterapeuter både forebyggende og rehabiliterende. Fysioterapeuter jobber med hverdagsrehabilitering, med fokus på trening, funksjon og å være selvstendig.

Spesialisthelsetjenesten

Fysioterapeuter kan jobbe på sykehus og/eller i private rehabiliteringsinstitusjoner. På sykehus kan fysioterapeuter bidra både i den akutte fasen, etter alvorlig sykdom og etter operasjoner.

Innen psykiatrien jobber fysioterapeuter helhetlig med kropp og følelser. Fysioterapi kan være individuell undersøkelse og behandling, eller være del av et gruppetilbud.

I arbeidslivsrettet rehabilitering på private institusjoner bidrar fysioterapeuter med opptrening, og støtter klientene i livsstilsendringer for å kunne fungere i arbeidslivet. 

Arbeidslivet 

Bedrifter og organisasjoner kan ha ansatt fysioterapeuter som driver med kartlegging og risikovurdering, samt rådgivning, bevisstgjøring og tilrettelegging for å skape et helsefremmende arbeidsmiljø.

Andre arenaer

Fysioterapeuter kan bidra i frisklivssentraler og lærings- og mestringssentre. Fysioterapeuter utformer også egne private tilbud, rettet mot bedrifter/arbeidsliv og mot friskliv.

Fysioterapeuter skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne være i arbeid og ha best mulig funksjonsevne.