Risikogrupper og deira pårørande

Eldre mann og kvinnelig sykepleier

Illustrasjon: Johner/Maskot Bildbyrå AB

Er koronaviruset farlegare for nokre grupper?

Dei fleste som blir smitta av koronaviruset får lette symptom og blir heilt friske. Nokre grupper har auka risiko for alvorleg forløp av sjukdomen sjølv om dei fleste også i risikogrupper får milde symptom. Her finn du informasjon om kva grupper som har auka risiko for alvorleg forløp av covid-19, og råd om korleis dei kan beskytte seg mot smitte.

Alle i samfunnet bør følge dei generelle råda om å ha god hoste- og handhygiene, avgrense talet på nærkontaktar og halde avstand. Dette er særleg viktig for personar i risikogruppene.

Risiko for alvorleg sjukdom aukar med alderen og underliggande sjukdomar, og menn har høgare risiko enn kvinner. Unge personar utan kjende risikofaktorar kan også få eit alvorleg forløp av sjukdomen. Det er meir sannsynleg at dette skjer dersom dei har underliggande sjukdomar.

Ved auka smittespreiing i samfunnet bør personar i risikogrupper leve meir tilbaketrekt. 

Råd til risikogrupper

FHI gjer regelmessig nye vurderingar basert på oppdatert kunnskap om kva personar som har auka risiko for alvorleg forløp av covid-19.  Aldersgrupper og underliggande sjukdom med innverknad på risikovurderinga er skildra i dei oppdaterte råda.

I denne artikkelen brukar vi omgrepet «dine næraste». Dine næraste er dei du bur saman med, og kjærasten. Bur du åleine kan du også ha to–tre personar som «dine næraste», som du kan vere fysisk nær. «Dine næraste» bør vere dei same personane over tid. 

Råd ut frå risiko og smittespreiing

Her kan du laste ned illustrasjon med desse råda i tabellform (fhi.no)

Les meir om Risikogrupper og deira pårørande (fhi.no).

Les informasjon til risikogrupper på fleire språk.

Lett, moderat eller høg risiko?

Vurdering av risiko gjeld på gruppenivå, og ikkje for enkeltpersonar. Det vil vere store individuelle skilnader innanfor gruppene. Ved behov bør det gjennomførast ei individuell vurdering i samråd med legen, om grad av risiko for alvorleg forløp.

Grupper med lett/moderat auka risiko

 • Alder 65–69 år ELLER
 • Alder 50–64 år og ein av følgande kroniske sjukdomar:
  • kronisk leversjukdom
  • immundempande behandling, til dømes behandling ved autoimmune sjukdomar
  • diabetes
  • kronisk lungesjukdom (anna enn velregulert astma)
  • fedme (kroppsmasseindeks ≥ 35kg/m2)
  • demens
  • hjarte- og karsjukdomar (anna enn velregulert høgt blodtrykk)
  • hjerneslag

Personar under 50 år har lav risiko for alvorleg forløp av covid-19, men enkelte personar med dårleg regulerte eller kombinasjonar av fleire grunnsjukdomar kan ha høgare risiko.

Grupper med moderat/høg risiko

 • Alder over 70 år, ELLER
 • Bebuar på sjukeheim, ELLER
 • Enkelte alvorlege helsetilstander, uansett alder:
  • organtransplantasjon
  • immunsvikt
  • hematologisk kreftsjukdom dei siste fem åra
  • aktiv kreftsjukdom, behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller kjemoterapi) som er i gang eller er nyleg avslutta.
  • nevrologiske sjukdomar eller muskelsjukdomar som medfører nedsett hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • kronisk nyresjukdom og nyresvikt

Folkehelseinstituttet har valt å inkludere enkelte alvorlege helsetilstandar i lista over sjukdomar som gir høgare risiko ut frå eit varsemdprinsipp.

For meir informasjon om dei enkelte sjukdomane eller helsetilstandane, sjå utdyping av risikogruppar hos Folkehelseinstituttet.

Generelle råd til personar i risikogrupper og deira pårørande

Sørg for at du har nødvendige medisinar tilgjengelege. Hald fram med fast medisinering, og gjer endringar berre i samråd med legen din.

