Søk hjelp hvis du opplever vold i nære relasjoner

Koronapandemien og de iverksatte tiltakene for å redusere smitte kan føre til økt fare for konflikter i hjemmet og vold i nære relasjoner.

Redd kvinne med mobil

​Dersom du er utsatt for vold er det viktig at du oppsøker hjelp. Voldsutøvere kan også søke hjelp.

Ta også kontakt dersom du mistenker at naboen din eller andre i din nærhet er utsatt for vold i nære relasjoner. Les mer på Plikt.no.

Ring politiet på 02800

Du vil bli satt over til ditt politidistrikt som kan bistå deg i situasjonen.

Mer om politiets arbeid med vold i nære relasjoner.

Ved akutt fare, ring politiets nødnummer 112

Alarmtelefonen for barn og unge 116111

Alarmtelefonen er en døgnåpen nødtelefon for barn og unge. Du kan også sende sms. De som svarer jobber i barnevernet.

Barn kan ringe hvis de har det vondt, og voksne kan ringe hvis en trenger råd eller vet om barn som har det vondt.

Du kan også ringe barnevernet der du bor.

Vold- og overgrepslinjen (VO-linjen) 116 006

Vold- og overgrepslinjen (VO-linjen) 116 006 er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner, pårørende og hjelpeapparat.

De som svarer hjelpelinjen har erfaring fra møter med personer som utsettes for vold og overgrep, og jobber daglig med disse spørsmålene. VO-linjen lytter til dine utfordringer, kan svare på spørsmål, gi råd og veiledning. Tjenesten er gratis og helt anonym.  

Telefontjenesten er døgnåpen, og åpningstidene på chat er hverdager fra kl. 09:00 – 15:00.

Dinutvei.no

Her kan du som er utsatt eller frykter for å bli utsatt for vold i nære relasjoner finne informasjon om hvilke hjelpetilbud som finnes i din kommune. Informasjonen finnes på 13 språk.

Dinutvei.no har informasjon om hjelpetilbud i hele landet, og har også en spørsmål/svartjeneste.

Dinutvei.no har også informasjon om hjelpetilbud for voldsutøvere.

Ditt lokale krisesenter

Krisesentrene kan bistå deg med beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning.

Dersom du er utsatt for vold i nære relasjoner, ta kontakt med ditt nærmeste krisesenter.

Du finner en oversikt over alle landets krisesentre her.

Overgrepsmottakene

Overgrepsmottakene tilbyr medisinsk hjelp og rådgivning til deg som har vært utsatt for vold, voldtekt eller andre seksuelle overgrep. Overgrepsmottakene er åpne hele døgnet og tilgjengelig uten henvisning.

Du finner en oversikt over alle landets overgrepsmottak her.

Fastlegene

Du kan snakke med fastlegen din om vold. Fastlegen har ansvar for helheten når du utredes, behandles og skal følges opp helsemessig. Fastlegen har ofte god oversikt over den enkeltes helse og livssituasjon, kan være en god samtalepartner og har erfaring med å møte mennesker som har det vanskelig.

Fastlegen har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Fastlegen tilbyr tolk når det er behov for det.

Fastlegen kan også henvise deg til spesialisthelsetjenesten hvis det er behov for det, eller orientere deg om andre steder du kan få hjelp, og som ikke krever henvisning - som krisesenter, familievern eller andre. 

Her kan du finne mer informasjon om fastlegen.

Familieverntjenesten

Familieverntjenesten er et lavterskeltilbud for familier som opplever vansker, konflikter eller kriser i familien. Under koronapandemien tilbyr familievernkontorene råd og veiledning over telefon.

Du finner en oversikt over familievernkontorene her.

Vern for eldre – nasjonal kontakttelefon 800 30 196

Vern for eldre hjelper eldre som står i fare for eller er utsatt for vold og overgrep.

Alle over 62 år som er utsatt for vold og overgrep, kan ringe nasjonal kontakttelefon 800 30 196 for råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om vold og overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret.

TryggEst 

Flere kommuner er med i Prosjekt TrggEst som særlig følger opp voksne, med fysisk, psykisk eller kognitiv/intellektuell funksjonsnedsettelse og kan være ekstra sårbare for vold og overgrep i krisesituasjoner. Alle TryggEst kommuner har åpent, og saker kan meldes inn på de oppgitte telefonnumrene (bufdir.no).

Alternativ til vold (ATV) 22 40 11 10

Alternativ til vold (ATV) har et behandlingstilbud til utøvere av vold i nære relasjoner, men også til voldsutsatte voksne og barn, og ungdommer med volds- og aggresjonsproblemer.

ATV har 15 kontorer i Norge, og har åpningstid på telefon hver dag fra kl. 9.00-15.00. ATV kan også kontaktes for råd og veiledning. Ta kontakt med ditt nærmeste ATV-kontor.

Skeiv og voldsutsatt

Likestillingssenteret KUN har laget en brosjyre for skeive som blir utsatt for vold i nære relasjoner. Her finner du informasjon om vold i nære relasjoner, og kontaktinformasjon til hjelpetjenester for skeive. 

Sinnemestring

Sinnemestring Brøset Modellen er et hjelpe- og behandlingstilbud til voldsutøverer i nære relasjoner. Enkelte tjenestesteder tilbyr også hjelp til ungdom med vold og sinneproblemer.

Oversikt over regionale tilbud for sinnemestring finnes her

Ta kontakt med ditt nærmeste hjelpetilbud. Det gis oppfølging på telefon eller skype.

Støttesenter for kriminalitetsutsatte 800 40 008

Dersom du har vært utsatt for vold i nære relasjoner kan du få hjelp og veiledning ved et støttesenter for kriminalitetsutsatte. Støttesentrene kan hjelpe deg med:

  • informasjon og veiledning om det å anmelde
  • støtte hele veien fra politianmeldelse til saken er avgjort
  • vitnestøtte før, under og etter en eventuell rettssak
  • hjelp til å søke voldsoffererstatning

Støttesentrene mot incest og seksuelle overgrep

Støttesentrene mot incest og seksuelle overgrep er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet og tilbyr råd, støtte og veiledning til deg som har blitt utsatt for seksuelle overgrep og til pårørende.

Du finner støttesentrene mot incest og seksuelle overgrep her.

Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte 800 57 000

Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte er en døgnåpen anonym telefon for deg som har blitt utsatt for seksuelle overgrep og pårørende.

Familier over hele landet opplever store endringer i hverdagen i disse dager. For noen familier er dette ekstra vanskelig. Her er råd til foreldre i sårbare livssituasjoner (nkvts.no).

Økt belastning på pårørende

Personer som har ansvar for familiemedlemmer som trenger mye bistand og hjelp, må søke hjelp og støtte før de er for slitne. Det er viktig å være i dialog med kommunen. Ikke vent til du er totalt utslitt, og familiesituasjonen blir kritisk.