Rett til innsyn i pasientjournalen din

Du har rett til å se hva som står i pasientjournalen din, og hvem som har sett informasjonen om deg. Du kan gjøre det digitalt her på helsenorge.no, eller du kan be om å få opplysningene på andre måter.

Mann som holder journalen sin

Hva er en pasientjournal?

Din pasientjournal er en samling av opplysninger om helsehjelpen du har fått. Hvert behandlingssted hvor du har fått helsehjelp, for eksempel sykehus eller fastlegekontor, skal opprette en pasientjournal.

En pasientjournal skal blant annet inneholde opplysninger om diagnose, sykdomsforløp, behandling, prøvesvar, informasjon som er gitt til deg og andre forhold som kan være av betydning for behandlingen eller eventuelle senere behandlinger.

Din rett til innsyn

Du har rett til å få innsyn i journalen din, og hvis du ønsker det kan du også få forklart ord og uttrykk som er vanskelige å forstå. Du har også rett til å få vite hvem som har hatt tilgang til pasientjournalen din, og hvem som har fått utlevert opplysninger fra den.

Digitalt innsyn i pasientjournalen

Digitalt innsyn i pasientjournalen din tilbys til pasienter over 16 år og de som har foreldreansvar for barn under 12 år. For barn mellom 12 og 16 år tilbys det i dag ikke digitalt innsyn i pasientjournalen. Ikke alle helseregioner tilbyr digitalt innsyn i barns pasientjournal.

For øyeblikket er digitalt innsyn via Helsenorge tilgjengelig i helseregionene Helse Vest, Helse Nord og Helse Sør-Øst. Vil du ha innsyn i dokumenter fra andre helseregioner eller sykehus, må du kontakte behandlingsstedet og be om innsyn.

Samtykke

For å få digitalt innsyn i pasientjournalen din må du ha gitt samtykke til tilgangsnivå Basis+ eller høyere.

Dokumenter som ikke er tilgjengelige digitalt på Helsenorge

Selv om resten av pasientjournalen din er tilgjengelig via helsenorge.no, vil noen dokumenter ikke vises digitalt. Hvis du ønsker innsyn i slike dokumenter, eller du ønsker å motta dokumentene på papir eller CD, må du henvende deg til behandlingsstedet.

Utskrift og forsendelse av dokumentene er i utgangspunktet gratis, men det kan hende du må betale en administrasjonskostnad dersom du ber om kopi av dokumenter du har fått før.

Her finner du oversikter over hvilke dokumenter de ulike helseregionene kan tilby på ulike måter, og hvordan du ber om innsyn i disse dokumentene:

Avslag på innsyn

I helt spesielle tilfeller kan helsepersonell nekte deg innsyn i hele eller deler av journalen.

Les mer i pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1 (lovdata.no).

Hvis du ikke får innsyn kan du klage til Statsforvalteren. Finn din Statsforvalter (fylkesmannen.no).

Andres innsyn i din pasientjournal

Opplysningene i pasientjournalen er underlagt taushetsplikt, og i utgangspunktet skal ingen andre ha tilgang til den enn de som trenger opplysninger fra pasientjournalen for å gi deg helsehjelp.

Helsepersonell som trenger tilgang til pasientjournalen for å kunne gi deg forsvarlig helsehjelp, for eksempel neste gang du blir lagt inn på sykehus, har også tilgang hvis du ikke motsetter deg det. Hvis du motsetter deg innsyn, må det vurderes om det er forsvarlig å gi deg helsehjelp uten tilgang til helseopplysningene.

Dine nærmeste pårørende skal få innsyn i din pasientjournal hvis du samtykker til det eller forholdene tilsier det, for eksempel hvis du er bevisstløs. Foreldre til barn under 16 år har i utgangspunktet rett til å få se barnets pasientjournal, men det finnes unntak fra dette.

Nærmeste pårørende har innsynsrett i en avdød persons pasientjournal, så fremt ikke særlige grunner taler mot det.

Mer informasjon om andres innsyn i din pasientjournal finner du her.

Du kan be om at feil i opplysningene rettes eller slettes

Dersom du mener at pasientjournalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger, kan du be behandlingsstedet om at opplysningene rettes eller slettes.

Hvis du ber om retting eller sletting av opplysninger og ikke får medhold i ditt ønske, kan du klage til Statsforvalteren. Finn din Statsforvalter (fylkesmannen.no).

Se mer informasjon i Pasient- og brukerrettighetsloven § 5-2 om vilkårene for retting og sletting av opplysninger i pasientjournal (lovdata.no).

Har behandleren din gått av med pensjon eller mistet autorisasjonen?

Lurer du på hvor pasientjournalen din har blitt arkivert i slike tilfeller? Behandlere kan være fastleger, tannleger, psykologer, psykiatere eller kiropraktorer i kommunal regi, herunder behandlere med driftsavtaler med spesialisthelsetjenesten. Merk: Ikke behandlere i sykehus.

Frem til nå har pasientjournalen din blitt overført til Statsforvalteren ved slike tilfeller. Nå er det en ny nasjonal ordning for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet som trer i kraft fra 1.10.2021.

Etter 1.10.2021 er det Helsedirektoratet som vil ha ansvaret for pasientjournalen din hvis din behandlers virksomhet legges ned eller behandleren din mister autorisasjon. Pasientjournalen din vil bli overført til Norsk Helsearkiv (NHA) på Tynset, som skal ha den trygt lagret hos seg. Materialet som kom til ordningen før 1.10.2021 vil gradvis bli overført fra Statsforvalterne til NHA i en overgangsperiode på to år.

Pasientjournalen din vil etter overføringen til NHA bli lagret der til du finner en ny behandler som kan få denne utlevert for å ivareta helsehjelp til deg, eller til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem.

Ordningen består av disse tjenestene:

Innsyn i egen journal

Dersom du ønsker innsyn i journalen din jf pasient- og brukerrettighetsloven §5-1 og den ligger lagret i depoet hos NHA, logger du inn i Altinn her og sender inn en henvendelse om innsyn i egen journal. Hvis du ønsker å gi din fullmakt til en fullmektig for innsyn må du fylle ut denne fullmakten.

Retting og sletting i egen journal

Dersom du ønsker å rette eller slette noe i journalen din jf. helsepersonelloven §42, §43 og §44, og den ligger i depotet hos NHA, må du skaffe deg en ny behandler som kan gjøre en slik vurdering. Du må fylle ut en fullmakt for utlevering av journal til ny behandler, og legge ved kopi av legitimasjon. En slik fullmakt finner du her. Ny behandler kan så ta kontakt med den nasjonale ordningen ved å logge seg inn på Altinn her og sende en forespørsel om utlevering, med din fullmakt vedlagt.

Utlevering av journal til ny behandler

Dersom du har fått ny behandler og ønsker journalen din utlevert til denne, laster du ned fullmakt her. Gi ferdig utfylt fullmakt og kopi av din legitimasjon til ny behandler slik at vedkommende kan legge dette ved sin henvendelse til den nasjonale ordningen, ved å logge seg inn på Altinn her for å få utlevert journalen din.

Ikke-digital løsning

Dersom du ikke har mulighet til å henvende deg til ordningen digitalt kan du ta direkte kontakt med Helsedirektoratet pr post. Postadresse: Pb 220 Skøyen, 0213 OsloHelsedir, merk henvendelsen "Utlevering av pasientjournaler".

Les mer om den nye nasjonale ordningen for oppbevaring av pasientjournaler ved overdragelse og opphør av virksomhet hos Helsedirektoratet.