Varsel om alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten

Pasienter, brukere og nærmeste pårørende har rett til å varsle Statens helsetilsyn og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten om dødsfall og svært alvorlige skader etter hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Du kan varsle via Helsenorge.

Retten til å varsle Statens helsetilsyn (Helsetilsynet) og Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) kommer i tillegg til den muligheten du har til å ta direkte kontakt med dem som har levert helse- og omsorgstjenesten, og retten du har til å be statsforvalteren (tidligere fylkesmannen) om å vurdere helsehjelpen.

Dersom du vil varsle bekymringer om alvorlige forhold som ikke er knyttet til en konkret hendelse, kan du varsle Ukom.

Formålet med varselordningen for de alvorligste hendelsene er å identifisere uforsvarlige forhold raskere, slik at forholdene rettes opp og pasientsikkerheten bedres.

Hvilke hendelser kan du varsle om?

Kriteriene for å varsle om alvorlige hendelser er

  • dødsfall eller svært alvorlig skade på pasient eller bruker, og
  • hendelsen skjedde i helse- og omsorgstjenesten, eller ved at pasient eller bruker skadet en annen, og
  • utfallet er uventet, og
  • hendelsen har skjedd etter 1. juli 2019

Alle kriteriene må være oppfylt for å varsle om en alvorlig hendelse til Helsetilsynet og Ukom.

Dersom hendelsen skjedde før 1. juli 2019, eller det er andre forhold enn dødsfall eller svært alvorlig skade du ønsker å varsle om, må du henvende deg til nærmeste statsforvalter (tidligere fylkesmann).

Hvem kan varsle?

Pasient, bruker eller nærmeste pårørende kan varsle Helsetilsynet og Ukom om alvorlige hendelser som har skjedd i helse- og omsorgstjenesten.

Nærmeste pårørende er den pasienten eller brukeren har oppgitt som nærmeste pårørende.

Dersom pasienten eller brukeren er ute av stand til å oppgi pårørende eller det ikke er angitt nærmere opplysninger om dette, skal det ved spørsmål om hvem som er nærmeste pårørende tas utgangspunkt i nærmere angitt personrekkefølge beskrevet i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 b.

Dersom du ikke er pasientens eller brukerens nærmeste pårørende, kan du allikevel henvende deg til statsforvalteren (tidligere fylkesmannen). Du kan også melde din bekymring til Ukom.

Hvordan varsler du?

Du kan varsle om svært alvorlige hendelser til Helsetilsynet og Ukom ved hjelp av dette skjemaet på Helsenorge. I skjemaet kan du velge om du vil varsle Helsetilsynet, Ukom eller begge.

Dersom du ikke kan varsle via skjema kan du ringe Statens helsetilsyn på telefonnummer 21 52 99 00

Dersom du ikke kan varsle via skjema kan du også ta kontakt med Ukom. Informasjon finner du her.

Meld svært alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten til Helsetilsynet og Ukom

Skjemaet der du varsler om svært alvorlige hendelser krever at du har samtykket til full tilgang. Ønsker du å se hvilket samtykke du har gitt, eller endre samtykket, kan du gjøre det i  personverninnstillingene dine.

Hva skjer videre i Helsetilsynet?

Helsetilsynet vil undersøke saken. Du vil bli kontaktet per telefon hvis det er behov for det. Når varselet er fulgt opp, vil du motta brev med informasjon om Helsetilsynets vurdering. Du vil motta brevet innen tre uker.

Hva skjer videre i Ukom?

Ukom tar imot varselet og vurderer om vi skal undersøke saken. Du vil bli kontaktet per telefon. Etter at varselet er fulgt opp vil du motta et brev.

Behandling av personopplysningene

Opplysningene du legger inn i skjemaet der du varsler om alvorlige hendelser blir behandlet på en sikker måte og i henhold til personopplysningsloven. Les mer om generelle bruksvilkår og kontaktinformasjon til personvernombud i bruksvilkårene for Helsenorge.

Andre klager på helse og omsorgstjenester

Har du opplevd svikt i helse- og omsorgstjenesten som ikke dreier seg om dødsfall eller svært alvorlig skade?

Hvordan du går frem, og hvem du skal ta kontakt med, avhenger av hva som har skjedd.

Her får du en oversikt over hvor du kan klage, og hvem som kan hjelpe deg:

Pasient- og brukerorganisasjoner kan også hjelpe deg med veiledning og klageformulering. Her er en oversikt over disse.

Nyttige lenker:

Andre ordninger for tilsyn, klage og erstatning (Statens helsetilsyn)

Statsforvalteren (tidligere fylkesmannen)

Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten, Ukom