Arrangementer og sosiale sammenkomster

Det er begrensninger på hvor mange som kan samles på innendørs arrangementer, og det er viktig å følge både råd og regler. Kommuner som har høyt smittenivå, kan ha strengere regler. Se nettsiden til kommunen din for lokale regler.

Familie som feirer bursdag sammen

Definisjoner på arrangement

Offentlig arrangement

 • Idrettsarrangement (ikke organisert trening).
 • Kulturarrangement, konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino (ikke øvelser, prøver og treninger).
 • Seminar, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster
 • Livssynssamlinger og seremonier
 • Medlemsmøter og fagforeninger

Dugnader, varemesser og midlertidige markeder

Dugnader i for eksempel borettslag eller idrettsforeninger anses ikke som arrangementer og kan gjennomføres, men sosiale aktiviteter knyttet til dugnader anses som arrangement.

Varemesser og midlertidige markeder kan ha aktivitet på samme måte som kjøpesentre, men de må registre kontaktopplysninger til de som kommer. Se anbefalingen for kjøpesenter her (helsedirektoratet.no).

Privat arrangement

 • Sammenkomster for familie, venner og bekjente.
 • Sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole.
 • Sammenkomster etter seremoni. For eksempel dåp, bryllup, konfirmasjon og begravelser.

Offentlig og privat sted

Et offentlig sted er definert som et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes. Det er også lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut. Det kan være på hotell, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller. Dette inkludere også serveringssteder. 

Privat sted er det du eier eller leier selv, for eksempel hus, hytte eller annen fritidseiendom.

Ansvarlig arrangør

Ansvarlig arrangør skal ha oversikt over hvem som er til stede, gi informasjon til de inviterte om smittevernreglene og har ansvar for at reglene overholdes. Ansvarlig arrangør kan enten være du som leier et lokale, eller den som er utleier av lokalet. Dette må avklares før arrangementet starter. Hvis man leier et lokale uten å ha en klar avtale med utleieren om hvem som står som ansvarlig arrangør, vil det bli leietakeren selv som blir holdt ansvarlig.

Gjestene og deltakerne som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som skal kontaktes ved spørsmål om smittevern.

Deltakere

Du er deltaker når du er med på arrangementet, for eksempel som publikum eller med på en middag. Det er forskjellige regler for antall deltakere, etter hvilken type arrangement du har.

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:

 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet
 • Utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktivitet i regi av en profesjonell aktør
 • Toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement
 • Journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet.
 • Utøverne og eventuelt støttepersonell ved innendørs offentlige kultur- eller idrettsarrangementer for barn og unge under 20 år.

Faste tilviste plasser

Med faste tilviste sitteplasser menes at publikum kjøper billetter til bestemte nummererte plasser eller at en vert viser til gitte plasser. Samt at publikum sitter på plassen under hele arrangementet.

Offentlig arrangement 

Det er anbefalt å redusere antall nærkontakter. Det betyr at du er anbefalt å redusere antall sammenkomster og arrangementer du deltar på.

Du bør unngå å reise kollektivt dersom det er mye trengsel når du skal på et arrangement.

Antallsbegrensninger

Innendørs

 • Uten faste tilviste plasser: maks 30 deltakere
 • Med faste tilviste plasser: maks 200 deltakere

Utendørs

 • Uten faste tilviste plasser: maks 100 deltakere
 • Med faste tilviste plasser: 3 kohorter med maks 200 deltakere i hver. Det skal være minst 2 meter avstand mellom kohortene. 

Krav til gjennomføring:

 • Det skal utpekes en ansvarlig arrangør som har ansvar for at kravene blir oppfylt.
 • Det er påbud om munnbind innendørs, når det ikke er mulig å holde avstandskravet.
 • Reglene om hvor mange som kan samles skal følges.
 • Deltakerne skal ha minst 1 meter avstand til andre som de ikke bor sammen med, målt fra skulder til skulder.
 • Det må være et offentlig lokale som er stort nok til at du kan følge regelen om avstand.
 • Arrangøren må ha oversikt over hvor hver enkelt person sitter når det er et arrangement med fast tilvist plass.
 • Skriv ned navn og kontaktinformasjon til alle som er til stede, hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne for bruk til en eventuell smittesporing. Informasjonen må slettes etter 14 dager.
 • Alle som er til stede må være friske.

Alle skal ved billettsalg og ankomst få sitteplasser som har minst 1 meter avstand, men de som er i samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Dersom publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser er det tilstrekkelig å ha et ledig sete mellom deltakerne.

Barn i samme klasse eller gruppe i barnehagen eller barneskolen trenger ikke holde avstand.

Privat sammenkomst på offentlig sted

Det er anbefalt å redusere antall nærkontakter. Det betyr at du er anbefalt å redusere antall besøk, sammenkomster og arrangementer du deltar på.

Du bør unngå å reise kollektivt når du skal på et arrangement.

