Personvern og sikkerhet for resepter

På Helsenorge får du oversikt over reseptene dine. Her kan du også selv styre hvem som skal ha tilgang til dine resepter.

Se hvem som har sett på dine resepter

For at du skal ha kontroll over hvem som ser dine resepter har du tilgang til en egen logg over helsepersonell som har sett på eller behandlet dine resepter. Du ser i tillegg hvilket behandlingssted, sykehus eller virksomhet helsepersonellet er tilknyttet eller har gjort oppslag fra. Innsynsloggen lagrer informasjon med ett års historikk.

Hvis det er et apotek som har gjort oppslaget, vil du kun se selve apoteket i loggen og ikke hvem ved apoteket som har gjort oppslaget.

Hvis du mistenker at noen som ikke skal ha innsyn har sett på dine resepter, kan du ta kontakt med legekontoret eller apoteket som har gjort oppslaget.

Du har kun innsyn i egen logg

Du har kun tilgang til din egen innsynslogg for resepter på Helsenorge. Du har ikke tilgang til informasjon om hvem som har gjort oppslag på dine barns resepter, eller en du er verge for eller har fullmakt fra.

Innsyn må behandles i Reseptformidler og Kjernejournal

Innsyn i dine resepter loggføres i både i tjenesten Reseptformidleren og i Kjernejournal. Du må sjekke begge innsynsloggene for å få full oversikt over hvem som har sett på reseptopplysningene dine. Hvis du skal blokkere noen for innsyn må du gjøre dette for begge tjenestene.

Du kan skjule dine resepter for andre

Du skjule reseptene dine for helsepersonell, foreldre eller foresatte hvis du ønsker det. Du kan også velge å blokkere helsepersonell fra å se informasjon om reseptene dine.

Retting og sletting av reseptopplysninger

For retting og sletting av reseptopplysninger du mener er ikke stemmer, må du henvende deg til fastlegen din eller be det aktuelle behandlingsstedet om at opplysningene rettes eller slettes.

Du kan klage til Statsforvalteren hvis ikke legen eller behandlingsstedet gjør det du ber om. Finn din Statsforvalter på fylkesmannen.no.

Pasient- og brukerrettighetsloven § 5-2 gir deginformasjon om retting og sletting av opplysninger i journal.

Brukervilkårene for tjenester på Helsenorge gir deg informasjon om dine rettigheter.

Lagring av reseptopplysninger

Tjenesten Reseptformidleren er en nasjonal database for elektroniske resepter, og inneholder blant annet informasjon om legemidler du har fått på resept.

Reseptformidleren håndterer alle reseptopplysningene dine, og sikrer at korrekt informasjon deles mellom helsepersonell, apotek og bandasjist. Opplysningene i reseptformidleren lagres også i kjernejournalen din.

Reseptopplysningene dine skal behandles i tråd med Personopplysningsloven, Pasientjournalloven og Reseptformidlerforskriften. Det er Norsk helsenett som er dataansvarlig for behandling av reseptopplyningene dine.

Hvor lenge lagres data i Reseptformidleren?

Etter at en resept er ferdig ekspedert og avsluttet i apotek, viser Reseptformidleren resepten i 30 dager, før informasjonen slettes og ikke lenger er synlig i Reseptformidleren. Dersom resepten ikke blir ekspedert på apotek, slettes den når reseptens gyldighetstid har utløpt.

Reseptopplysningene dine lagres også i din kjernejournal, med tre års historikk.

Veiledning Helsenorge

23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Innholdet er levert av Norsk helsenett

Norsk helsenett. Personvern og sikkerhet for resepter. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert onsdag 5. juli 2023 [hentet søndag 3. mars 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/legemidler/resepter/personvern-og-sikkerhet-for-resepter/

Sist oppdatert onsdag 5. juli 2023