Barn og unge

Les mer om vaksine til barn og unge, testing på skole, råd om arrangementer og aktiviteter.

Gutt hopper paradis

Illustrasjon: Mostphotos

Barn og koronavirus

Koronaviruset er generelt lite farlig for barn og unge. Barn og unge som blir smittet får oftest svært milde symptomer på korona.
20-30 % får ingen symptomer i det hele tatt. De som får milde symptomer kan få vondt i halsen, hoste, hodepine, og slapphet, og noen får kroppsverk og feber.

Les mer Lite covid-sykdom og få senfølger blant barn - FHI

Det er først og fremst barn (og voksne) med symptomer som er smittsomme. Smittsomheten er størst idet symptomene oppstår og 1–2 døgn før en får symptomer. 

Les mer om smitte av covid-19 hos barn og unge hos FHI.

Regjeringen har også samlet informasjon til foreldre på én nettside.

Barn og ungdom i risikogrupper

Erfaringer både nasjonalt og internasjonalt viser at barn i mindre grad enn voksne blir syke av korona, og det er sjelden behov for sykehusinnlegging. Dette gjelder også barn med kroniske sykdommer, og det er lite som tyder på at disse barna har høyere risiko for alvorlig forløp av korona sammenlignet med friske barn.

Det er meldt svært få dødsfall på grunn av korona hos barn globalt, og det er svært sjelden hos friske barn.

Det er enkelte barn med alvorlig sykdom, som kan være mer sårbare, og i de tilfellene kan man vurdere tilrettelagt barnehage og tilrettelagt undervisning i skolen. I utgangspunktet dreier dette seg om barn med sjeldne og alvorlige sykdommer. Koronavaksine tilbys til barn og ungdom i alderen 12-15 år med alvorlig grunnsykdom. Les mer om barn i risikogrupper på nettsidene til:

Spørsmål og svar om barn og koronavirus

Vaksinasjon av barn og unge

Vaksine til barn mellom 12 og 15 år

Folkehelseinstituttet anbefaler at koronavaksinasjon skal tilbys til 12-15-åringer. Aldersgruppen vil i første omgang få én vaksinedose. Det er foreldrene som tar den endelige avgjørelsen om vaksinering av barna sine. Unge i alderen 12-15 år er ikke helserettslig myndige, men de skal høres i beslutninger om egen helse. Vaksinasjon forutsetter samtykke fra den eller de som har foreldreansvaret.
Det er kommunen som adminsitrerer det praktiske rundt vaksinasjonen.

Les mer om vaksine til 12-15 åringer på nettsidene til FHI

Vaksine til unge mellom 16 og 17 år

Unge mellom 16 og 17 år får også tilbud om koronavaksine. De tilbys to vaksinedoser. De som er over 16 år trenger ikke samtykke fra foreldrene for å ta koronavaksine.

Les mer om vaksine og aldersgruppen 16-17 år nettsidene til FHI.

Les spørsmål og svar om koronavaksine for ungdom på nettstedet ung.no

Spørsmål og svar om vaksine og barn og unge

Unntak fra smittekarantene ved jevnlig testing for barn og unge

For barn og unge under 18 år, er det mulig å slippe smittekarantene, hvis noen i klassen, på fritidsaktiviteten eller i vennegjengen er smittet, dersom barnet eller ungdommen blir testet jevnlig.

Hvis noen i familien  (husstanden), kjæresten eller andre tilsvarende nære er smittet, må barnet eller ungdommen fortsatt være i smittekarantene. Andre tilsvarende vil være bestevenn(er), overnattingsgjester eller personer som deler rom/hybel. Smittesporingsteamet i kommunen vurderer hvem som er nærkontakter.

Testing for personer til og med 12 år, samt 13-åringer på barneskolen

 • Ved kjent smittetidspunkt anbefales testing etter 3 og 5 dager.
 • Ved ukjent smittetidspunkt eller om du er i kontakt med den smittede personen over tid, anbefales test raskest mulig eller dag 1. For fortsatt å være unntatt smittekarantenen må du ta ny test mellom dag 3 - 5.
 • Du bør holde avstand til andre frem til du har fått negativt svar på den første testen du tar.

Testing for personer over 13 år, som er nærkontakt med smittet person

 • Ved kjent smittetidspunkt anbefales testing etter 3 og 5 dager.
 • Ved ukjent smittetidspunkt eller om du er i kontakt med den smittede personen over tid, anbefales test raskest mulig eller dag 1. For fortsatt å være unntatt smittekarantenen må du ta nye tester med 48 timers mellomrom, dag 3 og 5.
 • Du bør holde avstand til andre frem til du har fått negativt svar på den første testen du tar.

Du eller dine foresatte vil bli kontaktet av smittesporingsteamet i kommunen du bor eller oppholder deg i. Dere vil da få beskjed om hvor og når du skal testet deg eller om du ikke kan bruke unntaket og må være i smittekarantene.

