Ofte stilte spørsmål for studenter utenfor EU/EØS

Skal du studere utenfor Europa? Skal du ha med deg familien? Skal du studere i Canada eller USA? Her finner du svar på viktige helserelaterte spørsmål.

Ung kvinne med bøker

Jeg har med meg familien min under studier utenfor EU/EØS. Hva bør jeg ordne før vi drar når det gjelder helsetjenester for dem?

Ektefelle og egne barn som etter folketrygdloven ikke har selvstendige rettigheter til stønad av helsetjenester i utlandet, kan søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Søknaden sendes til NAV.

Som ektefelle regnes

  • person som har inngått ekteskap etter ekteskapsloven, eller har inngått ekteskap i utlandet som anerkjennes i Norge
  • samboer der samboerparet har eller har hatt felles barn, eller som tidligere har vært gift med hverandre

Med barn menes personer under 18 år.

Hvis oppholdet skal være under ett år, og medfølgende ektefelle ikke arbeider, beholder ektefellen medlemskap i folketrygden og regnes som turist. Det betyr at medfølgende ektefelle ikke har rett til dekning av utgifter til helsetjenester i studielandet, men må tegne privat forsikring. Ektefellen har fremdeles rett til helsetjenester i Norge.

Stønad fra Lånekassen er beregnet til å forsørge én person. Som student med lån fra Lånekassen regnes du derfor som forsørger av egne barn, men ikke av ektefelle.

Er det spesielle regler for dekning av utgifter til helsetjenester for norske studenter i USA?

​Dersom du studerer i USA og enten får støtte fra Lånekassen eller har frivillig medlemskap i folketrygden, kan du benytte den amerikanske forsikringsagenten Optum. De kan hjelpe til med å velge riktig behandler, og de kan stille garantier overalt i USA. Du slipper da å legge ut selv hvis du får store utgifter ved sykdom.

Optum kan bekrefte overfor lærestedet ditt at du har dekning av helseutgifter under studieoppholdet ditt. I de fleste tilfeller vil dekning gjennom Optum bli godtatt av lærestedet, og du vil bli fritatt fra å kjøpe forsikring gjennom dem. Det er imidlertid opp til lærestedet å akseptere dekning gjennom Optum. Ved enkelte læresteder vil du måtte kjøpe en egen helseforsikring.

Velger du å benytte Optum, må du benytte Optum til alle dine helseutgifter i USA.

Helfo vil utveksle dine person- og helseopplysninger med Optum. Dette vil bli gjort i tråd med gjeldende lovregler for utveksling av personopplysninger. Skulle du imidlertid ikke ønske at vi utveksler dine personopplysninger, må du ta kontakt med Helfo. Du vil da måtte legge ut for eventuelle helseutgifter, og sette frem krav om refusjon fra Helfo i etterkant.

Les om Helfo member services på Optums nettsider.

Jeg skal studere i Canada. Hvilke helserettigheter har jeg der?

Når du viser bekreftelse fra Helfo på helserettigheter i utlandet, vil lærestedet i de fleste tilfeller godta denne, og du vil bli fritatt fra å kjøpe forsikring gjennom dem. Dette er imidlertid opp til lærestedet. Ved enkelte læresteder vil du måtte kjøpe en egen helseforsikring.

Jeg har hørt at Norge og Québec har inngått en egen trygdeavtale for studenter i provinsen Québec?

Det stemmer. Etter denne avtalen har studenter ved høgskoler og universiteter i Québec rett til helsetjenester i Québec etter reglene der. Det samme gjelder medfølgende forsørgede familiemedlemmer. Med familiemedlemmer menes ektefelle, barn eller samboer med felles barn.Ved at man har denne rettigheten, faller retten til dekning fra folketrygden i Norge bort.

Vær oppmerksom på at reglene for dekning av utgifter til helsetjenester kan være annerledes enn i Norge. Eksempelvis må du ha en egen forsikring for å få dekket utgifter til legemidler. Gjør deg kjent med reglene som gjelder, på nettsiden til Régie de'lassurance maladie du Québec.

Du som får støtte fra Lånekassen for å studere i Québec, vil automatisk få et dokument/brev fra Helfo som bekrefter at du er omfattet av trygdeavtalen mellom Norge og Québec. Dokumentet vil bli sendt til din folkeregistrerte adresse. Det tar omtrent 15 virkedager fra støtten er innvilget til du mottar bekreftelsen.

Du som ikke får støtte fra Lånekassen under studiene i Québec, må sende følgende opplysninger til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg:

  • Navn og fødselsdato.
  • Informasjon om hva slags statsborgerskap du har.
  • Studiedokumentasjon utstedt av lærested. Det må gå klart frem av dokumentasjonen at du følger organiserte studier i Québec, i hvilket tidsrom du studerer/skal studere ved lærestedet, og omfanget av studiene (fulltid/antall timer per uke).
  • Hvis du er utvekslingsstudent: attest fra universitetet/skole i Norge om at planlagt studieopphold i Québec gjennomføres i forbindelse med studier i Norge.