Arbeid, arbeidsreiser og hjemmekontor

Byggeplass med arbeidere

HalfPoint s. r. o. / Mostphotos

Smittevern på arbeidsplasser

Det er anbefalt at de som kan, bør bruke hjemmekontor. Det er likevel mange arbeidsplasser som er avhengig av at de som jobber er der er fysisk på jobb. Da er det viktig med smittevernstiltak. De tre viktigste tiltakene er:

 • Hold deg hjemme når du er syk
 • Hold avstand fra andre
 • Ha god håndhygiene

Hold deg hjemme når du er syk

De som har symptomer på korona, skal holde seg hjemme og bli testet av den lokale helsetjenesten. Ved negativ test, kan du komme tilbake til jobb når du er i god almenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og feberfri), selv om du fortsatt har enkelte symptomer på luftveisinfeksjon. Se flytskjema hos FHI om når du kan dra tilbake til jobb.

Hold avstand fra andre

Arbeidsplassen bør legge til rette for at det holdes minst én meters avstand mellom ansatte, til enhver tid. Virksomheten må vurdere hvor mange som kan være tilstede avhengig av arealet som er tilgjengelig. For å redusere kontakt mellom personer, bør det legges til rette for fleksibel arbeidstid og tilstrebe at de samme personene er til stede i lag eller går samme skift.

Ha god håndhygiene og vaskerutiner

Ansatte bør ha tilstrekkelig muligheter til å ha god håndhygiene. Håndsprit virker mot koronavirus, og kan være et alternativ dersom vask og såpe ikke er tilgjengelig.

Toaletter, vasker, håndtak og andre gjenstander som hyppig berøres, bør rengjøres ofte.

Les mer om smitteforebyggende tiltak i veileder for hjemmekontor og arbeidsplasser (helsedirektoratet.no).

Arbeidsreiser

Krav om negativ test ved innreise

Utenlandske reisende til Norge må ved innreisen vise dokumentasjon på negativ koronatest, og testen må være under 72 timer gammel. Dersom du ikke fremviser en slik test, kan du bli nektet innreise.

Godkjent testmetode på testen er PCR eller antigen hurtigtest. Attesten skal være på norsk, dansk, svensk, engelsk, fransk eller tysk.

Kravet har en del unntak, for eksempel:

 • Kravet skal ikke gjelde for norske statsborgere, personer som har oppholdstillatelse i Norge, eller personer i transitt.
 • Personer som kan dokumentere med godkjent laboratoriemetode, gjennomgått covid-19 i løpet av de siste seks månedene
 • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe eller studere. (eget krav for helsepersonell)
 • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Se hele listen for unntak av testkravet i covid-19 forskriften.

Karantene

Når du ankommer Norge skal du i hovedsak i karantene i 10 døgn fra ankomst. Brudd på karanteneregelen er straffbart. Se hvordan du gjennomfører karantene.

Karantenen skal gjennomføres på et karantenehotell, eget hjem i Norge eller et egnet karantenested på enerom som arbeidsgiver sørger for. Dersom arbeidsgiver benytter karantenehotell til sine ansatte, må de arbeidsgiver betale 1500 kroner i egenandel.

Det er noen grupper arbeidsreisende som kan få unntak fra karantenen i arbeidstiden, dersom de følger testregimene som beskrives videre i denne artikkelen.

Med arbeidstid menes tiden du er på arbeid eller på reise mellom arbeids- eller oppdragssted og bosted eller annet fast oppholdssted. Fritid menes tid som ikke er arbeidstid etter definisjonen over. Dersom du har karanteneunntak på grunn av arbeid, skal du være i karantene på fritiden.

Du som har unntak fra karantene skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer. Dersom du utvikler symptomer på korona, skal du i karantene til du har fått testresultat.

Unntak for yrkessjåfører av langtransport og togpersonell

Yrkessjåfører av langtransport og togpersonell som ankommer Norge fra røde områder har unntak fra reisekarantene ved kryssing av Norges grense. Unntaket gjelder kun i arbeidstiden, på fritiden skal vedkommende være i reisekarantene.

Unntak for visse arbeids- og oppdragstakere: Testing minst hver syvende dag

De som kan få dette unntaket er:

 • Arbeids- og oppdragstakere som ankommer Norge mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager fra røde områder i Sverige eller Finland på reise mellom bolig og arbeidssted.
 • Elever på videregående skole eller studenter som dagpendler fra røde områder i Sverige eller Finland til Norge.
 • Flypersonell som ankommer Norge med fly som har vært i et rødt område og som har forlatt flyet i området.

