Forsøk med primærhelseteam på enkelte legekontor

I eit prøveprosjekt i ni kommunar skal nokre legekontor teste ut om eit primærhelseteam som består av fastlege, sjukepleiar og helsesekretær gir eit betre tilbod til pasientane.

Illustrasjon: Morten Rakke / Helfo

Prøveprosjektet starta 1. april og omfattar i utgangspunktet alle pasientar som står på lista til fastlegane som deltek i forsøksordninga. Det vil likevel vere eit særleg fokus på om kronisk sjuke, personar med psykiske helseproblem, rusavhengige, utviklingshemma og personar med funksjonsnedsettingar i tillegg til eldre med svekka helse faktisk får betre helsehjelp.

Målsetjinga for prøveprosjektet er at du som brukar av helsetenesta skal oppleve betre helse og meistring. Det er også eit mål at du skal oppleve meir koordinerte og samanhengande tenester.

Forsøksordninga varer i tre år, og vert evaluert kontinuerleg for å sjå i kva grad ein oppnår ønska effekt.

I tenesta "Bytte fastlege" skal du etter planen, i løpet av hausten, kunne sjå kva legekontor som er med i forsøket.

Per i dag er det desse kommunane/legekontora som har starta opp forsøket primærhelseteam:

 
Kommune Legekontor
Oslo kommune, bydel Sagene Sagene lokalmedisinske senter
Flora kommune Legegruppa SMS
Kristiansand kommune Sørlandsparken legesenter
Rana kommune Rana lokalmedisinsk senter
Ringsaker kommune Brumunddal Legesenter
Ringsaker kommune Herredshuset legesenter
Seljord kommune Seljord Helsesenter