Barn og unge

Lurer du på hvor mange som kan være sammen på fritiden? Les mer om skole, fritid, ulike arrangementer for barn og samvær med besteforeldre.

Gutt hopper paradis

Illustrasjon: Mostphotos

Barn og koronavirus

Barn i barneskolealder og yngre blir sjeldnere syke av koronaviruset enn eldre. Hvis de blir syke, har de som oftest en mild form av covid-19-sykdommen med milde og kortvarige symptomer. Det er først og fremst barn (og voksne) med symptomer som er smittsomme, og smittsomheten er størst idet symptomene oppstår og 1–2 døgn før man får symptomer. 

Les mer om kunnskap om smitte av covid-19 hos barn og unge hos FHI.

Regjeringen har også samlet informasjon til foreldre på én nettside.

Barn og ungdom i risikogrupper

Erfaringer både nasjonalt og internasjonalt viser at barn i mindre grad enn voksne blir syke av covid-19, og det er sjelden behov for sykehusinnlegging. Dette gjelder også barn med kroniske sykdommer, og det er lite som tyder på at disse barna har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 sammenlignet med friske barn.

Det er meldt svært få dødsfall på grunn av covid-19 hos barn globalt, og det er svært sjelden hos friske barn.

Det er enkelte barn med alvorlig sykdom, som kan være mer sårbare, og i de tilfellene kan man vurdere tilrettelagt barnehage og tilrettelagt undervisning i skolen. I utgangspunktet dreier dette seg om barn med sjeldne og alvorlige sykdommer. Her får du mer informasjon om disse gruppene og om covid-19 hos barn og ungdom:

Arrangementer og barnebursdager

Det er anbefalt å ikke ha besøk av flere enn 20 gjester. Barn i samme kohort kan være på besøk hos hverandre og unntas fra avstandskravet på arrangementer.

Vær oppmerksom på at din kommune kan ha egne lokale regler. Sjekk kommunens nettside.

Samvær på fritiden for ungdom

Alle bør begrense sosial fysisk kontakt i størst mulig grad. Du bør ikke ha besøk av flere enn 20 gjester i tillegg til dem du allerede bor med. Dersom alle gjestene er fra samme husstand kan du ha flere enn 20 gjester.

Kjæresten din kan regnes som en del av husstanden.

Du må gjerne møte venner utendørs eller finne andre måter å være sosial på. 

Russ og russetid

Hvordan få en best mulig russefeiring i koronatiden? På ung.no får du gode russeråd. (ung.no)

Samvær på fritiden for barn

Barn i samme kohort på barnehage eller barneskole kan besøke hverandre. Det er fortsatt av stor betydning at både barn, unge og voksne begrenser antall personer de har tett kontakt med.

For lek og samvær har vi følgende anbefalinger:

  • Det er bedre å leke ute enn inne.
  • Lekeplasser med mange barn samtidig bør unngås.
  • Vask hender ofte, både før og etter lek, og ha god hostehygiene.
  • Håndhilsing, klemming og annen fysisk kontakt bør unngås.
  • Barn og unge med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer.
  • Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene skal ikke omgås barn og ungdom utenfor husstanden.

Fritid- og idrettsaktiviteter

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritid- og idrettsaktiviteter, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

Det anbefales gruppestørrelse på inntil 20 personer. Flere grupper med maksimalt 20 personer kan samles dersom gruppene holdes adskilt.  Gruppene bør heller ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten. Det anbefales å øve eller samles i faste grupper.

Det er fornuftig å begrense antall fritidsaktiviteter dersom det innebærer deltakelse i mange ulike grupper.

Arrangementer

Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på kultur- og idrettsarrangement eller konkurranser på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs. Det stilles ikke krav om å holde 1 meter avstand.

For anbefalt antall deltakere på slike arrangementer, se råd for arrangementer på offentlig sted

Det kan være lokale regler, så sjekk din kommunes nettside.

Sommer- og aktivitetsleir

På sommerleirer, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales det inntil 300 deltakere. Det blir anbefalt å dele inn i grupper med omtrent 40 personer.

Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men anbefalingene om avstand og håndhygiene gjelder.

Skoler og barnehager

De nasjonale smittevernveilederne baserer seg på tre forskjellige tiltaksnivå; grønt, gult og rødt nivå i skoler og barnehager.

Det er kommunene selv som bestemmer hvilket tiltaksnivå som skal gjelde i skoler og barnehager, ut fra smittesituasjonen lokalt. 

Se på nettsiden til kommunen din for mer informasjon.

Les om de ulike smittevernveilederne:

Høyere utdanning

Studenter kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smittevernråd og jevnlig testing.

Det bør bli registrert hvem som er til stede og med seteplassering.

Lesesaler og bibliotek kan holde åpent med smitteverntiltak.

I kommuner som har ekstra strenge lokale tiltak på grunn av smittesituasjonen, kan det være andre regler som gjelder.

Barn med delt bosted

Hovedregelen er at planlagt samvær kan opprettholdes som avtalt. Barn har rett til samvær med begge foreldre, selv om de ikke bor sammen.

Se råd utarbeidet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR).

Barn som er i smittekarantene og ventekarantene

Barn kan bytte bosted mens det er i smittekarantene eller ventekarantene. Personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene, skal være i ventekarantene, med mindre de er unntatt. 

Dersom barn i smittekarantene flyttes før barnet har en negativ koronatest (første gang), må begge husstandene til barnet være i ventekarantene, med mindre de er unntatt. Ved negativt testresultat hos barnet vil begge husstandene kunne gå ut av ventekarantene. Barnet må fullføre sin karantene.

Barn som er smittet og i isolasjon

Barn med delt bosted har sin husstand to steder og kan som utgangspunkt bytte husstand i isolasjonsperioden. Barnets almenntilstand, omsorgsbehov og om andre i husstanden er i en risikogruppe, må vurderes spesielt nøye før barnet flyttes.

Å være i isolasjon fører til strengere smitteverntiltak, samtidig må barn og unge få den omsorgen de trenger. Dersom barnet bytter husstand når det er i isolasjon, vil også personene i husstanden som barnet flyttes til komme i smittekarantene og/eller ventekarantene, med mindre de er unntatt.

Les mer om barn og koronasykdom på nettsidene til Folkehelseinstituttet (FHI).

Nærkontakter til barnet bør testes. Det blir anbefalt at også barn testes, i samråd med foreldre/foresatte. Det vil redusere smitterisiko ved flytting mellom hjemmene. Les mer om testkriterier på nettsidene til Folkehelseinstituttet.

Kommunelegen kan kontaktes hvis det er behov for å avklare disse spørsmålene.

Omsorg for barn og unge når flere i husholdningen er syke

Det er viktig at barnets/ungdommens behov for omsorg blir ivaretatt, selv der foresatte har covid-19. Tilsvarende, hvis barnet eller ungdommen har covid-19, må de få tilstrekkelig omsorg og stell av foresatte eller andre, selv om det kan bety at det ikke er mulig å holde avstand mellom den/de som er syke og de som er friske. Det er viktig å ha gode smittevernrutiner i slike situasjoner. Se råd til hvordan forebygge smitte (helsenorge.no)

Dersom omsorgspersoner er syke og ikke i stand til å ta seg av barn de har ansvar for, må kommunehelsetjenestene sørge for avlastning fra barnevern eller andre instanser.

Samvær med besteforeldre

Besteforeldre kan ha besøk av barn og barnebarn. Du bør ikke ha besøk av flere enn 20 gjester i tillegg til dem du allerede bor med. Men du må likevel ikke være flere enn at du kan holde avstand til de som ikke er i din husstand.