Du kan få unntak i arbeidstiden dersom du følger et testregime som innebærer at du testes for koronavirus:

 • minst hver syvende dag
  eller
 • første dag de ankommer Norge, og deretter hver syvende dag, dersom det er åtte, ni eller ti døgn siden de ble testet i Norge.

Det er arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge som er ansvarlig for organisering og finansiering av testingen. For elever og studenter er det utdanningsinstitusjonen eller skoleeier som er ansvarlig.

Unntaket gjelder kun i arbeids- eller skoletiden. Dersom du har fritid i Norge, enten mellom arbeidsøktene eller før utreise, må du oppholde deg i reisekarantene i denne tiden.

Du trenger heller ikke noen spesiell type dokumentasjon, men du må kunne vise til at unntaket gjelder for deg. For eksempel kan arbeidsgiveren din gi deg en skriftlig bekreftelse på at du har arbeidssted i Norge og bolig i Sverige. Denne kan du vise når du skal over grensen.

Unntak for arbeidsreisende fra EØS eller Sveits

De som kan få dette unntaket er:

 • Arbeidsreisende som ankommer Norge fra land i EØS eller Sveits som ikke har særlig høy smitte*.

*Per nå gjelder dette veldig få land i EØS eller Sveits. Det er derfor viktig å se hvilke land dette gjelder (FHI.no).

Dersom du har oppholdt deg i land eller områder som har særlig høy smitte, får du ikke unntak fra karantene. Du kan da ikke begynne å jobbe før karantenetiden på 10 døgn er over.

Før du kan reise inn i Norge for å jobbe, må du vise dokumentasjon på negativ koronatest og testen må være under 72 timer gammel.

For å få unntaket, må du gjennom et testregime som innebærer at du:

 • tester negativt på en koronatest etter ankomst til Norge
 • testes hver tredje dag hele karanteneperioden på 10 døgn
 • bor på enerom hele karanteneperioden

Arbeidsgiver skal sørge for og finansiere testregimet.

Kravet om enerom gjelder ikke dersom du gjennomfører karantenen i eget hjem.

Frem til du har fått svar på første test er du i karantene på i både arbeidstiden og på fritiden.

Unntak for arbeidsreisende i forbindelse med internasjonale idrettskonkurranser

Unntaket gjelder for:

 • Utøvere og støtteapparat som kommer til Norge for å delta i eller vende tilbake fra internasjonale landskamper og klubbturneringer på seniornivå i regi av UEFA.

Du får unntak fra arbeidskarantenen dersom du:

 • får negativ koronatest etter ankomst til Norge.

Du kan få unntak fra karantene på fritiden også dersom du

 • tester negativt på en test nummer to.
 • testene blir tatt med minimum 48 timers mellomrom.
 • tar test nummer to på tidligst dag fem.

Virksomhetsledelsens mulighet for å gi unntak for personell i kritiske samfunnsfunksjoner

Arbeids- eller oppdragsgiver har plikt til å planlegge driften av virksomheten slik at bruk av unntak unngås i størst mulig grad. Dersom det ikke er tid til å gjennomføre testregime, og det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, kan det gis unntak fra karantene i arbeidstiden. Unntak fra smittekarantene kan kun benyttes i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet:

Unntaket gjelder kun i arbeidstiden. Du skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Regler om fritidsreise til utlandet

Dersom du reiser til utlandet for å besøke familie, er du per definisjon på ferie og ikke på arbeidsreise. Du får derfor ikke unntak fra karantene dersom du bor og jobber i Norge og drar til utlandet for å besøke familie.

Les mer om reiser til og fra utlandet.

Mer informasjon om karantene, innreise og forskrift

Hjemmekontor

Det er nå anbefalt at alle som kan, har hjemmekontor. Dette kan føre til mindre fysisk aktivitet og mindre sosial kontakt for mange. Det er derfor viktig å gjøre grep som gjør at man opprettholder dette i løpet av arbeidsdagen.

Tips til hvordan opprettholde den fysiske og psykiske helsen på hjemmekontor:

 • Sørg for en struktur på arbeidsdagen tilnærmet lik en vanlig hverdag
 • Unn deg dagslys, frisk luft og lett mosjon før eller etter arbeid – eller i lunsjpausen om det er praktisk mulig
 • Legg inn faste avtaler for sosiale «kaffepauser» hver dag – kan man ha møter på video kan man også ha mindre formelt og sosialt samvær

Se Helsedirektoratets nettsider for vurderingsliste om bruk av hjemmekontor.