Livsforlengende og lindrende behandling

Når en alvorlig sykdom ikke lenger kan kureres, får du tilbud om livsforlengende og lindrende behandling. Målet med behandlingen er at du kan leve lenger og ha det så godt som mulig.

Hva er livsforlengende behandling?

Når en sykdom ikke lenger kan bli kurert, vil mulighetene for livsforlengende behandling bli vurdert. Livsforlengende behandling er all behandling som kan forlenge pasientens liv. Det kan handle om å behandle følgesykdommer eller å hindre forverring av grunnsykdommen

Effekten av livsforlengende behandling vil alltid vurderes opp mot eventuelle bivirkninger.

Hva er lindrende behandling?

Lindrende behandling (palliativ behandling) er å gi den som har uhelbredelig sykdom behandling, hjelp og støtte til at livet blir så godt som mulig i alle faser av sykdommen. Noen får lindrende behandling i en kort fase, mens andre får det i flere år. 

Behandlingen skal forebygge og lindre smerter, kvalme, angst, uro og pusteproblemer. Den skal også følge opp psykiske, åndelige og eksistensielle behov.

Målet er å gi både den syke og de pårørende best mulig livskvalitet i tiden som er igjen.

Hvem får lindrende behandling?

Alle med behov for lindrende behandling og omsorg, skal få tilbud om det, uavhengig av diagnose. Lindrende behandling og omsorg er aktuelt fra tidlig i sykdomsforløpet sammen med behandling som har til hensikt å forlenge livet.

Pasienter med behov for lindrende behandling kan være svært forskjellige. Noen kan være i fullt arbeid, mens andre kan ha stort behov for hjelp i det daglige.

Hvor og hvordan foregår lindrende behandling?

Lindrende behandling kan gis

  • i hjemmet
  • på sykehjem
  • på sykehuset
  • i spesielle lindrende enheter på sykehus, sykehjem og helsehus

Ofte vil ulike yrkesgrupper samarbeide for å gi pasient og pårørende best mulig behandling og oppfølging.

I tillegg til lege og sykepleier, kan fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, psykolog og en samtalepartner/en tros- eller livssynsveileder bistå, hvis pasienten ønsker det.

Rett til medvirkning og informasjon

Åpen dialog med helsepersonellet om behandlingsstrategier skal gi pasient og pårørende så mye trygghet og forutsigbarhet som mulig. Pasienten har rett på god informasjon om målet med behandlingen, effekt og bivirkninger. Pasienten har rett til å takke ja eller nei til den behandlingen som blir tilbudt.

Sammen med pasienten vil legen vurdere behandlingen. Legen vil ta hensyn til pasientens erfaringer og ønsker og livskvalitet i hverdagen. Ved livsforlengende behandling må effekten av behandlingen alltid vurderes opp mot eventuell forverring av livskvaliteten.

Når legene skal starte eller avslutte behandling er de avhengig av en god dialog med pasienten. Hvis pasienten ikke kan gi uttrykk for ønskene sine, skal legen lytte til nærmeste pårørende før beslutningen tas.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet i samarbeid med Kreftforeningen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Hjernesvulstforeningen, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, m.fl.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert fredag 28. april 2023