Sjekkliste for fagansvarlige

​På helsenorge.no er det den faglig ansvarlige for hver tekst som ved sin ekspertise går god for at innholdet er faglig kvalitetssikret. Det innebærer at du som faglig ansvarlig må sørge for at innholdet er kunnskapsbasert, oppdatert og etterprøvbart, i henhold til retningslinjene for kvalitet i helsenorgeinnhold.

Bruk gjerne denne sjekklisten når du skal kvalitetssikre en tekst.

Er innholdet kunnskapsbasert og oppdatert?

 • Er innholdet faglig korrekt?
 • Inneholder teksten kun oppdatert informasjon?
 • Er innholdet oppdatert med ny kunnskap?
 • Er medisinsk innhold basert på systematisk innhentet forskningsbasert kunnskap, faglige retningslinjer eller erfaringsbasert kunnskap?
 • Er rettighetsinnhold i tråd med lov, forskrift og retningslinjer?
 • Er innholdet i tråd med vanlig praksis på fagområdet, slik at leserne får realistiske forventninger om tilbud, behandling og rettigheter?

Er innholdet etterprøvbart?

 • Er alle hovedkildene som er brukt i arbeidet med teksten oppgitt i referanselisten?
 • Er det oppgitt referanser ved
  • påstander som viser til forskning eller studier?
  • påstander om dokumentert effekt av behandling?
  • presentasjon av tallmateriale, som risiko, forekomst eller langtidsoverlevelse?
  • beskrivelse av faglige kontroverser (om mulig)

Er du usikker på når du må oppgi referanser? Se veileder for bruk av kilder og referanser.

Er det gjort rede for eventuelle utbredte faglige kontroverser innen fagområdet?

 • Er fremstillingen av kontroversen upartisk?
 • Er det oppgitt referanser som utdyper de ulike sidene ved kontroversen?
 • Er det gjort rede for om kunnskapen på fagområdet er mangelfull eller usikker?
 • Er det gjort rede for om vitenskapen går på tvers av vanlige, utbredte oppfatninger?

Les mer om hvordan vi beskriver mangelfull kunnskap, faglige kontroverser og omstridte temaer på helsenorge.no.

Gå tilbake