Kan jeg ha med noen?

Mange pasienter har med reisefølge til behandling. Under visse forutsetninger kan ledsagere og pårørende få dekket reisen.

Reiseledsager

En ledsager er en person som følger en pasient til og fra behandlingsstedet. Dette kan være en nabo, venn, pårørende eller andre privatpersoner. En ledsager kan ha rett til å få dekket utgifter til reisen, etter samme regelverk som pasienten, når en behandler dokumenterer at ledsager er nødvendig på reisen av helsemessige årsaker.

Ledsager på reiser

Ledsager kan søke om å få dekket reisetugifter etter at reisen er gjennomført. Hvis det kan dokumenteres at offentlig transport er benyttet, kan både pasient og nødvendig ledsager få godtgjørelse for reisen.

Reiser med bil dekkes med èn standardsats per kilometer uavhengig av antall passasjerer. Ledsager skal ikke betale egenandel for reisen. Ledsager kan søke om å få støtte for tapt arbeidsfortjeneste.

Hvis reisen til ledsager er over 300 kilometer, dekkes den på samme måte som for pasient. Det vil si at utgiftene dekkes som om reisen var med billigste offentlige transport på strekningen.

Ledsager på rekvirerte reiser med tilrettelagt transport

Hvis du har rekvisisjon til en reise, skal behandleren din skrive i rekvisisjonen at du skal ha ledsager med på reisen.

Ledsager for barn

Barn under 18 år kan ha med seg ledsager uten at dette er dokumentert av behandler. Hvsi du skal søke om å få dekket reiseutgifter som foresatt til barn mellom 12 og 18 år, må bekreftelse på at barnet har vært til behandling (oppmøtebekreftelse) legges ved søknaden. Dette er av hensyn til barnets personvern.​

Vanligvis dekkes reisen for én ledsager, men når et barn legges inn på sykehus, kan begge foreldre få​ dekket reiseutgifter, uansett om de reiser sammen med barnet eller ikke.

To ledsagere

I enkelte tilfeller kan en pasient ha behov for to ledsagere, på grunn av helsen sin. Dette må behandleren presisere i en rekvisisjon, eller i eget dokument, som legges med søknaden.

Kvalifisert ledsager

Kvalifisert ledsager på reisen vil si en ledsager som kan gi medisinsk behandling om nødvendig. Eksempler på dette er sykepleier, lege, fysioterapeut og jordmor. Under visse omstendigheter kan også andre bli regnet som kvalifisert ledsager, som for eksempel politi, spesiallærer, døvetolk og tolk.

Pårørende

Hvis du som pårørende følger pasient til, eller fra behandling, regnes du som reiseledsager, og får dekket utgifter til reise etter samme regler som pasient og ledsager. Men hvis du som pårørende vil reise for eksempel på besøk til en pasient som er innlagt, får du som hovedregel ikke dekket reiseutgifter, hvis de reiser uten pasienten, .

Det finnes noen unntak. I disse tilfellene vil pårørende få dekket reiseutgiftene sine:

 • Når barn under 14 år reiser for å besøke foresatt med livstruende sykdom, som ikke klarer å reise hjem fra behandlingsstedet. Behandlende lege må bekrefte at sykdommen er livstruende og at behandlingen varer i minst to uker.
 • Når nære pårørende reiser til psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom (BUP) eller familievernkontor. De pårørende må være innkalt av faglig leder.
 • Når nære pårørende reiser til kompetansesentre for personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemminger.
 • Når nære pårørende reiser til kurs eller opplæring i regi av en helseinstitusjon. For at pårørende skal få dekket reise til kurs eller opplæring i regi av helseinstitusjonen, må de være innkalt eller henvist, kurset eller opplæringen må ha et medisinsk eller behandlingsmessig innhold og kursdeltakelsen må være nødvendig for fremtidig oppfølging av pasienten.
 • Når de pårørende er barn under 18 år, og skal reise til helsepersonell for å få informasjon og nødvendig oppfølging fordi søsken eller foreldre er pasient. Dette gjelder ved
  • psykisk sykdom
  • rusmiddelavhengighet
  • alvorlig somatisk sykdom/skade
  • dødsfall
 • Rettigheten gjelder ikke når barnet reiser for å besøke, eller være sammen med foreldre eller søsken.

Med nære pårørende menes ektefelle, samboer, barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, svigerbarn, svigerforeldre og søsken, samt personer som tilhører samme husstand.

Når pårørende har slike reiser må søknad sendes på reiseregningsskjema på papir. Hvis du som pårørende har fulgt en pasient til eller fra behandling, se informasjon om reiseledsager.