Lærings- og mestringstilbud

Som bruker, pasient eller pårørende har du krav på oppfølging utover medisinsk behandling. I lærings- og mestringstilbud legges det til rette for at du skal få bedre innsikt i egen situasjon og bli styrket i å mestre livet med helseutfordringer.

Et godt liv og en god helse handler om mer enn fravær av sykdom. Det handler om å håndtere hverdagen, også ved sykdom, skade og nedsatt funksjonsevne.

I lærings- og mestringstilbud er det overordnede målet å fremme helse og livskvalitet. Tilbudene kan variere i form og innhold, være individuelle eller gruppebaserte, og bygge på et tverrfaglig samarbeid. Det er dine behov som avgjør hvilket tilbud som passer best. Lærings- og mestringstilbud skal inngå i helhetlige forløp for deg som bruker, pasient eller pårørende.

Brukermedvirkning står sentralt i lærings- og mestringstilbud. Det vil si at mange av tilbudene utformes og gjennomføres i et nært samarbeid mellom fagpersoner og erfarne brukere som selv har hatt eller lever med helseutfordringer. Dette bidrar til å sikre at tilbudene dekker deltakernes behov.

Nyttig å dele erfaringer

Det kan være krevende å leve med utfordringer og bekymringer som ofte følger med sykdom eller skade. Det aller meste i livet påvirkes, også for de som står rundt. Når du rammes av sykdom, er det vanlig å bli usikker. Mye er nytt og ukjent, og det som før var en selvfølge, må kanskje sees på i et nytt lys. Lærings- og mestringsvirksomheten skal være til støtte i slike situasjoner. Informasjon, undervisning, veiledning og erfaringsutveksling utgjør en stor del av virksomheten.

Deltakelse på lærings- og mestringstilbud kan ha stor betydning for hvordan livet med helseutfordringer oppleves. Økt kunnskap og innsikt i egen situasjon kan bidra til at hverdagen oppleves tryggere og mer håndterbar.

En rekke lærings- og mestringstilbud foregår i grupper. Mange synes det er nyttig å treffe andre som er i samme situasjon for å bli forstått og snakke med de som har vært gjennom lignende utfordringer. Det kan gi en opplevelse av støtte, fellesskap og håp for fremtiden.

Deltakelse på slike tilbud viser seg å ha sammenheng med færre og kortere sykehusinnleggelser og færre sykedager.

Tilbud i sykehus og kommuner

Som bruker, pasient eller pårørende har du krav på tilstrekkelig informasjon og oppfølging. Lurer du på hva som finnes av lærings- og mestringstilbud der du bor, kan du kontakte lærings- og mestringssenteret ved ditt nærmeste sykehus eller helsetjenesten i din kommune. I mange tilfeller trenger du en legehenvisning for å kunne delta på et tilbud. Fastlege eller behandlende lege i sykehuset skal kunne hjelpe deg med dette.

Det finnes i dag lærings- og mestringsvirksomhet både i sykehus og kommuner, samt i frivillig og privat sektor. Flere sykehus og kommuner samarbeider om lærings- og mestringstilbud som et ledd i å bidra til kvalitetsmessig gode og helhetlige forløp.

Du finner også mer informasjon på nettsiden til Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

E-læring

Noen eksempler på e-læringstilbud om ulike diagnoser: