Problematisk seksuell atferd hos barn og unge

Omfanget av problematisk eller skadelig seksuell atferd hos barn og unge er stort. 30-50 prosent av alle overgrep mot barn og unge begås av andre barn og unge. Hva slags seksuell atferd er problematisk, og når er det viktig å oppsøke hjelp?

Hva er problematisk eller skadelig seksuell atferd?

Seksuelle handlinger kan deles i tre kategorier: sunn og god seksuell atferd, problematisk seksuell atferd og skadelig seksuell atferd.

Kjennetegn på problematisk eller skadelig seksuell atferd hos barn og unge

 • Det skjer ved bruk av trusler eller tvang.
 • Det er skjevhet i maktforholdet, ulikt modningsnivå eller stor aldersforskjell mellom barna.
 • Det skjer uten samtykke, det vil si mot den utsattes vilje.
 • Det skjer i en upassende kontekst, som for eksempel å onanere i klasserommet.
 • Det er preget av hemmelighold og eller planlegging.
 • Det fortsetter selv om adferden blir forsøkt stoppet.
 • Den utsatte er redd eller sint, eller preget av følelser som frykt eller sinne.
 • Den utsatte utagerer eller lukker seg inne i seg selv.

Det mest vanlige er å utsette noen man kjenner for denne typen handlinger. For noen gjelder dette søsken eller andre i familien.

Eksempler på problematisk eller skadelig seksuell atferd

Problematisk og skadelig seksuell atferd kan blant annet omfatte krenkelser og overgrep i form av:

 • beføling
 • oralsex
 • kyssing på deler av kroppen
 • samleie
 • tvinge andre til å ta på seg selv
 • presse eller tvinge noen til å berøre andre seksuelt
 • seksuell trakassering på mobil eller i sosiale medier
 • produsere, oppbevare og dele nakenbilder, filmer eller annet seksuelt materiale uten samtykke

Årsaker til problematisk eller skadelig seksuell atferd hos barn og unge

Barn som begår overgrep mot andre barn, gjør det av ulike grunner. For noen er det å eksperimentere med gryende seksualitet, for andre er det å gjenta handlinger voksne eller andre barn har gjort mot dem. Andre igjen oppgir å ha blitt eksponert for mye sex mellom voksne, for eksempel gjennom pornografi. I tillegg kommer impulsive handlinger som ikke er planlagt eller har klar årsak.

Å ha vært utsatt for fysisk vold, emosjonell omsorgssvikt og seksuelle overgrep, øker risikoen for at barn og unge begår overgrep mot andre barn.

Hva kan voksne gjøre ved slik atferd?

Barn som har skadelig seksuell atferd, trenger voksne som rettleder og setter grenser. Reaksjonene fra voksne bør være tydelige, tilpasset barnets modningsnivå og komme tidlig etter at hendelsen har skjedd. De fleste barn stopper når de får reaksjoner fra voksne.

Det er et mål at disse barna skal utvikle en sunn seksualitet hvor de overholder andres grenser og ikke eksponerer seg selv seksuelt. Det er derfor viktig at voksne ikke påfører barna skamfølelse knyttet til egen seksualitet. Mange unge benekter å ha utført slik atferd, og det ses på som en normal reaksjon. Å benekte slik atferd øker ikke sjansen for nye hendelser.

Hvordan søke hjelp og hvilken hjelp kan gis?

For mange er det å snakke om seksualitet og seksuelt krenkende atferd preget av skam og usikkerhet. Voksne kan være usikre på om det de har sett eller blitt fortalt, er innenfor det som kalles god og sunn seksuell atferd. Å drøfte hendelsen med andre er derfor nyttig.

Pårørende eller foreldre som har mistanke om eller oppdager problematisk eller skadelig seksuell atferd, kan kontakte fastlege, helsesykepleier, skole-/kommunepsykolog eller barnevernstjenesten for å drøfte det som har skjedd. Lærer eller annet personell ved skolen bør også involveres dersom hendelsene har skjedd i tilknytning til skolen.

Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid er viktig

Noen barn har seksuell atferd som er svært alvorlig eller gjentar seg til tross for sanksjoner fra voksne. Da kan profesjonell hjelp være nødvendig.

For å forebygge overgrep og hjelpe sårbare barn og unge med utfordringer knyttet til bekymringsfull og skadelig seksuell atferd, er det viktig at de får hjelp så tidlig som mulig. Ofte må flere ulike etater samarbeide, slik at barna får den hjelpen og støtten de skal og bør få – når de trenger den.

Et slikt samarbeid kan for eksempel involvere familie og pårørende, skole/barnehage, helsesykepleier, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), barnevern, Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP), Politiet, Statens barnehus, kommunepsykolog og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

Tips til konkrete tiltak

 • Stopp atferden
 • Ta vare på begge parter for å forebygge vansker senere
 • Kontakt relevante samarbeidspartnere
 • Hold samråd for å planlegge veien videre
 • Lag trygghetsplan

Et samråd med deltakelse fra flere etater bør holdes i løpet av få dager etter utøvelse av skadelig seksuell atferd, slik at alle parter får en felles forståelse for hva som skal skje videre.

