Dekning av reise til kurs og andre tjenester ved sjeldne diagnoser

Deltakelse på kurs og andre tjenester ved kompetansesentrene for sjeldne diagnoser kan dekkes av det regionale helseforetaket. Personen med diagnosen, ledsager eller pårørende kan søke om å få dekket reiseutgifter.

Bilde av foreldre, spedbarn, skoleungdom og ungdommer

Kompetansesentrene i Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser er en del av spesialisthelsetjenesten. Tjenestene disse kompetansesentrene yter overfor personer med en sjelden diagnose og nære pårørende anses å være helsetjenester som er nødvendige av medisinske eller behandlingsmessige grunner.

Du kan kontakte Pasientreiser for å søke og for å få mer informasjon.

Nære pårørende, også barn, kan også ha en selvstendig rett til å få dekket utgifter til reise ved kurs eller andre tjenester tilbudt av kompetansesentrene for sjeldne diagnoser. Det må søkes først, og det kan være egenandel.

Det står mer om dette i 

Lovdata [Internet]. Oslo: Pasientreiseforskriften; 2015  [hentet 2019-05-03]. Tilgjengelig fra:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-06-25-793

Content provided by Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD)

Last updated Tuesday, January 10, 2023