Fukt, fuktskader og muggsopp

Fuktproblemer eller muggsopp innendørs kan gi økt risiko for luftveisallergi og luftveissykdom. De helseskadelige effektene synes å være både av allergisk og ikke-allergisk karakter.

Bilde av fuktskader i vinduskarm

Økt risiko for allergier og luftveislidelser

Mye tyder på at fuktskader og muggsopp i inneklimaet kan være knyttet til utvikling av astma og allergi, og ikke bare til forverring av symptomer hos de som allerede har disse sykdommene.

Mulige symptomer på luftveisallergi og luftveissykdom kan være:

 • pustebesvær
 • hoste
 • piping i brystet
 • luftveisinfeksjoner
 • bronkitt
 • allergisk rhinitt
 • eksem

Sannsynligvis vil fukt- og muggsoppskader i de rommene der du oppholder deg mye være av større betydning for utvikling av uønskede helseeffekter enn fukt- og muggsoppskader i andre rom. Det er antakelig også økt risiko for utvikling eller forverring av helseplager og sykdom ved mer alvorlige fukt- og muggsoppskader.

Forebygging av fuktproblemer

Fuktproblemer forebygges blant annet ved å:

 • unngå konstruksjoner som medfører fare for at fuktighet trekker inn, eller fare for lekkasjer
 • unngå kuldebroer eller andre forhold i bygningskonstruksjonen som kan føre til kondens
 • sikre tilstrekkelig ventilasjon
 • unngå unødige fuktkilder

Du kan redusere fuktbelastningen blant annet ved å:

 • tørke opp vannsøl
 • lufte ekstra
 • øke ventilasjonen

Vedvarende fukt og vekst av muggsopp på overflater innendørs skal unngås. Tegn på risikoforhold er mugglukt og hyppig forekommende kondens på overflater eller i konstruksjonen.

Også tidligere større fuktskader kan utgjøre en helserisiko, hvis ikke materialene er raskt uttørket, rengjort eller fjernet. Der slike forhold påvises, skal de utbedres så raskt som mulig.

Viktig å holde fuktnivået lavt i kjellere

Det kan by på problemer å holde fuktnivået tilstrekkelig lavt i krypkjellere og eldre kjellerkonstruksjoner. Dette kan gi muligheter for vekst av muggsopp som i noen grad kan føre til økt mengde luftbårne sporer eller mugglukt i rommene i nærheten.

Dersom du ikke får kontroll med fuktigheten i disse områdene, og mistenker inntrengning av luft som kan føre med seg sporer eller mugglukt, kan et tiltak være å tette luftlekkasjene, og eventuelt etablere undertrykk i kjellerområdet.

Hvor stort er problemet med fuktskader i boliger?

Samlet sett spriker anslagene for hvor omfattende problemet med fukt og muggsopp i boliger er. Anslagene vil også avhenge av hvilke kriterier som settes for fuktproblemer.

Studier viser at det er relativt mange boliger som har fuktproblemer i varierende grad, noe som betyr at flere kan være utsatt for risiko for luftveissykdom. Det er derfor viktig at du er bevisst på denne type inneklimaproblemer, og at det sørges for at problemene følges opp med inspeksjon og utbedringer.

Les mer om fuktskader og muggsopp i FHIs rapport om anbefalte faglige normer for inneklima.

Folkehelseinstituttet. Råd for å unngå fukt og mugg. Oslo: 2018 [hentet 2019-03-04]. Tilgjengelig fra: https://www.fhi.no/ml/miljo/inneklima/fremhevede-artikler-inneklima-og-helse/fuktproblemer-og-muggvekst-i-bygnin/

Innholdet er levert av Folkehelseinstituttet

Sist oppdatert mandag 4. mars 2019