 • Dersom du har avtalt helsekontrollar og undersøkingar bør du halde fast ved desse, så lenge du ikkje får anna beskjed frå behandlaren din. Kontakt behandlaren din om du er i tvil.
 • Hugs god hand- og hostehygiene. Dette gjeld også for dei du bur saman med og dei som er på besøk. Vask regelmessig i heimen, særleg flater du tek på ofte.
 • Hald avstand til andre, både på jobb, ute og andre stadar du held til.
 • Det er fint å halde seg i form ved å gå tur, men vel stadar der det ikkje er trengsel.
 • Unngå samvær med personar som har symptom på luftvegssjukdom.
 • Avgrens bruk av offentleg transport dersom det er mogleg, særleg i rushtida.

Generelle råd til pårørande

Generelle råd til dei som er pårørande til personar i risikogrupper:

 • Hald kontakt med personar i risikogruppene.
 • Følg gjeldande råd om hygiene og andre tiltak for å redusere risiko for å bli smitta.
 • Ikkje besøk personar i risikogruppene dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon, eller ikkje føler deg heilt frisk.
 • Tilby å hjelpe med nødvendige ærend.
 • Dersom du bur saman med personar i risikogruppene og får symptom på luftvegsinfeksjon eller ikkje føler deg frisk, skal du avgrense samværet. Vi tilrår, om mogleg, å opphalde seg og sove i separate rom og bruke separate bad/toalett. Dersom det ikkje er mogleg, er det viktig å halde avstand og ha kvar sine handkle og eigne baderomsartiklar på bad/toalett.

Kva gjer du dersom du blir sjuk?

Ta tidleg kontakt med helsevesenet dersom du føler deg sjuk og trur at du kan vere smitta med koronaviruset. Dersom du får symptom som feber og hoste, blir kortpusta og har nedsett allmenntilstand, skal du ta kontakt med den lokale helsetenesta for testing.

Dersom du utviklar andre akutte symptom som du elles ville kontakta legehjelp for, er det viktig at du kontaktar helsevesenet, uavhengig av om du kan vere smitta eller ikkje.

Råd til vaksinerte personar i risikogrupper

Når du er blitt fullvaksinert, vil du i stor grad vere beskytta mot covid-19 og alvorleg sjukdomsforløp slik at du kan leve meir normalt. Full effekt av vaksinen kjem 1–2 veker etter fullvaksinasjon. Foreløpig veit vi ikkje kor lenge beskyttelsen varer. Dersom beskyttelsen minskar over tid, kan det bli aktuelt med oppfriskningsdosar. Vaksinerte må følge dei generelle smittevernreglane. 

Les meir om risikogrupper og vaksine (FHI)

Kan besteforeldre vere saman med barnebarn?

Besteforeldre kan ha besøk av barn og barnebarn. Du bør ikkje ha besøk av fleire enn 20 gjestar i tillegg til dei du allereie bor saman med. Men ein må likevel ikkje vere fleire enn at ein kan holde avstand til dei som ikkje er i husstanden din.

Det er to unntak til tilrådinga om besøk:

 • Dersom alle gjestane er fra éin husstand, kan ein ha heile husstanden på besøk.
 • Dersom alle gjestane er fra éin barnehage- eller barneskolekohort.

For personar som blir definerte som "beskytta", til dømes fullvaksinerte, er det oppmjuking av råda om kven ein kan ha nærkontakt med og kor mange ein kan ha besøk av i privat heim. Les meir om desse unntaka her.

Råd til personar med heimetenester og deira pårørande

Personar som får helse- og omsorgstenester i heimen og deira pårørande/omsorgsgivarar skal følge dei vanlege råda til befolkninga og eventuelt råda til risikogruppene.

Omsorgsmottakar kan leve som normalt i heimen og pårørande/omsorgsgivar kan gi omsorg som vanleg. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunka vatn. Hald heimen rein på vanleg måte. Vask spesielt overflater som du ofte tek på.

Personar som har symptom på luftvegssjukdom bør ikkje kome på besøk.

Folkehelseinstituttet har publisert råd for tilsette i helse- og omsorgstenester i kommunen. 

Ifølge Folkehelseinstiuttet tilrådast helsepersonell i kommunen å følgje basale smittevernrutiner ved kontakt med pasientar utan kjent eller mistenkt smitte og som ikkje er definert som nærkontakter eller har symptomer forenelig med korona.

Dersom du får luftvegssymptom, vil legen og eventuelt heimetenesta i samråd med deg planlegge vidare oppfølging.

Besøk på helse- og omsorgsinstitusjonar

Det skal så langt som mogleg leggast til rette for besøk på sjukehus, sjukeheim eller andre helse- og omsorgsinstitusjonar. 

Det er satt visse føresetnader ved besøk på helse-og omsorgsinstitusjonar.

