Språkpolicy for helsenorge.no

Hva språkpolicyen omfatter

​Denne språkpolicyen gjelder for all skriftlig, brukerrettet kommunikasjon og omfatter:

 • alt innhold på helsenorge.no
 • skjemaer på helsenorge.no
 • sosiale medier knyttet til helsenorge.no

Språkpolicyen omfatter tekster på bokmål og nynorsk, samt oversettelser til samisk og fremmedspråk. Den gjelder ikke for bruk av klarspråk.

Nynorsk

Lov om målbruk i offentlig tjeneste (mållova) slår fast at bokmål og nynorsk er likeverdige målformer og likestilte skriftspråk i Norge.

Ifølge mållova skal sentrale statsorganer, dvs. de som har hele landet som tjenestekrets, være språknøytrale og veksle mellom begge målformene. I alle skriftlige publikumsrettede tekster laget av sentrale statsorganer skal ingen av de to målformene være representert med mindre enn 25 prosent, verken på papir eller på nett. Skjemaer skal foreligge på begge målformer. Statsorganer skal svare på alle henvendelser fra privatpersoner i den målform som er brukt i henvendelsen.

Ifølge innholdsstrategien for Helsenorge er det innholdseieren som er ansvarlig for leveranse av tekster på nynorsk.

Følgende tiltak skal gjennomføres for å øke nynorskandelen på helsenorge.no:

 • Helsenorge-redaksjonen skal bevisstgjøre lokale redaktører om at de er forpliktet til å følge målloven gjennom rollen sin.
 • Skjemaene på helsenorge.no skal være tilgjengelige på både bokmål og nynorsk.
 • Helsenorge-redaksjonen skal følge enkle rutiner for bruk av nynorsk i sosiale medier.
 • Vi skal arbeide kontinuerlig for å oppfylle kravet til minst 25 prosent nynorsk på helsenorge.no.

I tillegg skal selvbetjeningsløsningene som krever innlogging og som dermed i større grad oppfattes som personlige sider enn informasjonssider, bli tilgjengelige på begge målformer. I denne prosessen er det mange involverte parter og det kreves en del teknisk utvikling, og dermed er dette et mer langsiktig mål som er avhengig av finansiering.

Samisk

Sameloven fastslår at norsk og samisk er likeverdige språk i Norge. I kommunene som inngår i det samiske forvaltningsområdet har den samiske befolkningen språklige rettigheter i møte med offentlige organer. Skjemaer skal foreligge på både norsk og samisk.

Ifølge Statens kommunikasjonspolitikk (fastsatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet 16. oktober 2009) skal statlige virksomheter ta hensyn til brukere av samiske språk for å sikre god kommunikasjon med samiskspråklige innbyggere i hele landet.

Dette gjelder for bruk av samisk på helsenorge.no:

 • På helsenorge.no bruker vi nordsamisk. Av de tre offisielle samiske språkene i Norge (nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk) er nordsamisk størst og brukt av rundt 90 prosent av den samisktalende befolkningen. Nordsamisk har også kommet lengst i å utvikle seg som skriftspråk.
 • Vi skal sørge for at det finnes et samisk tilbud av bra kvalitet på helsenorge.no.
 • Behov for videre oversettelser til samisk skal kartlegges i dialog med våre samarbeidspartnere.

Oversettelser til engelsk og andre fremmedspråk

Det prioriterte fremmedspråket på helsenorge.no er engelsk. Dette henger sammen med Statens kommunikasjonspolitikk, hvor det står at for å nå fram til innvandrerbefolkningen med statlig informasjon, skal den enkelte virksomhet vurdere om det er tilstrekkelig å oversette til engelsk, eller om det i tillegg er behov for oversettelse til andre fremmedspråk.

Innhold på helsenorge.no skal dekke informasjonsbehov om helserettigheter for personer i Norge som har ingen eller lave norskkunnskaper. Det er først og fremst helseinformasjon som er spesifikk for Norge, som skal finnes på engelsk. I tillegg skal vi gi oppdatert informasjon om tjenestene på helsenorge.no.

Vi setter følgende mål for å forbedre kommunikasjon på engelsk:

 • Informasjon om helsevesenet og helserettigheter i Norge skal være tilgjengelig på engelsk.
 • Informasjon om digitale tjenester på helsenorge.no skal være tilgjengelig på engelsk.
 • De mest brukte skjemaene på helsenorge.no skal være tilgjengelige på engelsk.
 • Behov for videre oversettelser til engelsk skal kartlegges gjennom brukerundersøkelser og i dialog med våre samarbeidspartnere.

I tillegg skal digitale tjenester på helsenorge.no bli tilgjengelig på engelsk. I denne prosessen er det mange involverte parter og det kreves en del teknisk utvikling, og dermed er dette et mer langsiktig mål som er avhengig av finansiering.

Oversettelser til andre fremmedspråk skal skje etter løpende vurdering internt i helsenorge-redaksjonen og i diskusjon med våre samarbeidspartnere. I spesielle tilfeller bør innhold oversettes til flere fremmedspråk (for eksempel ved alvorlige hendelser som ebolautbrudd).