Antallsbegrensning

Ved privat sammenkomst på offentlig sted (leid/lånt lokale), er det ikke lov å samle flere enn:

 • 30 personer innendørs
 • 50 personer utendørs

Dette inkluderer også personer som er vaksinerte eller har hatt covid-19.

Det er gjort unntak for:

 • Innendørs for barn i barnehage og barneskolen. Der kan hele klassen/gruppen samles, med et nødvendig antall voksne til stede.
 • Minnestunder etter begravelser og bisettelser. Der kan maksimalt 50 personer samles. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser.

Krav for gjennomføring

Private sammenkomster på offentlig sted er forskriftsregulert, så kravene må følges. Brudd på reglene kan straffes.

 • Det skal utpekes en ansvarlig arrangør som har ansvar for at kravene blir oppfylt.
 • Det er påbud om munnbind innendørs, dersom en ikke kan holde avstand.
 • Reglene om hvor mange som kan samles skal følges.
 • Deltakerne skal ha minst 1 meter avstand til andre som de ikke bor sammen med, målt fra skulder til skulder.
 • Det må være et offentlig lokale som er stort nok til at du kan følge regelen om avstand.
 • Skriv ned navn og kontaktinformasjon til alle som er til stede, hvis det er nødvendig for å ha oversikt over deltakerne for bruk til en eventuell smittesporing. Informasjonen må slettes etter 14 dager.
 • Alle som er til stede må være friske.

Sammenkomst på privat sted

Du bør ikke ha besøk av flere enn 10 gjester i tillegg til dem du allerede bor med. Dette gjelder innendørs i eget hus eller hytte. Dette inkluderer også personer som er vaksinerte eller har hatt covid-19.

Alle bør holde én meters avstand, så det er viktig å ikke ha flere gjester enn du har god plass til.

Det oppfordres til å møtes utendørs.

Barn og unge i barnehage- eller barneskole-alder kan ha besøk av hele gruppen/klassen. Se mer informasjon om barn og unge her.

Bor du i en kommune som har strengere lokale regler for hvor mange gjester du kan ha på besøk, skal disse reglene følges. Se nettsiden til kommunen din for lokale regler.

Anbefaling om organisert idretts- og fritidsaktivitet

Med fritidsaktiviteter menes for eksempel korps, kor, teaterskole, kunstskole, speider osv.

Med organisert idrett menes for eksempel håndball-, fotball- og basketballtreing, langrenn, sjakk, friidrett osv.

Barn og unge

Fritidsaktiviteter bør gjennomføres utendørs så langt det er mulig.

Barn og unge under 20 år kan gjennomføre treninger, organiserte idretts- og fritidsaktiviteter og øvelser som normalt.

Når aktiviteten foregår innendørs, anbefales det å begrense gruppen til omtrent 20 personer eller etter klasse/kohort. Det kan være kontakt mellom deltakerne hvis det er nødvendig. 

Se mer om hva som gjelder for barn og unge her.

Voksne

Fritidsaktiviteter bør foregå utendørs så langt det er mulig.

 • Innendørs er det anbefalt maks 20 personer og 1 meters avstand. Ved intensiv trening bør det tilrettelegges for 2 meters avstand.
 • Utendørs aktiviteter kan foregå som normalt. Det kan være kontakt mellom deltakerne hvis det er nødvendig. 

For lagidretter blir det anbefalt kun enkeltvise kamper, og ikke turneringer, cuper m.v. For individuelle idretter blir det anbefalt å begrense gruppestørrelsen på konkurranser.

Toppidrett kan fortsette som normalt, med smitteverntiltak. 

Krav til serveringssteder

Serveringssteder kan holde åpent, gitt at de følger reglene for forsvarlig drift. Serveringssteder kan være restaurant, kafe, bar, pub, diskotek og nattklubb.

 • Skjenkestopp fra klokken 23.00 på steder med skjenkebevilling, og en må slutte å drikke alkohol på skjenkestedet senest klokken 23.30.
 • Skjenking skal skje ved bordene.
 • Serveringsstedet skal sørge for at alle kan holde én meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Krav om munnbind der det ikke er mulig å holde meteren, unntatt mens man sitter ved bordet.
 • Gjestene skal ha sitteplass og holde én meters avstand. Krav om sitteplasser til alle gjester gjelder ikke når kulturarrangement holdes på et serveringssted med skjenkebevilling.
 • Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som gjør at det blir mindre enn én meter avstand mellom gjestene. For eksempel dansing.
 • Serveringssteder skal ikke servere private sammenkomster med mer enn 30 gjester innendørs og 50 gjester ute.

Serveringssteder skal registrere kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det. 

Opplysningene som må registreres er telefonnummer, dato og tidspunkt, i tillegg til plassering i lokalet, om mulig. Serveringsstedet skal informere gjestene om hva opplysningene skal brukes til. Opplysningene skal slettes etter 14 dager på grunn av personvernhensyn.