Homøopatiske legemiddel

Homøopatiske legemiddel blir i hovudsak framstilte av stoff frå plante-, dyre- og mineralriket. Når ein framstiller legemidla, blir desse stoffa kraftig fortynna.

Homøopatisk legemiddel

Homøopatiske legemiddel kan bli registrerte av Statens legemiddelverk for bruk til menneske dersom

  • ein tek dei gjennom munnen eller skal bruke dei utanpå kroppen
  • merkinga eller pakningen ikkje inneheld medisinske påstandar
  • fortynningsgraden sikrar at legemiddelet er trygt å bruke. Legemiddelet skal innehalde maksimalt ein hundredel av den lågaste dosen av det reseptpliktige verkestoffet som blir nytta innan etablert medisin.

Sjå Legemiddelforskriften §2.1 for meir informasjon.

Homøopatiske legemiddel som er registrerte, kan seljast gjennom apotek.

Trygge å bruke, men dokumenterer ikkje effekt

​Homøopatiske middel er klassifiserte som legemiddel og er underlagde regelverk for legemiddel.

Homøopatiske legemiddel blir registrerte, ikkje godkjende slik som andre legemiddel. Registreringsordninga inneber at Legemiddelverket går god for sikkerheita og kvaliteten. Det vil seie at dei er produserte under trygge og kontrollerte forhold og at kvaliteten på innhaldet i produktet er god.

Det er derimot ikkje dokumentert at homøopatiske legemiddel har nokon effekt – det vil seie om produktet faktisk bidrar til å gjere pasienten frisk. Dette er ei særordning for homøopatiske legemiddel og er styrt av EU sitt regelverk gjennom EØS-avtalen.

Sjå ei liste over registrerte produkt på nettsidene til Legemiddelverket.

Det er ikkje tillate å reklamere med at homøopatiske legemiddel har medisinske effektar. Reklameforbodet gjeld òg apotek, ikkje berre leverandørar. Oppslag i apoteket om at dei fører homøopatiske legemiddel blir ikkje rekna som reklame, men som kunderettleiing.

Sal av homøopatiske legemiddel

Apotek har leveringsplikt for alle homøopatiske legemiddel som kundane spør etter. Dei fleste apotek har eit avgrensa utval av homøopatiske legemiddel. Dersom etterspurnaden er stor, har dei òg lagerplikt. Det er ikkje forbod mot å plassere produkta i hyllene ute i apoteket. Homøopatiske legemiddel blir ikkje selde i butikkar eller kioskar.

Innholdet er levert av Legemiddelverket

Sist oppdatert mandag 1. april 2019