Avfettingsmidler

Avfettingsmidler kan ha varierende stoffsammensetning. Avfettingsprodukter kan inneholde alkalier (baser), syrer, oljebaserte stoffer og/eller såpestoffer (tensider).

Bil blir vasket

Illustrasjon: Mostphotos

Ved uhell, kontakt Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging. Ved alvorlige, symptomer ring 113.

Symptomene ved forgiftning med avfettingsmidler vil avhenge av hvilke stoffer som inngår i produktet.

Alkalie- eller syrebaserte avfettingsmidler

Avfettingsmidler som inneholder alkalier eller syrer kan gi etseskader. Graden av etseskade avhenger av type alkalie eller syre, konsentrasjon og kontakttid. Hvis man er eksponert for etsende baser eller syrer er det viktig med rask og langvarig skylling.

Førstehjelp

Inntak

 • Gi raskt litt drikke.
  • Barn kan få opptil 1 dl, voksne opptil 2 dl.
  • Om barnet nekter å drikke, skal man ikke tvinge dem.
  • Tvang kan føre til at drikken kommer over i luftveiene.
 • Skyll munnen med mye vann, men unngå mer drikke da det kan føre til brekninger
 • Personer med pustevansker, oppkast eller som på andre måter ikke kan svelge skikkelig skal ikke ha væske, da det kan komme over i luftveiene
 • Ikke fremkall brekninger
 • Ikke gi kull
 • Videre oppfølging bør skje på sykehus snarest. Ring 113.

Hud

 • Fjern alle kontaminerte klær, smykker og liknende
 • Skyll straks de aktuelle hudområdene med vann, bruk behagelig temperatur
 • Skyll til huden ikke kjennes glatt ut lengre
 • Ved eksponering for syrer og alkalier i etsende konsentrasjoner bør huden skylles i minimum 30 minutter. Det kan være nødvendig med langvarig skylling, ring Giftinformasjon for råd.

Øyne

 • Skyll straks øyet med lunkent rennende vann. Skylling som starter umiddelbart etter uhellet har best effekt
 • Fjern eventuelle kontaktlinser
 • Ved eksponering for etsende produkter skal øyet først skylles i minimum 30 minutter hjemme/på skadestedet
 • Skylling under transport til legevakt/sykehus er ofte nødvendig. Lang skylletid er aktuelt. Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging

Oljebaserte avfettingsmidler

​Oljebaserte avfettingsmidler virker irriterende på slimhinner, øyne og hud. I sjeldne tilfeller kan svelging av oljebaserte produkter gi kjemisk lungebetennelse.

Symptomer

Personer skal observeres på sykehus, dersom de har symptomer som:

 • Hoste eller annen irritasjon i luftveiene
 • Tungpust
 • Sløvhet
 • Gjentatte brekninger /oppkast

Større inntak av oljebaserte stoffer kan i tillegg til lungepåvirkning også gi sløvhet og bevisstløshet.

Førstehjelp/behandling

Inntak:

 • Gi drikke
 • Ikke fremkall brekninger
 • Medisinsk kull har ikke effekt
 • Hvis hoste, irritasjon fra luftveiene, brekninger, sløvhet eller lignende oppstår, kontakt legevakt/sykehus
 • Hvis ikke symptomer har oppstått innen 6 timer etter inntaket er faren over

Hud:

 • Skyll og vask det aktuelle hudområdet grundig med mild såpe og vann
 • Smør gjerne huden inn med fuktighetskrem etter skylling.

Øyne:

 • Skyll straks grundig med lunkent rennende vann.
 • Kontakt lege ved vedvarende ubehag etter skylling.

Tensidbaserte avfettingsmidler

​Tensider (såpestoffer) som brukes i avfettingsmidler er irriterende. Disse kan føre til irritasjon og ubehag ved søl på hud eller sprut i øyet. Ved inntak vil tensider kunne gi kvalme, oppkast og evt diaré. Effekten er normalt forbigående og kortvarig.

Førstehjelp/behandling

Inntak:

 • Gi drikke, se an.
 • Ved større inntak, kontakt Giftinformasjonen.

Hud:

 • Skyll godt

​Øyne:

 • Skyll straks med rennende lunkent vann og kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging.
 • ​​Kontakt lege ved vedvarende ubehag etter endt skylling.