Personvern og sikkerhet for e-resepter

Reseptformidleren er en nasjonal database for elektroniske resepter. Her kan du lese om personvern og sikkerhet for dette.

Kvinne holder boks med piller

Her får du vite mer om hvordan e-reseptløsningen lagrer og sikrer dine reseptopplysninger, hvem som er ansvarlig, og hvilke muligheter du har til å begrense innsyn i dine resepter.

Her får du også informasjon om hvordan du kan sjekke loggen over helsepersonell som har sett dine resepter.

Helsepersonell som behandler deg trenger ikke å be om samtykke for å se reseptene dine. I stedet kan du velge å blokkere helsepersonells innsyn i dine resepter.

Få oversikt over reseptene dine

Se dine resepter og informasjon om utleverte legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell.

Hvordan lagres dine reseptopplysninger, og hvem er ansvarlig?

Dine legemiddelopplysninger kan være lagret flere steder og ha flere kilder. Dette kan være blant annet ulike virksomheters journalsystem, reseptformidleren og kjernejournal.

Reseptformidleren er en nasjonal database for elektroniske resepter, og inneholder blant annet informasjon om legemidler du har fått på resept.

Formålet med reseptformidleren er å sørge for sikker og effektiv elektronisk formidling av resepter og reseptopplysninger.

Reseptformidleren håndterer alle reseptopplysningene dine, og sikrer at korrekt reseptinformasjon deles mellom helsepersonell, apotek og bandasjist. Reseptopplysninger i reseptformidleren videreformidles til den nasjonale kjernejournalen.

Norsk Helsenett er dataansvarlig for Reseptformidleren. Det betyr at det er Norsk Helsenett som er ansvarlig for at dine reseptopplysninger blir behandlet i tråd med Personopplysningsloven, Pasientjournalloven og Reseptformidlerforskriften.

Norsk Helsenett (NHN) er en lukket digital kanal for alle aktører i helsesektoren i Norge. All kommunikasjon krever innlogging på høyt sikkerhetsnivå. Vi gjør omfattende risikovurderinger av alle våre tjenester, og utvikler tjenestene i henhold til disse. Opplysningene som behandles lagres på en sikker server, data overføres over Norsk Helsenett (NHN), og kommunikasjonen krypteres.

Hvor lenge lagres data i Reseptformidleren?

Etter at en resept er ferdig ekspedert og avsluttet i apotek, viser Reseptformidleren resepten i 30 dager, før informasjonen slettes og ikke lenger er synlig i Reseptformidleren. Dette er i henhold til Reseptformidlerforskriften § 6-1. Dersom resepten ikke blir ekspedert på apotek, slettes den når reseptens gyldighetstid har utløpt.

Reseptopplysningene dine utleveres og lagres også i din kjernejournal, med tre års historikk.

Les mer om resepter og legemidler på helsenorge.no.

Retting og sletting av dine reseptopplysninger

Som dataansvarlig for Reseptformidleren er Norsk Helsenett opptatt av at opplysningene vi behandler om deg er riktige, og at vi ikke behandler andre opplysninger enn de som er nødvendige for å oppfylle formålet. Du kan kreve å få rettet opplysninger om deg dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige. Du kan også kreve sletting av opplysninger som er unødvendige for formålet.

Se brukervilkårene for tjenester på helsenorge.no for mer informasjon om dine rettigheter.

Alle opplysninger i Reseptformidleren kommer opprinnelig fra fastlegen din, eller andre behandlere som har rekvirert legemidler eller andre reseptpliktige varer til deg. For retting og sletting av reseptopplysninger du mener er uriktige, må du derfor henvende deg til fastlegen din eller be det aktuelle behandlingsstedet om at opplysningene slettes.

Du kan klage til Statsforvalteren dersom ditt ønske ikke blir etterkommet. Finn din Statsforvalter på fylkesmannen.no.

Se mer informasjon i Pasient- og brukerrettighetsloven § 5-2 om vilkårene for retting og sletting av opplysninger i pasientjournal.

Hvordan kan du skjule dine e-resepter for andre?

Skjule resepten for helsepersonell

Dersom du vil at e-resepten din skal skjules fra helsepersonell, kan du be om en låst resept hos legen din. Med låst resept får du et referansenummer som du må oppgi på apotek. Det er kun deg selv, din lege og de du velger å gi referansenummeret til, som kan se din e-resept. Hvis du har gitt en annen person fullmakt til å se dine resepter vil vedkommende se dine låste resepter. I kjernejournal kan helsepersonell velge å se en låst resept dersom de får ditt samtykke, eller dersom det oppstår akutte eller livstruende situasjoner.

