Innholdsstrategi for Helsenorge

​Versjon 1.0.

1. Introduksjon

​1.1 Om innholdsstrategien

Fra 2011 og frem til våren 2017 har innholdsmengden på helsenorge.no økt betydelig. Dermed har også kravene til oppdatering, gjenfinnbarhet og brukervennlighet økt. Da Direktoratet for e-helse overtok ansvaret for helsenorge.no forelå det ikke noen strategi for innholdet som tydeliggjorde mål med innholdet og retningslinjer for kvalitet, og som var forankret i sektoren. Behovet for et nytt, felles målbilde for innholdet, samordning mellom aktører og et velfungerende system for kvalitetssikring, var stort.

Les videre: Om innholdsstrategien

1.2 Hva er innhold?

Innhold er hovedsakelig tekst, bilder, grafikk, film og lyd. Med andre ord det som gir brukeropplevelsen mening.

Godt innhold handler også om metadata; innhold som benyttes til å beskrive annet innhold og som knytter det sammen.

Mikrotekster, f.eks. forklarende hjelpetekster på bilder og videoer og tekster i menypunkter, er også innhold.

1.3 Nåsituasjonen

Både nåsituasjonen og muligheter knyttet til innholdet er kartlagt gjennom ulike undersøkelser og aktiviteter.

Les videre: Nåsituasjonen

1.4 SWOT-analyse

Innsiktsarbeidet er blitt oppsummert i en analyse av styrker, svakheter, muligheter og trusler (SWOT-analyse), som er gjengitt under.

Les videre: SWOT-analyse

2. Mål, målgrupper og brukeroppgaver

​2.1 Målene i Nasjonal e-helsestrategi

Ifølge Nasjonale-helsestrategi 2017-2022 skal digitale tjenester på nett gjøre kontakten med helse- og omsorgstjenesten enklere, og bidra til at innbyggerne opplever tjenesten som tilgjengelig og helhetlig.

Les videre: Målene i Nasjonal e-helsestrategi

2.2 Målene for Helsenorge

Basert på nasjonal e-helsestrategi er det utarbeidet en produktstrategi for Helsenorge.

Les videre: Målene for Helsenorge

2.3 Mål for Helsenorge-innhold

Visjonen er å samle den norske helsetjenesten til ett pasientinformasjonsrike.

Les videre: Mål for Helsenorge-innhold

2.4 Måltall og gevinster

Les videre: Måltall og gevinster

2.5 Målgrupper og brukerperspektiv

Basert på analysen av nåsituasjonen, og en vurdering av hvor helsenorgeinnholdet har størst potensiale, er det gjort følgende oppdeling av og prioritering av målgruppene. Gruppene er basert på faser innbyggeren kan være i.

Les videre: Målgrupper og brukerperspektiv

2.6 Kanaler der målgruppene skal nås

Siden innholdet legges i en felles bank, kan det benyttes i flere kanaler. Det benyttes allerede i de fire første kanalene på listen, men kan også skape verdi i flere kanaler.

  • Helsenorge.no
  • Google
  • Felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten
  • Sosiale medier
  • EPJ-systemer
  • Apper
  • Media
  • Innholdseieres egne nettsider

3. Relevans og kvalitet

​3.1 Relevansvurdering

Innhold er relevant om det finnes behov for innholdet blant målgruppen og det er i tråd med målene for helsenorge eller kommunikasjonsmålene til bidragsytere.

3.2 Retningslinjer for kvalitet

Retningslinjene bygger på føringer fra målbildet om at vi skal prioritere kvalitet og gå mer i dybden. Det er avdekket at brukerne vil vite hva råd og informasjon bygger på og at vi har for svak kontroll på særlig medisinsk kvalitetssikring av innholdet.

Les videre: Retningslinjer for kvalitet

4. Redaksjonell modell

​4.1 Ansvarsnivåer

Roller, ansvar og arbeidsflyt i arbeidet med helsenorgeinnhold utgjør den redaksjonelle modellen. Roller og ansvar er fordelt på strategisk, taktisk og operativt nivå, som beskrevet i figuren under.

Les videre: Ansvarsområder

4.2 Roller og ansvar

Les videre: Roller og ansvar

4.3 Arbeidsflyt

Les videre: Arbeidsflyt

4.4 Møter og samarbeid

Møter mellom utgiver og Produktstyret skjer i produktstyremøtene.

Det skal avholdes minst ett årlig møte på strategisk nivå mellom Direktoratet for e-helse ved redaktør og hver enkelt av de lokale redaktørene. I disse møtene skal samarbeidet evalueres.

Struktur for møter på operativt nivå vil bli utarbeidet og beskrevet nærmere i samarbeidsavtaler mellom Direktoratet for e-helse og lokal redaktør.

4.5 Verktøy i innholdsarbeidet

Arbeidet med helsenorgeinnholdet skal skje metodisk og basert på kjente verktøy. Her beskrives tre modeller/verktøy som benyttes mye, på et overordnet nivå.

Les videre: Verktøy i innholdsarbeidet

5. Veikart for realisering av innholdsstrategien

5.1 Veikart

Gjennom innholdsstrategiprosjektet er det utviklet et veikart for arbeidet med innhold i den neste treårsperioden. Veikartet skal bidra til forutsigbarhet for alle aktører og til at arbeidet som utføres er i tråd med vedtatt strategi.

Les videre: Veikart

Gå tilbake