Råd til arrangementer og sosiale sammenkomster

Det er begrensninger på hvor mange som kan samles, og det er viktig å både følge råd og restriksjoner. Kommuner som har høyt smittenivå, kan ha strengere regler. Se nettsiden til kommunen din for lokale regler.

Familie som feirer bursdag sammen

Illustrasjon: Daria Petrenko / Mostphotos

Arrangement på offentlig sted

Alle arrangementer og private sammenkomster der personer fra forskjellige kommuner møtes bør utsettes eller avlyses.

Om de likevel må avholdes, må reglene for arrangementer følges. 

Reglene for arrangement på offentlig sted er forskriftsfestet, og brudd på reglene kan straffeforfølges dersom de ikke blir overholdt.

Privat sammenkomst på offentlig sted

Ved privat sammenkomst på offentlig sted (leid/lånt lokale), er det ikke lov å samle flere enn 20 personer innendørs. Dersom sammenkomsten er utendørs kan man samle 30 personer.

Barn i samme kohort i barnehage eller på barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne til stede.

Private sammenkomster omfatter:  

 • Sammenkomster for familie, venner og bekjente.
 • Sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole.
 • Sammenkomster etter seremoni. For eksempel dåp, bryllup, konfirmasjon og begravelser.
 • Fester og middager med servering av alkohol etter et seminar, konferanse, kurs eller andre faglige sammenkomster.

Offentlig arrangement

Definisjonen på offentlig arrangement omfatter:

 • Idrettsarrangement (ikke treninger).
 • Kulturarrangement, konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino (ikke øvelser og treninger).
 • Seminar, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster, uten servering av alkohol. 
 • Livssynssamlinger og seremonier
 • Medlemsmøter og fagforeninger

Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted, regnes ikke som en del av maks antall personer som er lov å samles.

Regler for antall deltakere på arrangementer innendørs:

 • 50 deltakere på arrangement uten faste, tilviste sitteplasser.
 • 200 deltakere på arrangement med faste, tilviste sitteplasser.
 • 100 personer på idretts- og kulturarrangementer for personer under 20 år som tilhører samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere fra forskjellige kommuner, der alle er under 20 år og deltar fast på en organisert trening eller øving i samme kommune.

Faste, tilviste sitteplasser innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Sitteplassene må ha 1 meters avstand.

Regler for antall deltakere på arrangementer utendørs:

 • 200 deltakere på arrangement uten faste, tilviste sitteplasser.
 • 600 (3 x 200) deltakere på arrangement med faste, tilviste sitteplasser. Det skal være to meters avstand mellom gruppene og 1 meter mellom deltakerne.

Dugnader, varemesser og midlertidige markeder

Dugnader i for eksempel borettslag eller idrettsforeninger anses ikke som arrangementer og kan gjennomføres, men sosiale aktiviteter knyttet til dugnader utsettes.

Varemesser og midlertidige markeder kan ha aktivitet på samme måte som kjøpesentre, men de må registre kontaktopplysninger til de som kommer. Se anbefalingen for kjøpesenter her (helsedirektoratet.no).

Råd for skole og barnehageavslutninger for barn og ungdom

Skole- og barnehageavslutninger pleier tradisjonelt å være en familietilstelning. 

Avslutninger for barnehageavdelinger eller skoleklasser regnes normalt som en privat sammenkomst på offentlig sted der man kan være 20 personer inne og 30 personer ute.

Hele kohorten fra barneskole eller barnehage kan samles til egen avslutning for barna og med et nødvendig antall voksne som tilretteleggere. For de minste barna, kan det være nødvendig å ha med en voksen per barn.

Ved skoleavslutning for elever i ungdomsskolen, utenfor skoletid, gjelder reglene for private sammenkomster.

Hvis det er en stor avdeling eller klasse, kan man dele seg i to grupper med avslutning til forskjellig tid eller sted (for eksempel hvert sitt klasserom, hvert sitt sted utendørs m.v.).

Lærer eller ansatte som normalt er sammen med barna kan også regnes med som en del av kohorten.

På gult nivå utgjør hele klassen eller avdelingen en kohort og kan samles. På grønt nivå er det ikke kohortinndeling, men hele klassen eller avdelingen kan likevel samles på lik linje med på gult nivå.