Vurderinga går ut på at kvar enkelt person sitt behov for besøk blir vurdert opp mot risiko for smittespreiing, risiko for alvorleg forløp av covid-19 hos den enkelte, lokal smittesituasjon og institusjonen sin kapasitet til å gjennomføre besøk.

Alle besøk skal gjennomførast i tråd med nasjonale smitteverntilrådingar, men nokre kommunar kan ha strengare reglar om dei har høgt smittetrykk i kommunen. Gå inn på den aktuelle kommunen si nettside for lokale reglar. 

Dersom du har vore utanfor Noreg, kan du ikkje besøke sjukehus eller sjukeheimar før det har gått 10 dagar. Dette gjeld sjølv om du berre har besøkt gule land.

Helsedirektoratet har publisert ei tilråding for besøk i helse- og omsorgsinstitusjonar under covid-19-pandemien. Her finn du meir informasjon om detaljar og vurderingskriterium for gjennomføring av besøk. 

Det opnast for meir fysisk kontakt på sjukeheim

Der det er fleirtal av fullvaksinerte bebuarar på sjukeheimar, kan bebuarane ha fysisk kontakt med uvaksinerte personar.

Kontakt med vaksinerte besøkande kjem i tillegg til dei uvaksinerte besøkande som bebuaren har definert som sine næraste. Bebuaren bør sjølv bestemme kven som er deira næraste. 

Antal besøkande bør ikkje overstige nasjonale og kommunale tilrådingar, og det må ikkje vere fleire besøkande til stades enn at ein kan halde avstand.

Enkelte bebuarar på sjukeheim vil ikkje bli vaksinert grunna eige ønske eller helsemessige årsaker, og det er difor viktig å oppretthalde gode smittevernsrutinar for å verna desse bebuarane.

Unntak frå innreisekarantene ved alvorleg sjukdom og bisetting hos nærståande

Du kan få unntak frå innreisekarantene dersom du kan dokumentere at du har testa negativt for koronavirus og tatt koronatest samme dag som du skal:

 • besøke nærståande som er alvorleg sjuk eller døyande

eller

 • delta i bisetting eller gravferd til nærståande

Som nærståande personar reknast ektefelle, samboar, kjæraste, barn, søsken, foreldre, besteforeldre, svigerforeldre eller andre personen har ei nær personleg tilknyting til. 

Unntaket frå innreisekarantene gjeld berre ved gjennomføringa av det aktuelle besøket, bisettinga eller gravferda. Krava til karantenested og gjennomføring av karantene vil elles gjelde.

Skal personar i risikogrupper endre behandlinga si?

Vi tilrår ikkje å endre behandling med legemiddel som er i gang utan at du har drøfta det med legen din. Det er viktig at grunnsjukdomen er godt regulert og behandla. Hald fast ved gode vanar som rørsle i kvardagen, normal døgnrytme, faste måltid og skilnad på kvardag og helg. Ta konktakt med fastlegen din dersom du har spørsmål om behandlinga di.

Barn og ungdom i risikogrupper

Erfaringar både nasjonalt og internasjonalt viser at barn i mindre grad enn vaksne blir sjuke av covid-19 og det er sjeldan behov for sjukehusinnlegging. Dette gjeld også barn med kroniske sjukdomar, og det er lite som tyder på at desse barna har høgare risiko for alvorleg forløp av covid-19 samanlikna med friske barn.

Det er meldt særs få dødsfall på grunn av covid-19 hos barn globalt, og det er svært sjeldan hos friske barn.

Skule og barnehage for barn i risikogruppe

Det er enkelte barn med alvorleg sjukdom, som kan vere meir sårbare, og i dei tilfella kan ein vurdere tilrettelagd barnehage og tilrettelagd undervising i skulen. I utgangspunktet dreier dette seg om barn med sjeldne og alvorlige sjukdommar. Her får du meir informasjon om desse gruppene og om covid-19 hos barn og ungdom:

Har du spørsmål om korona og treng nokon å snakke med?

Fleire brukarorganisasjonar utvidar no bemanninga for å kunne svare på spørsmål frå befolkninga og personar i risikogrupper:

 • Lurer du på noko som handlar om diabetes og korona? Ring til telefon 815 21 948.
 • Snakk med Kreftforeningen om kreft og korona på telefon 21 49 49 21 eller chat.
 • Har du lungesjukdom og spørsmål om korona? Få råd hos LHL (Landsforeininga for hjarte- og lungesjuke).
 • Dersom du har generelle spørsmål kan du også ringe informasjonstelefonen til Helsedirektoratet på telefonnummer 815 55 015.