Hvem har rett til opplæringspenger?

Mange personer med sjeldne diagnoser strever med å finne kunnskap og informasjon om sin diagnose. Behovet for opplæring er av større betydning jo mindre kunnskap det finnes om diagnosen.

Utenlandske borgere

Personer som har omsorg for et barn med nedsatt funksjonsevne har rett til opplæringspenger. Dette kan gjelde

  • forelder som barnet bor hos
  • forelder som barnet ikke bor hos
  • samboer til forelder
  • besteforeldre og lignende
  • tante eller onkel
  • søsken

Også personer som har omsorgen for en voksen person med funksjonshemning eller langvarig sykdom kan få opplæringspenger. Opplæringen må være nødvendig for å kunne ta seg av og behandle barnet eller den voksne. Det kan i henhold til folketrygdloven ytes opplæringspenger ved opplæring som er nødvendig for å kunne ta seg av og behandle barnet ved sentrene under Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

Noen får avslag på opplæringspenger til kurs i regi av kompetansesenterne. Da anbefales du å kontakte det aktuelle kompetansesenteret for veiledning og dokumentasjon for en eventuell klage. Se oversikt over hva som regnes som godkjente helseinstitusjoner på NAV.no

Kursopphold i utlandet

Familier med barn under 18 år med en sjelden sykdom som ikke har noen kompetansetjeneste eller fagmiljø i Norge kan søke om å få dekket utgifter til kursopphold i utlandet.

Det er Helfo som behandler søknadene, med bakgrunn i rundskrivet «Bidrag til spesielle formål – Barn med sjeldne tilstander», §5-22.

Du kan også rådføre deg med det kompetansesenteret som har ansvaret for din diagnose, eller ringe Sjeldentelefonen 800 41 710.

Lovdata. Bidrag til spesielle formål – Barn med sjeldne tilstander [Internett]. Oslo: Lovdata; 2020 Hentet 2020-12-09]. Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/nav/rundskriv/r05-22

NAV. Hva er en godkjent helseinstitusjon? [Internett]. Oslo: NAV; 2020 [hentet 2020-12-09]. Tilgjengelig fra: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/opplaringspenger#Hva-er-en-godkjent-helseinstitusjon

NAV. Hvem kan få opplæringspenger? [Internett]. Oslo: NAV; 2020 [hentet 2020-12-09]. Tilgjengelig fra: https://www.nav.no/familie/sykdom-i-familien/nb/opplaringspenger#Hvem-kan-fa-opplaeringspenger

Content provided by Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

Last updated Tuesday, December 8, 2020