Dersom du skulle miste referansenummeret, kan du finne det igjen ved å bruke legemiddeltjenesten på helsenorge.no, eller ved å kontakte den samme legen for å få det på nytt.

Skjule resepten for foreldre, foresatte eller verger

Dersom du ønsker å skjule en resept for dine foreldre, foresatte eller verger, kan du be legen merke e-resepten slik at den holdes skjult for dem.

Blokkere helsepersonell fra å se dine resepter

Leger, tannleger, jordmødre og helsesykepleier får oversikt over alle reseptene dine gjennom Reseptformidleren. Her vil de også se resepter forskrevet av andre, og det er viktig at de har denne informasjonen for å kunne vurdere legemiddelbehandlingen din.

Hvis du ikke ønsker at helsepersonell skal se dine reseptopplysninger, finnes det to valg for blokkering. Felles for valgene er at helsepersonell ikke vil ha mulighet til å se dine resepter.

Du kan velge å:

  • Blokkere tilgang for utvalgt helsepersonell: Navngitt helsepersonell blokkeres fra å se dine reseptopplysninger.
  • Blokkere tilgang for alt helsepersonell: Alt helsepersonell, bortsett fra fastlegen, blokkeres fra å se dine reseptopplysninger.

Du må være klar over risikoen ved å blokkere helsepersonell fra å se dine resepter. En blokkering betyr at du risikerer at helsepersonell ikke kan gi deg forsvarlig helsehjelp når de mangler tilgang.

Helsepersonell som blir blokkert av deg vil ikke automatisk bli varslet. Dersom de forsøker å hente reseptopplysninger vil de motta en melding om at de er blokkert for innsyn.

Ettersom dine reseptopplysninger hentes både fra Reseptformidleren og kjernejournal må du blokkere i begge tjenestene. På helsenorge.no kan du logge deg inn og selv administrere disse tilgangene, det vil si blokkere eller oppheve blokkering. Dette gjør du under Personverninnstillinger.

Du kan også benytte disse skjemaene:

Fastlegen får melding om hva du har fått utlevert

Fastlegen vil motta melding når du har fått utlevert legemiddel eller annen reseptpliktig vare på apoteket eller hos bandasjisten. For hver utlevering kan du reservere deg mot at fastlegen får melding.

Du kan reservere deg hos apotek eller bandasjist. Merk at du må gjøre dette også ved låst resept hvis du ikke vil at fastlegen skal få informasjon om utleveringen.

Innsynslogg på helsenorge.no

For at du skal ha kontroll over hvem som ser din reseptinformasjon, har du tilgang til en egen innsynslogg over hvilket helsepersonell som har sett på eller behandlet dine e-resepter.

Innsyn i dine resepter loggføres i både reseptformidleren og kjernejournal. Du må sjekke begge innsynsloggene for å få full oversikt over hvem som har sett på reseptopplysningene dine.

Du ser i tillegg hvilket behandlingssted eller virksomhet helsepersonellet har tilknytning til eller har gjort oppslag fra. Innsynsloggen lagrer informasjon med ett års historikk.

Hvis det er et apotek som har gjort oppslaget, vil du kun se selve apoteket i loggen og ikke hvem ved apoteket.

Hvis du mistenker at noen har hatt urettmessig innsyn i dine resepter, kan du ta kontakt med legekontoret eller apoteket som har gjort oppslaget.

Kun innsyn i egen logg

Det er kun mulig å se sin egen innsynslogg for resepter på Helsenorge. Informasjon om hvem som har gjort oppslag på dine barns resepter, eller en du er verge for eller har fullmakt fra, er ikke tilgjengelig.

Personvern og sikkerhet på apotek eller hos bandasjist

Den som ekspederer deg på apoteket eller hos bandasjisten får først opp en liste over de gyldige e-reseptene dine og laster så ned den aktuelle resepten.

Bandasjister ser ikke resepter på legemidler.

Alle handlinger den ansatte foretar seg loggføres. Søker vedkommende kun opp informasjon om reseptene dine uten å laste ned for ekspedisjon, loggføres også dette.

Innholdet er levert av Norsk helsenett

Sist oppdatert torsdag 8. april 2021