Vitnemålsavlslutninger for 10. trinn eller 3. trinn på videregående skole (VGS)

Vitnemålsavlslutninger for 10. trinn eller 3. trinn på videregående skole (VGS), samt seremoni for utdeling av fag- og svennebrev, kan sammenlignes med et kulturarrangement der publikum (foreldre) sitter på faste, tilviste plasser.

Hvis skolen er arrangør, kan slike seremonier gjennomføres i trygge rammer på lik linje med kulturarrangement. Da kan man samle inntil 200 personer innendørs hvis det er plass i lokalet og det ikke er strengere bestemmelser i kommunen. I slike tilfeller er det kun selve vitnemålsutdelingen som regnes som arrangement.

Samlinger etter seremonien, ofte uformelle sosiale samlinger med matservering og tettere sosial kontakt, regnes som privat sammenkomst med den antallsbegrensning som ligger i det.

Råd for vitnemålsutdelinger på 10.trinn eller 3.året på VGS, samt utdeling av fag- og svennebrev.

Følgende kriterier bør være til stede ved slike arrangementer:

 • Vi anbefaler at skolen er ansvarlig arrangør for arrangementet.
 • Publikum sitter på faste, tilviste, evt. nummererte plasser med tilstrekkelig avstand (minst 1 meter).
 • Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt kontakt unngås.
 • Publikum deltar som tilskuere og er ikke aktive i selve arrangementet.
 • Unngå at det oppstår trengsel ved oppstart og avslutning.
 • For øvrig gjelder de vanlige smittevernanbefalingene for arrangement

Krav til gjennomføring av alle typer arrangementer på offentlig sted

Følgende regler gjelder for alle typer arrangementer og må følges:

 • Det må være et offentlig lokale eller utendørs areal som er stort nok til at du kan gjennomføre arrangementet etter gjeldende regler om avstand.
 • Deltakerne skal ha minst 1 meter avstand, målt fra skulder til skulder.
 • Det skal utpekes en ansvarlig arrangør.
 • Skriv ned navn og kontaktinformasjon til alle som er til stede, hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne for bruk til en eventuell smittesporing. Informasjonen må slettes etter 14 dager.
 • Alle som er til stede må være friske.
 • Gjør det lett for gjestene å vaske hender, både når de kommer og underveis.
 • Ikke gjennomfør aktiviteter som krever mindre avstand mellom deltakerne.
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement på offentlig sted, regnes ikke som en del av maks antall personer som er lov å samles.
 • Lokaler eller arrangementer med skjenkebevilling skal følge reglene for serveringssteder. Se reglene for serveringssteder og råd om mat- og drikkeservering

Dersom publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser skal de ved billettsalg og ankomst få sitteplasser som har minst 1 meter avstand. 

Hva menes med offentlig sted?

Et offentlig sted er definert som et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Det er også lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut. Dette kan være på hotell, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller.

Ansvarlig arrangør

Ansvarlig arrangør skal ha oversikt over hvem som er til stede, gi informasjon til de inviterte om smittevernreglene og har ansvar for at reglene overholdes. Ansvarlig arrangør kan enten være du som leier et lokale, eller den som er utleier av lokalet. Dette må avklares før arrangementet starter. Hvis man leier et lokale uten å ha en klar avtale med utleieren om hvem som står som ansvarlig arrangør, vil det bli leietakeren selv som blir holdt ansvarlig.

Gjestene og deltakerne som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som skal kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Sammenkomst på privat sted

Alle bør begrense sosial fysisk kontakt i størst mulig grad. Du bør ikke ha besøk av flere enn 10 gjester i tillegg til dem du allerede bor med. Dette gjelder både innendørs og utendørs i eget hus, hytte eller hage. 

Det oppfordres å møtes utendørs.

Beskyttede personer regnes ikke som gjester, men som en del av husstanden. Se definisjon på beskyttet her. Det betyr at du kan for eksempel ha besøk av 10 ikke-vaksinerte og 2 vaksinerte samtidig. 

Barn og unge kan ha besøk av barnehage- eller barneskolekohorten. Se mer informasjon om barn og unge her.

Bor du i en kommune som har strengere lokale regler for hvor mange gjester du kan ha på besøk, skal disse reglene følges. Se nettsiden til kommunen din for lokale regler.

