Ekspertpanelet

Ekspertpanelet kan gi personer med alvorlig livsforkortende sykdom en ny vurdering av behandlingsmuligheter. Alvorlig livsforkortende sykdom innebærer at en person er rammet av en sykdom hvor helsepersonell forventer at personen vil dø innenfor en kortere periode.

Bilde av leger som snakker sammen

​Når pasienter og pårørende får beskjed om at det ikke finnes mer behandling å gi, kjenner mange på usikkerhet, og det er naturlig å lete etter andre muligheter for behandling.

Norske legespesialister er generelt godt oppdaterte på behandling og kliniske studier, men dersom det er usikkert om det finnes behandlinger eller studier som kan passe for deg, kan det være aktuelt med en vurdering fra Ekspertpanelet.

Panelet vil gi en ny faglig vurdering og en trygghet for at all aktuell behandling er blitt gitt eller vurdert, og eventuelt gi konkrete råd om ytterligere behandling eller kliniske studier. Videre kan Ekspertpanelet bidra til at pasienter unngår å bruke tid og penger på behandling som ikke er nyttig eller som er potensielt skadelig.

Ekspertpanelet vurderer og gir råd knyttet til den enkelte pasient, og har kun en rådgivende rolle og ingen beslutningsmyndighet.

Hvem er ordningen for?

​Ordningen med Ekspertpanelet er aktuell i situasjoner hvor:

  • Personen har en alvorlig livsforkortende sykdom.
  • All etablert behandling er påbegynt eller vurdert.

Du kan få råd om behandlingsalternativer og om ny behandling kan være aktuell å prøve. Dette gjøres i samråd med den legen som er ansvarlig for behandlingen av deg på sykehuset.

All etablert behandling skal vanligvis være påbegynt eller vurdert før en sak sendes til Ekspertpanelet. Etablert behandling er behandlingsmetoder som er veldokumentert, fremkommer av nasjonale eller internasjonale retningslinjer og representerer dagens praksis. I visse situasjoner kan en spesifikk behandling ved en alvorlig livsforkortende sykdom vurderes før eventuelt gjeldende etablert behandling er gitt.

Erfaringer fra tilsvarende ordning i Danmark viser at de aller fleste pasienter som omfattes av ordningen har langtkommet, uhelbredelig kreftsykdom. Ekspertpanelet vil også kunne vurdere pasienter som lider av andre alvorlige livsforkortende sykdommer enn kreft.

Pasienter med en kronisk sykdom vil som hovedregel ikke falle inn under ordningen.

Hvem kan henvise til vurdering?

​Behandlende sykehuslege kan i samråd med deg henvende seg til Ekspertpanelet.

Det er viktig at det er behandlende lege som sender henvendelsen til Ekspertpanelet. Det er denne legen som kjenner din sykehistorie og behandling, og som kan gi alle nødvendige og relevante opplysninger til panelet.

Hvem er Ekspertpanelet?

​Deltagerne i Ekspertpanelet er legespesialister med lang erfaring fra klinikk og forskning og med internasjonale nettverk. Ekspertpanelet består av åtte faste kreftleger som vil gi råd i de fleste sakene, mens eksterne spesialister vil gi råd i saker panelet ikke har tilstrekkelig ekspertise til å vurdere.

Hva kan Ekspertpanelet hjelpe med?

​Ekspertpanelet vurderer og kan gi råd om følgende:

  1. Vurdere om all aktuell etablert behandling er gitt eller vurdert.
  2. Vurdere om det er aktuelle kliniske studier for deg i Norge eller i utlandet (fortrinnsvis Norden).
  3. Vurdere utprøvende behandling i Norge utenfor kliniske studier (off-label behandling).
  4. Vurdere et utprøvende behandlingstilbud du selv har innhentet.

Når en ny behandling vurderes innført i Norge, blir dette behandlet og avgjort av Beslutningsforum for nye metoder (nyemetoder.no). Dette forumet skal gi pasienter trygghet om at effekt og sikkerhet er blitt vurdert i nye behandlingsmetoder. Dersom det er gjort et vedtak om at behandlingen ikke skal innføres i Norge, skal dette følges av Ekspertpanelet. Ekspertpanelet kan ikke uttale seg om behandling som er til vurdering hos Beslutningsforum for nye metoder.

Ekspertpanelets saksbehandlingstid

​Basert på innsendte opplysninger vil Ekspertpanelets relevante medlemmer vurdere henvendelsen. Det går normalt to uker fra Ekspertpanelet mottar en komplett forespørsel, til det blir sendt svar til sykehuslegen. Om panelet har bruk for å innhente ytterligere opplysninger i Norge eller i utlandet, kan det ta noe lengre tid. Om det går mer enn fire uker, får legen en foreløpig tilbakemelding.

Oppfølging av råd fra Ekspertpanelet

​Når et råd foreligger fra Ekspertpanelet, oversendes dette til henvisende behandlingsansvarlig lege. I mange tilfeller vil det ikke være ytterlig behandling som er aktuell for deg. I de tilfeller det gis råd om en spesifikk behandling eller studie, er det opp til behandlingsansvarlig lege eller helseforetaket i samråd med deg å avgjøre om behandlingsrådet skal følges.

Den behandlende lege vil vurdere din kliniske tilstand og avgjøre om du vil kunne tåle behandlingen. Du kan på bakgrunn av informasjon om effekt og bivirkninger vurdere om du ønsker en slik behandling.

Et råd om behandling fra Ekspertpanelet medfører ikke at du har rett til å motta en slik behandling eller få slik behandling dekket av det offentlige.

Innholdet er levert av Haukeland universitetssjukehus

Sist oppdatert torsdag 24. oktober 2019