Helse og arbeid

Helse og arbeid er et tilbud til deg som har falt ut av arbeid, utdanning eller skole, eller står i fare for å falle ut. Arbeidsrettet behandling skal gjøre det lettere for deg å komme tilbake i arbeid.

Helse og arbeid er en videreføring av arbeidsrettet behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten etter at ordningen «Raskere tilbake» ble lagt om fra 2018. Formålet med arbeidsrettet behandling er å bidra til bedre helse og arbeidsevne, og bedre jobbmestring og livskvalitet.

Hvem kan bli henvist til Helse og arbeid

Har du falt ut av arbeid, utdanning eller skole på grunn av sykdom, eller står i fare for å falle ut, kan du bli henvist til Helse og arbeid. Da kan du få hjelp til bedret livskvalitet og fungering i hverdagen. Det er også mulig å bil henvist hvis du står i fare for å bli sykemeldt. Da er målet er å unngå sykemelding. Tilbudet gjelder også hvis målet er å fungere bedre i en studiehverdag.

Helse og arbeid er i hovedsak for personer med alminnelige psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser, og er en del av den offentlige helsetjenesten. Det er viktig med samarbeid med NAV, fastlege og eventuelt arbeidsgiver.

Du betaler vanlig egenandel inntil grensen for frikort. Transportkostnader dekkes som for spesialisthelsetjenesten forøvrig.

Du må henvises

Tilbudene er i hovedsak arbeidsrettet behandling på poliklinikker for pasienter med muskel- og skjelettlidelser og arbeidsfokusert individuell poliklinisk behandling av pasienter med alminnelige psykiske lidelser.

Du blir henvist til Helse og arbeid av fastlege, sykehuslege, kiropraktor eller manuellterapeut. Blir du henvist, skal du henvises til spesialisthelsetjenesten på samme måte som alle andre pasientgrupper.

Henvisningen skal inneholde informasjon om:

  • Aktuell problemstilling
  • Arbeidsforhold
  • Sykmeldingsstatus
  • Eventuelt tidligere utredning / behandling
  • Hvilke arbeidsrettede tiltak som har vært forsøkt
  • Ditt telefonnummer

Arbeidsrettet rehabilitering skjer ved polikliniske konsultasjoner, dagtilbud eller døgntilbud. Henvisningen blir sendt direkte til rehabiliteringsinstitusjonen, som selv foretar rettighetsvurdering.

Se for øvrig under hvert tilbud hvor henvisningen skal sendes.

Finn et tilbud

Du har rett til å velge behandlingssted ved planlagt utredning eller behandling. Behandlingstilbudet finnes i sykehusene og hos enkelte private leverandører.

Se mer informasjon om tilbudet Helse og arbeid i hver helseregion:

Innholdet er levert av Sykehuset Innlandet HF

Sist oppdatert mandag 20. mars 2023