Lærings- og mestringstilbud

Lever du med en sykdom eller nedsatt funksjonsevne, har du krav på oppfølging utover medisinsk behandling. I lærings- og mestringstilbud legges det til rette for at du som bruker, pasient eller pårørende skal få bedre innsikt i egen situasjon og bli styrket i å mestre livet.

Læring og mestring er en viktig del av støtten til deg med langvarige helseutfordringer.

Illustrasjon: Johnér Bildbyrå

Et godt liv og en god helse handler om mer enn fravær av sykdom. Det handler om å håndtere hverdagen, også ved sykdom, skade og nedsatt funksjonsevne.

I lærings- og mestringstilbud er det overordnede målet å fremme helse og livskvalitet. Tilbudene kan variere i form og innhold, være individuelle eller gruppebaserte, og bygge på et tverrfaglig samarbeid. Det er dine behov som avgjør hvilket tilbud som passer best. Lærings- og mestringstilbud skal inngå i helhetlige forløp for deg som bruker, pasient eller pårørende.

Brukermedvirkning står sentralt i lærings- og mestringstilbud. Det vil si at mange av tilbudene utformes og gjennomføres i et nært samarbeid mellom fagpersoner og erfarne brukere som selv har hatt eller lever med helseutfordringer. Dette bidrar til å sikre at tilbudene dekker deltakernes behov.

Nyttig å dele erfaringer

En rekke lærings- og mestringstilbud foregår i grupper. Her vektlegges det å mestre utfordringer i hverdagen, knyttet til for eksempel jobb, familie og venner. Forskning viser at mange opplever å få større tro på sin mestringsevne og at egne erfaringer kan være til nytte for andre. Å treffe andre i liknende situasjon kan gi en opplevelse av støtte, fellesskap og håp for fremtiden.

Tilbud i sykehus og kommuner

Det finnes i dag lærings- og mestringsvirksomhet både i sykehus og kommuner, samt i frivillig og privat sektor. Sykehusene skal tilby lærings- og mestringstilbud som krever spesialisert kompetanse knyttet til diagnose og behandling. Kommunene bør i hovedsak gi tilbud som vektlegger det å håndtere helseutfordringer i hverdagen. Tilbudene kan være diagnoseuavhengige eller rettet mot større pasient- og brukergrupper.

Flere sykehus og kommuner samarbeider om lærings- og mestringstilbud som et ledd i å bidra til kvalitetsmessig gode og helhetlige forløp.

Lurer du på hva som finnes av lærings- og mestringstilbud der du bor, kan du kontakte lærings- og mestringssenteret ved ditt nærmeste sykehus eller helsetjenesten i din kommune. Du finner også mer informasjon på nettsiden til Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

Oversikt over lærings- og mestringstjenester

E-læring

Noen eksempler på e-læringstilbud om ulike diagnoser: