Risikogrupper

Eldre mann og kvinnelig sykepleier

Er koronaviruset farlegare for nokre grupper?

Normalt er personar i risikogruppene godt beskytta mot alvorleg sjukdom dersom dei følgjer råd om vaksine. Dei fleste vil i stor grad være beskytta mot alvorleg sjukdom ved covid-19, slik at dei kan leve som andre og følge dei same smittevernråda som andre.

Likevel har nokre grupper auka risiko for alvorleg sjukdom.

Alle i samfunnet bør følge dei generelle smittevernråda. Dette er særleg viktig for personar i risikogruppene.

Risiko for alvorleg sjukdom aukar med alderen og ved underliggande sjukdomar som gir dårleg immunforsvar.

Sjølv om vurderinga av risiko er på gruppenivå, og ikkje for enkeltpersonar, vil det vere store individuelle skilnader innanfor gruppene. Ved behov bør det gjennomførast ei individuell vurdering i samråd med legen.

Sjå på her kva grupper som blir definert å ha høg-, moderat- eller lav risiko for alvorleg sjukdom her (fhi.no)

Råd til personar i risikogrupper

 • Hald avstand til personar som har symptom på luftvegssjukdom.
 • Hald deg heime om du er sjuk.
 • Ta koronavaksinen
 • Hugs god hand- og hostehygiene.
 • Er du usikker på helsesituasjonen din, kan du rådføre deg med legen din.
 • Hugs at det er viktig med sosial kontakt. 

Særleg personar som ha høg risiko for alvorleg sjukdom av covid-19, bør rådføre seg med legen sin og vurdere om det er nødvendig å skjerme seg i periodar med mykje smitte.

Kva gjer du dersom du blir sjuk?

Får du symptom på covid-19, bør du halde deg heime.

Dersom du utviklar andre akutte symptom som du elles ville kontakta legehjelp for, er det viktig at du kontaktar helsetjenesten/legen din, uavhengig av om du kan vere smitta eller ikkje.

Besøk og sosialt samvær

Det er viktig å ha sosial kontakt og ikkje isolere seg. Når eldre og andre personar som er i risikogrupper er vaksinerte som anbefalt og har fått oppfriskingsdose, er det som regel tilstrekkeleg å følgje dei generelle smittevernråda.

Dei som er i ei risikogruppe må sjølve vurdere risiko for smitte og bestemme andre tiltak som er nødvendige for å kunne ha besøk og kontakt med familie og vener. 

Risikoreduserande tiltak som kan vurderast ved besøk er:

 • Redusere antal personar som kjem på besøk. Det er mindre risiko ved å møtast utandørs enn inne.
 • Halde avstand til besøket.
 • Unngå større folkemengder.
 • Munnbind kan også vurderast ved besøk.
 • Eldre og andre personar i risikogrupper som er grunnvaksinerte og har fått oppfriskingsdose, kan vurdere om dei ønsker å vere tett på sine nære.

Barn og unge i risikogrupper

Erfaringar både nasjonalt og internasjonalt viser at barn i mindre grad enn vaksne blir sjuke av covid-19 og det er sjeldan behov for sjukehusinnlegging. Dette gjeld også barn med kroniske sjukdomar, og det er lite som tyder på at desse barna har høgare risiko for alvorleg forløp av covid-19 samanlikna med friske barn.

Det er meldt særs få dødsfall på grunn av covid-19 hos barn globalt, og det er svært sjeldan hos friske barn.

Skule og barnehage for barn i risikogruppe

Det er enkelte barn med alvorleg sjukdom, som kan vere meir sårbare, og i dei tilfella kan ein vurdere tilrettelagd barnehage og tilrettelagd undervising i skulen. I utgangspunktet dreier dette seg om barn med sjeldne og alvorlige sjukdommar. Her får du meir informasjon om desse gruppene og om covid-19 hos barn og ungdom:

Råd til personar med heimetenester og deira pårørande

Personar som får helse- og omsorgstenester i heimen og deira pårørande/omsorgsgivarar skal følge dei vanlege råda til befolkninga og eventuelt råda til risikogruppene.

Personar som har symptom på luftvegssjukdom bør ikkje kome på besøk.

Folkehelseinstituttet har publisert råd for tilsette i helse- og omsorgstenester i kommunen. 

Besøk på helse- og omsorgsinstitusjonar

Det skal leggast til rette for besøk på sjukehus, sjukeheim eller andre helse- og omsorgsinstitusjonar. 

Ved alvorleg sjukdom eller fødsel, skal institusjonen legge til rette for besøk, sjølv om den pårørande har covid-19.

Alle besøk skal gjennomførast i tråd med nasjonale smittevernråd, men nokre kommunar kan ha strengare reglar om dei har høgt smittetrykk i kommunen. Gå inn på den aktuelle kommunen si nettside for lokale reglar. 

Helsedirektoratet har publisert ei tilråding for besøk i helse- og omsorgsinstitusjonar under covid-19-pandemien.

Har du spørsmål om korona og treng nokon å snakke med?

Fleire pasient- og brukarorganisasjonar som kan vere til hjelp og støtte: