Pasient- og brukerombudet

Ombudet hjelper deg med spørsmål om helsetjenester, og gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient eller bruker.

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor statlig spesialisthelsetjeneste, fylkeskommunal tannhelsetjeneste og kommunal helse- og omsorgstjeneste, og for å bedre kvaliteten i disse tjenestene.

Hvis du har erfaringer og opplevelser som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket der du bor.

Om pasient- og brukerombudet

 • Avklarer og svarer på generelle spørsmål om helsetjenester

 • Tar imot informasjon om opplevelser du har hatt i møte med helsetjenesten

 • Gir råd og veiledning om rettigheter du har som pasient eller bruker

 • Informerer om fremgangsmåte ved søknad og klage

 • Møter helsepersonell og saksbehandlere sammen med deg for å få svar på spørsmål du har i saken din

 • Hjelper deg med å skrive klage om du trenger det

 • Informerer om hva du kan gjøre om du har fått en pasientskade

 • Informerer om hvor du kan henvende deg videre dersom vi ikke kan hjelpe deg

All hjelp fra oss er gratis - Vi har taushetsplikt.
Du kan være anonym når du tar kontakt med oss.

​Pårørende fortvilet

Pårørende er fortvilet fordi en kommune har brukt 8 måneder på å avgjøre en søknad om sykehjemsplass til en 95 år gammel kvinne.

Hjemmesykepleie

En mann tok kontakt fordi hjemmesykepleien ikke kom som avtalt og han fikk derfor ikke de medisinene han trengte til riktig tid.

Mangelfull pleie etter operasjon

En pasient fikk store og smertefulle liggesår på grunn av mangelfull pleie etter operasjon. Opptreningen betydelig forsinket på grunn av dette og han ble tilkjent erstatning.

Lang ventetid hos fastlege

Det er lang ventetid hos fastlegen og vanskelig å få time når det er nødvendig.

Systemfeil

En pasient forsvant i sykehuset system og ble ikke innkalt til kontroll etter kreftoperasjon.

Selvmord

Pårørende mener mannen tok sitt eget liv fordi han ble skrevet ut fra psykiatrisk sykehus for tidlig.

Nektet behandling

Rusavhengige blir nektet behandling fordi de ikke har blitt rusfrie etter tidligere behandlingsforsøk.

 • Pasienter må gis god og helhetlig behandling
 • Sykehusene må ha system som hindrer at pasienter forsvinner ut av køen
 • Det er viktig å følge med på hvordan samhandlingsreformen påvirker helse- og omsorgstjenestene
 • Kommuner og sykehus må samarbeide bedre i møtet med mennesker med psykiske lidelser og en rusavhengighet
 • Kommunikasjonen mellom helsepersonell og pasient må bli bedre

Ombudene kommer med anbefalinger i sine årsmeldinger.

​Stortinget har bestemt at det skal være et ombud i hvert fylke som kan hjelpe pasienter og brukere som ikke får den hjelpen eller den behandlingen de mener de har behov for.

Vi er et lavterskeltilbud og et talerør for pasienter og brukere som synes det er vanskelig å ivareta egne interesser. Ofte er vårt arbeid inn i enkeltsaker kontaktskapende mellom pasient og helse- og omsorgstjenesten og saker kan løses utenom de formelle klageordningene.

Ombudene skal også arbeide for en bedre kvalitet på helsetjenestene. Ombudene er uavhengige og står fritt til å uttale seg om forhold som de mener må endres for å gi pasienter og brukere bedre helse- og omsorgstjenester. Kontorene er en offentlig leverandør av pasient- og brukererfaringer, og skal være tilgjengelige, troverdige og konstruktive. Alle ombudene skal opptre med autoritet, identifisere og sammenfatte utfordringer og være synlige og aktive i samfunnsdebatten.

Ordningen med pasient- og brukerombud er lovfestet i Pasient- og brukerrettighetsloven kap 8. Personvernerklæring ​Pasient- og brukerombudet administreres av Helsedirektoratet.

 

Regjeringen leverer hvert år melding til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet.

Stortingsmeldingen bygger blant annet på årsmeldinger fra pasient- og brukerombudene, Statens helsetilsyn og Norsk pasientskadeerstatning. I meldingen er det pekt på gjennomgående utfordringer i helsetjenestene.

Pasient- og brukerombudene har i 2017 særlig fremhevet utfordringer angående at det trengs et kompetanseløft på pasient- og brukerrettigheter hos ansatte i helse- og omsorgstjenestene, fastlegeordningen bør moderniseres, mangler og svikt i tjenester til personer med utviklingshemming, stor variasjon og mangler i omsorgen til eldre, og etterlyser bedre kapasitet og samordning av helsetjenester til barn og unge med psykisk sykdom.

 

Landets pasient- og brukerombud har felles faglige fokusområder der ulike deler av helse- og omsorgstjenestene settes i fokus. Resultatet av arbeidet med fokusområdene oppsummeres i dokumenter som gjøres kjent for blant annet tjenesteytere og brukerorganisasjoner.

​I 2019 ble det satt fokus på "Psykisk helsearbeid i kommunene" der noen pasienter/brukere, brukerorganisasjoner, utvalg av kommuner og spesialisthelsetjenesten ble kontaktet og intervjuet. Oppsummeringen fra dette arbeidet kan leses i Pasient- og brukerombudets publikasjon: "Fokusområde 2019 POBO oppsummerende rapport".

Her finner du felles årsmeldinger for pasient- og brukerombudene i Norge. I tillegg til felles årsmelding, utgir det enkelte ombudskontor lokale årsmeldinger. Disse finner du på de ulike fylkessidene.

Ansvarlig redaktør

Jannicke Bruvik, Nasjonalt koordinerende pasient- og brukerombud.

Fant du det du lette etter?