Lærings- og mestringstilbud

Som bruker, pasient eller pårørende har du krav på oppfølging utover medisinsk behandling. I lærings- og mestringstilbud legges det til rette for at du skal få bedre innsikt i egen situasjon og bli styrket i å mestre livet med helseutfordringer.

Et godt liv og en god helse handler om mer enn fravær av sykdom. Det handler om å håndtere hverdagen, også ved sykdom, skade og nedsatt funksjonsevne.

I lærings- og mestringstilbud er det overordnede målet å fremme helse og livskvalitet. Tilbudene kan variere i form og innhold, være individuelle eller gruppebaserte, og bygge på et tverrfaglig samarbeid. Det er dine behov som avgjør hvilket tilbud som passer best. Lærings- og mestringstilbud skal inngå i helhetlige forløp for deg som bruker, pasient eller pårørende.

Tilbudet i frisklivssentraler er en del av de kommunale lærings- og mestringstilbudene.

Brukermedvirkning står sentralt i lærings- og mestringstilbud. Det vil si at mange av tilbudene utformes og gjennomføres i et nært samarbeid mellom fagpersoner og erfarne brukere som selv har hatt eller lever med helseutfordringer. Dette bidrar til å sikre at tilbudene dekker deltakernes behov.

Nyttig å dele erfaringer

Det kan være krevende å leve med utfordringer og bekymringer som ofte følger med sykdom eller skade. Det aller meste i livet påvirkes, også for de som står rundt. Når du rammes av sykdom, er det vanlig å bli usikker. Mye er nytt og ukjent, og det som før var en selvfølge, må kanskje sees på i et nytt lys. Lærings- og mestringsvirksomheten skal være til støtte i slike situasjoner. Informasjon, undervisning, veiledning og erfaringsutveksling utgjør en stor del av virksomheten.

Deltakelse på lærings- og mestringstilbud kan ha stor betydning for hvordan livet med helseutfordringer oppleves. Økt kunnskap og innsikt i egen situasjon kan bidra til at hverdagen oppleves tryggere og mer håndterbar.

En rekke lærings- og mestringstilbud foregår i grupper. Mange synes det er nyttig å treffe andre som er i samme situasjon for å bli forstått og snakke med de som har vært gjennom lignende utfordringer. Det kan gi en opplevelse av støtte, fellesskap og håp for fremtiden.

Deltakelse på slike tilbud viser seg å ha sammenheng med færre og kortere sykehusinnleggelser og færre sykedager.

Tilbud i sykehus og kommuner

Som bruker, pasient eller pårørende har du krav på tilstrekkelig informasjon og oppfølging. Lurer du på hva som finnes av lærings- og mestringstilbud der du bor, kan du kontakte lærings- og mestringssenteret ved ditt nærmeste sykehus eller helsetjenesten i din kommune. I mange tilfeller trenger du en legehenvisning for å kunne delta på et tilbud. Fastlege eller behandlende lege i sykehuset skal kunne hjelpe deg med dette.

Det finnes i dag lærings- og mestringsvirksomhet både i sykehus og kommuner, samt i frivillig og privat sektor. Flere sykehus og kommuner samarbeider om lærings- og mestringstilbud som et ledd i å bidra til kvalitetsmessig gode og helhetlige forløp.

Du finner også mer informasjon på nettsiden til Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH).

E-læring

Noen eksempler på e-læringstilbud om ulike diagnoser:

Ambrosio L, Senosiain García JM, Riverol Fernández M, Anaut Bravo S, Díaz De Cerio Ayesa S, Ursúa Sesma ME, et al. Living with chronic illness in adults: a concept analysis [Internett]. J Clin Nurs. 2015;24(17–18):2357–67 [hentet 2020-11-20]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25951949

Veileder om rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator [Internett]. Helsedirektoratet; 2015, kap. 6 [hentet 2020-11-20]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/rehabilitering-habilitering-individuell-plan-og-koordinator

Stenberg U, Haaland-Øverby M, Fredriksen K, Westermann KF, Kvisvik T. A scoping review of the literature on benefits and challenges of participating in patient education programs aimed at promoting self-management for people living with chronic illness [Internett]. Patient Educ Couns. 2016;99(11):1759–71 [hentet 2020-11-20]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27461944

Stenberg U, Haaland-Øverby M, Koricho AT, Trollvik A, Kristoffersen L-GR, Dybvig S, et al. How can we support children, adolescents and young adults in managing chronic health challenges? A scoping review on the effects of patient education interventions [Internett]. Health Expect. 2019;22(5):849–62 [hentet 2020-11-20]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31131527

Stenberg U, Vågan A, Flink M, Lynggaard V, Fredriksen K, Westermann KF, et al. Health economic evaluations of patient education interventions a scoping review of the literature [Internett]. Patient Educ Couns. 2018;101(6):1006–35 [hentet 2020-11-20]. Tilgjengelig fra: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29402571

Innholdet er levert av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)

Sist oppdatert fredag 20. november 2020