Unge voksne over 18 år

For unge voksne over 18 år er det kommunelegen som beslutter unntak fra smittekarantene ved testing. Det vil da gjelde samme regler som for testing for personer over 13 år. Ordningen er særlig ment for å legge til rette for opplærings- og utdanningsinstitusjoner.

Les mer: Testing kan i noen tilfeller erstatte smittekarantene for barn og unge - Helsedirektoratet

Spørsmål og svar om barn og testing

Barn og koronasertifikat

Foreldre eller foresatte til barn under 16 år kan få tilgang på barnas koronasertifikat ved å logge seg inn på Helsenorge. Her ligger også barnas helseopplysninger. Les mer om koronasertifikat her.

Er barna mellom 16 og 18 år, har foreldre som hovedregel ikke tilgang til koronasertifikatet, med mindre barna har gitt dem fullmakt.

16- og 17-åringer må skaffe seg elektronisk ID, enten BankID, Buypass eller Commfides, for å kunne logge seg inn og laste ned sitt eget koronasertifikat på Helsenorge. Les mer om hvordan unge som har fylt 16 år logger seg inn og bruker Helsenorge her."

Arrangementer og barnebursdager

Det er anbefalt å ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. Barn kan være på besøk hos hverandre og unntas fra avstandskravet på arrangementer.

Vær oppmerksom på at din kommune kan ha egne lokale regler. Sjekk kommunens nettside.

Samvær på fritiden for barn

Barn i barnehage eller barneskole kan besøke hverandre. Det er fortsatt av stor betydning at både barn, unge og voksne begrenser antall personer de har tett kontakt med.

For lek og samvær har vi følgende anbefalinger:

 • Det er bedre å leke ute enn inne.
 • Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås.
 • Vask hender ofte, både før og etter lek, og ha god hostehygiene.
 • Barn og unge med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer. Barn med symptomer bør bli testet.
 • Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene skal ikke omgås barn og ungdom utenfor husstanden.

Fritid- og idrettsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritid- og idrettsaktiviteter, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Anbefalt gruppestørrelse er inntil 40 personer utendørs og 30 personer innendørs. Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene holdes adskilt og slik at de både enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene. 

Arrangementer

Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på kultur- og idrettsarrangement eller konkurranser på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs. Det stilles ikke krav om å holde 1 meter avstand.

For anbefalt antall deltakere på slike arrangementer, se råd for arrangementer på offentlig sted

Det kan være lokale regler, så sjekk din kommunes nettside.

I situasjoner med økt smitterisiko kan innføring av forsterkede smitteverntiltak for organiserte aktiviteter vurderes. Les mer om forsterkede tiltak ved økt smitterisiko og lokale utbrudd på nettsidene til FHI.

Barn med delt bosted

Hovedregelen er at planlagt samvær kan opprettholdes som avtalt. Barn har rett til samvær med begge foreldre, selv om de ikke bor sammen.

Se råd utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR).

Barn som er i smittekarantene

Barn kan bytte bosted mens det er i smittekarantene.

Barn som er smittet og i isolasjon

Barn med delt bosted har sin husstand to steder og kan som utgangspunkt bytte husstand i isolasjonsperioden. Barnets almenntilstand, omsorgsbehov og om andre i husstanden er i en risikogruppe, må vurderes spesielt nøye før barnet flyttes.

Å være i isolasjon fører til strengere smitteverntiltak, samtidig må barn og unge få den omsorgen de trenger. Dersom barnet bytter husstand når det er i isolasjon, vil også personene i husstanden som barnet flyttes til komme i smittekarantene, med mindre de er unntatt.

Les mer om barn og koronasykdom på nettsidene til Folkehelseinstituttet (FHI).

Nærkontakter til barnet bør testes. Det blir anbefalt at også barn testes, i samråd med foreldre/foresatte. Det vil redusere smitterisiko ved flytting mellom hjemmene. Les mer om testkriterier på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Kommunelegen kan kontaktes hvis det er behov for å avklare disse spørsmålene.

Omsorg for barn og unge når flere i husholdningen er syke

Det er viktig at barnets/ungdommens behov for omsorg blir ivaretatt, selv der foresatte har koronasykdom. Tilsvarende, hvis barnet eller ungdommen har korona, må de få tilstrekkelig omsorg og stell av foresatte eller andre, selv om det kan bety at det ikke er mulig å holde avstand mellom den/de som er syke og de som er friske. Det er viktig å ha gode smittevernrutiner i slike situasjoner. Se råd til hvordan forebygge smitte (helsenorge.no)

Dersom omsorgspersoner er syke og ikke i stand til å ta seg av barn de har ansvar for, må kommunehelsetjenestene sørge for avlastning fra barnevern eller andre instanser.

Samvær med besteforeldre

Besteforeldre kan ha besøk av barn og barnebarn. Du bør ikke ha besøk av flere enn 20 gjester i tillegg til dem du allerede bor med. Men du må likevel ikke være flere enn at du kan holde avstand til de som ikke er i din husstand.