Barn og unge

Lurer du på hvor mange som kan være sammen på fritiden eller hvordan arrangere bursdag? Les mer om lek, fritid, bursdag og samvær med besteforeldre.

Gutt hopper paradis

Illustrasjon: Mostphotos

Barn og koronavirus

Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere syke av koronaviruset enn eldre. Hvis de blir syke, har de som oftest en mild form av covid-19-sykdommen med milde og kortvarige symptomer. Det er først og fremst barn (og voksne) med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår og 1–2 døgn før man får symptomer. 

Les mer om kunnskap om smitte av covid-19 hos barn og unge hos FHI.

Regjeringen har også samlet informasjon til foreldre på én nettside.

Barn og ungdom i risikogrupper

Erfaringer både nasjonalt og internasjonalt viser at barn i mindre grad enn voksne blir syke av covid-19, og det er sjelden behov for sykehusinnlegging. Dette gjelder også barn med kroniske sykdommer, og det er lite som tyder på at disse barna har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 sammenlignet med friske barn.

Det er meldt svært få dødsfall på grunn av covid-19 hos barn globalt, og det er svært sjelden hos friske barn.

Det er enkelte barn med alvorlig sykdom, som kan være mer sårbare, og i de tilfellene kan man vurdere tilrettelagt barnehage og tilrettelagt undervisning i skolen. I utgangspunktet dreier dette seg om barn med sjeldne og alvorlige sykdommer. Her får du mer informasjon om disse gruppene og om covid-19 hos barn og ungdom:

Arrangementer og barnebursdager

Det er anbefalt å ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Barn i samme kohort kan være på besøk hos hverandre og unntas fra avstandskravet på arrangementer.

Vær oppmerksom på at din kommune kan ha egne lokale regler. Sjekk kommunens nettside.

Samvær på fritiden for ungdom

Alle bør begrense sosial fysisk kontakt i størst mulig grad. Du bør ikke ha besøk av flere enn fem gjester i tillegg til dem du allerede bor med. Dersom alle gjestene er fra samme husstand kan du ha flere enn fem gjester.

Kjæresten din kan regnes som en del av husstanden.

Du må gjerne møte venner utendørs eller finne andre måter å være sosial på. Du kan for eksempel ringe noen eller ha digitale samlinger.

Du finner mange gode råd til aktiviteter og spørsmål og svar om korona for ungdommer på nettsiden til ung.no

Samvær på fritiden for barn

Barn i samme kohort på barnehage eller barneskole kan besøke hverandre. Det er fortsatt av stor betydning at både barn, unge og voksne begrenser antall personer de har tett kontakt med.

Fritid- og idrettsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritid- og idrettsaktiviteter, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Det anbefales gruppestørrelse på inntil 20 personer. Flere grupper med maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt. Det er en fordel om gruppene er i hvert sitt rom. Hvis de til enhver tid kan overholde 1 meters avstand og ellers kan følge smittevernrådene, kan de likevel være i samme rom. Gruppene bør heller ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten. Det anbefales å øve eller samles i faste grupper.

Arrangementer

Barn og unge under 20 år kan delta på idretts-, kultur- og fritidsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og eventuelle tilskuere.

Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. 

Det kan være lokale regler så sjekk din kommunes nettside. Det er fornuftig å begrense antall fritidsaktiviteter dersom det innebærer deltakelse i mange ulike grupper.

For lek og samvær har vi følgende anbefalinger:

  • Det er bedre å leke ute enn inne.
  • Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås.
  • Vask hender ofte, både før og etter lek, og ha god hostehygiene.
  • Håndhilsing, klemming og annen fysisk kontakt bør unngås.
  • Barn og unge med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer.
  • For barn med skilte foreldre bør det tilstrebes at barnet kan være i ett av hjemmene til barnet er symptomfri, og foreldre oppfordres til å samarbeide slik at smittevernrådene blir fulgt.
  • Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene skal ikke omgås barn og ungdom utenfor husstanden.

Barn som oppholder seg i flere hjem

Mange barn har tilknytning til flere hjem. Oftest er dette barn med foresatte som har to ulike husholdninger etter samlivsbrudd, men det kan også dreie seg om barn og unge som har ulike former for avlastningsfamilier eller har deltidsopphold i omsorgsboliger.

Hovedregelen er at planlagt samvær kan opprettholdes som avtalt. Dette gjelder også der den engelske virusvarianten er påvist i lokalsamfunnet. Se råd utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR).

Omsorg for barn og unge når flere i husholdningen er syke

Det er viktig at barnets/ungdommens behov for omsorg blir ivaretatt, selv der foresatte har covid-19. Tilsvarende, hvis barnet eller ungdommen har covid-19, må de få tilstrekkelig omsorg og stell av foresatte eller andre, selv om det kan bety at det ikke er mulig å holde avstand mellom den/de som er syke og de som er friske. Det er viktig å ha gode smittevernrutiner i slike situasjoner. Se råd til hvordan forebygge smitte (helsenorge.no)

Dersom omsorgspersoner er syke og ikke i stand til å ta seg av barn de har ansvar for, må kommunehelsetjenestene informeres for å iverksette avlastning fra barnevern eller andre, som i andre situasjoner der omsorgspersoner er syke.

Samvær med besteforeldre

Kan besteforeldre være sammen med barnebarn?

Besteforeldre kan ha besøk av barn og barnebarn. Du bør ikke ha besøk av flere enn to gjester i tillegg til de du allerede bor med. Men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand til dem som ikke er i din husstand.