Hvordan gjennomføre en sammenkomst på privat sted:

 • Du bør begrense fysiske kontakter mest mulig. 
 • Du bør ha maks 10 gjester på besøk. Ha helst kontakt med de samme over tid. 
 • Hold 1 meter avstand til andre.
  • Husstandsmedlemmer, faste nærkontakter for aleneboende og de som tilhører samme barnehage- eller barneskolekohort trenger ikke holde avstand.
 • Alle som er beskyttet må holde avstand til ubeskyttede personer i risikogruppe, som de ikke bor med. 

Du bør du begrense hvor mange ganger du har eller er på besøk hos andre, og du bør ikke ha for mange nærkontakter. Det kan være lettere å holde avstand utendørs enn innendørs.

Barnebursdag

Alle barnebursdager må gjennomføres med gjeldende råd og regler.  

Det er å foretrekke at feiringen skjer utendørs, dersom det er mulig.

Mat bør serveres ferdig i porsjoner, også kake. Husk rene hender hos både de som serverer og de som spiser.

Barnebursdag på privat sted:

 • Det er anbefalt å ikke ha besøk av flere enn 10 gjester i hjemmet, hytta eller hage. Barn i barnehage eller barneskole kan ha besøk fra egen kohort, slik at hele kohorten kan inviteres hjem. 
 • Ingen syke kan komme, selv ikke ved milde symptomer på luftveisinfeksjon. Dette gjelder også barn og unge som er i karantene eller isolasjon.
 • Håndvask eller hånddesinfeksjon skal være lett tilgjengelig. Hender bør rengjøres ved ankomst, før spising og når besøket er over.
 • Følg ellers rådene for sammenkomster på privat sted.

Barnebursdag i leid lokale:

 • Dersom feiringen avholdes i et leid lokale eller annet offentlig sted innendørs, kan du samle opp til 20 personer. Hvis dere er utendørs, kan dere være opp til 30 personer.
 • Barn fra samme kohort i barnehagen eller på barneskolen kan møtes med nødvendig antall voksne til stede, selv om dere blir flere enn antallet over. Det kan være lokale regler med lavere antall tillatte gjester. Se nettsiden til din kommune for lokale regler.
 • Barnehage- og barneskolekohorter er unntatt kravet om 1 meter, men alle andre på arrangementet må holde avstand til andre.
 • Følg ellers reglene som gjelder for arrangement på offentlig sted.

Organisert idretts- og fritidsaktivitet

Innendørs kan voksne  drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter innendørs i grupper på inntil 20 personer. Det stilles krav til at de kan holde minst én meters avstand under gjennomføring av aktiviteten.

Utendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 30 personer. Det stilles krav til at de kan holde minst én meters avstand under gjennomføring av aktiviteten.

Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både innendørs og utendørs.

For hva som gjelder for barn og unge, se artikkelen om barn og unge her.

Mat- og alkoholservering

Tilberedning og servering av mat

Det er viktig at både de som lager maten og gjestene er friske og har god håndhygiene. Gjestene kan bruke det samme serveringsbestikket, men alle må ha hvert sitt spisebestikk. Unngå fingermat.

Dersom du ønsker mer informasjon om mat og drikke, kan du lese mer hos Mattilsynet.

Skjenking av alkohol

Servering av alkohol skal kun skje ved bordservering, og må avsluttes klokken 24:00. Gjestene har da 30 min til å drikke opp.

Serveringssteder med skjenkebevilling skal ikke slippe inn gjester etter klokken 24.00

Krav om avstand på serveringssteder

Serveringssteder kan holde åpent, gitt at de følger reglene for forsvarlig drift. Se definisjon på forsvarlig drift her (helsedirektoratet.no). Serveringssteder kan være restaurant, kafe, bar, pub, diskotek og nattklubb. De skal sørge for at det er minst 1 meter mellom sitteplassene.

Privat selskap på restaurant

Serveringssteder kan ikke ha servering for et privat selskap med flere enn 20 personer. I enkelte kommuner har de innført lokale tiltak, se nettsiden til kommunen du bor i eller skal til for lokale regler.

Krav om registrering av kontaktopplysninger

Serveringssteder skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. Opplysningene skal gjøre det mulig for kommunen å komme i kontakt med deg ved en eventuell smittesporing. Opplysningene som må registreres er telefonnummer, dato og tidspunkt, i tillegg til plassering i lokalet, om mulig. Serveringsstedet skal informere gjestene om hva opplysningene skal brukes til. Opplysningene skal slettes etter 14 dager på grunn av personvernhensyn.