De ulike instansene bør samarbeide med familien om å lage en trygghetsplan, som beskytter andre barn og hindrer at barnet som utøver atferden blir satt i en lignende posisjon igjen.

Statens barnehus kan bistå juridisk, med for eksempel drøfting om anmeldelse, avhør, utredning og videre hjelp i systemet.

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) kan bidra med utredning og behandling. Behandlingen vil være individuelt tilpasset det enkelte barnet. Aktuelle temaer i behandlingen kan blant annet være

 • å øve på å regulere egne følelser
 • å øve opp sosiale ferdigheter
 • å øke kunnskapen om hva god og sunn seksualitet er
 • å forstå hva som utløste hendelsene og hvilke konsekvenser det har
 • å unngå gjentakelse
 • å behandle eventuelle traumer barnet har

Noen få har behov for medikamentell behandling, de fleste vil ha best effekt av samtaleterapi, eventuelt i kombinasjon med miljøterapi eller gruppesamlinger.

Ta vare på begge parter

Det er svært viktig å ta vare på begge parter for å forebygge vansker senere. For noen vil det være viktig med gjenopprettende prosess. Det betyr at utøver og utsatt får hjelp til dialog, slik at de kan møte på hverandre på ulike arenaer uten å bli plaget.

Støtte til de foresatte

Dersom hendelsen har skjedd innad i familien, for eksempel mellom søsken, er det spesielt utfordrende for de foresatte. De har ofte behov for bistand fra hjelpeapparat for å sortere inntrykk, og følelser, og for vite hvordan de best kan ivareta barna etterpå.

Hvordan forebygge problematisk eller skadelig seksuell atferd hos barn og unge?

For å utvikle en sunn seksualitet og forebygge krenkelser, er det er viktig at barn og unge får veiledning om seksualitet og god seksuell atferd. De trenger trygge voksne som kan være gode rollemodeller for hva som er normal og akseptert seksuell atferd, og som kan gi ærlige og konkrete svar på spørsmål om kropp og seksualitet.

Tips til hva du kan gjøre for å forebygge:

 • Ta initiativ til å snakke om trygghet, grenser, kropp og seksualitet med barn og ungdom.
 • Skjerm barn fra å bli overdrevent eksponert for pornografisk materiale.
 • Fortell barn og unge om at nettovergrep eller deling av bilder og filmer med seksualisert innhold kan være straffbare handlinger, som kan ha alvorlige konsekvenser for både for offeret og den som utøver handlingen.

Ettersom det å ha vært utsatt for fysisk vold, emosjonell omsorgssvikt og seksuelle overgrep, øker risikoen for at barn og unge begår overgrep mot andre barn, er det veldig viktig med generell forebygging av denne typen grenseoverskridelser mot barn og unge.

Hvordan snakke med barn og unge om kropp og seksualitet?

Du finner gode råd om hvordan du kan snakke med barn og unge om kropp og seksualitet på nettsidene til Bufdir:

Seksuellatferd.no

Nettside med informasjon om sunn seksuell utvikling hos barn og unge, og håndtering av bekymringsfull og skadelig seksuell atferd.

Trafikklyset

En guide som kan hjelpe voksne å identifisere, vurdere og håndtere bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd hos barn.

jegvet.no

Alderstilpasset informasjon om vold, seksuelle overgrep og mobbing.

Statens barnehus

Statens barnehus er et tilbud til barn, ungdom og deres familier når det er mistanke om at barn eller ungdom kan ha vært utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep.

Politiet.no

Råd fra politiet om hva du bør gjøre ved vold og overgrep mot barn og unge.

rvts.no

De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk.

V27 – Betanien sykehus

V27 er en ressursenhet ved Betanien sykehus i Bergen. De sprer kunnskapsbasert erfaring med skadelig seksuell atferd, underviser i samarbeid med RVTS og leder Nasjonalt klinisk nettverk.

Seksuellatferd.no. Til deg som er foresatt eller pårørende [Internett]. De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) [hentet 2021-12-15]. Tilgjengelig fra: https://www.seksuellatferd.no/foresatt-eller-parorende/

Seksuellatferd.no. Håndtering av skadelig seksuell atferd [Internett]. De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) [hentet 2021-12-15]. Tilgjengelig fra: https://www.seksuellatferd.no/handtering-av-bekymringsfull-skadelig/ 

Seksuellatferd.no. Skadelig seksuell atferd [Internett]. De regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) [hentet 2021-12-15]. Tilgjengelig fra: https://www.seksuellatferd.no/skadelig-seksuell-atferd/

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert torsdag 6. januar 2022