Helse og arbeid

Helse og arbeid er et tilbud til dem som har falt ut av arbeid, utdanning eller skole, eller står i fare for å falle ut. Tilbudet skal gjøre det mulig for dem som blir henvist å komme lettere tilbake i arbeid.

Snekkere som jobber (illustrasjon)

Helse og arbeid er en videreføring av arbeidsrettet behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten etter at ordningen «Raskere tilbake» ble lagt om fra 2018. Formålet med arbeidsrettet behandling er å bidra til bedre helse og arbeidsevne, og bedre jobbmestring og livskvalitet.

Hvem tilbudet er for

Helse og arbeid er et tilbud til de som har falt ut av arbeid, utdanning eller skole, eller som står i fare for å falle ut. Tilbudet skal gjøre det mulig for de som blir henvist å komme lettere tilbake i arbeid.

Det er også et tilbud til de som står i fare for å bli sykemeldt, der målet er å unngå sykemelding. Tilbudet gjelder også hvis målet er å fungere bedre i en studiehverdag.

Helse og arbeid er i hovedsak for personer med psykiske lidelser (angst, depresjon) og muskel- og skjelettlidelser. Tilbudet er en del av den offentlige helsetjenesten, og et samarbeid med NAV, fastlege og eventuelt arbeidsgiver blir viktig.

Du betaler vanlig egenandel inntil grensen for frikort. Transportkostnader dekkes som for spesialisthelsetjenesten forøvrig.

Du må henvises

Tilbudene er i hovedsak arbeidsrettet behandling på poliklinikker for pasienter med muskel- og skjelettlidelser og arbeidsfokusert individuell poliklinisk behandling av pasienter med mild til moderat angst og depresjon.

Du blir henvist til Helse og arbeid av fastlege, sykehuslege, kiropraktor eller manuellterapeut. Blir du henvist, skal du henvises til spesialisthelsetjenesten på samme måte som alle andre pasientgrupper.

Henvisningen skal inneholde informasjon om:

  • Aktuell problemstilling
  • Arbeidsforhold
  • Sykmeldingsstatus
  • Eventuelt tidligere utredning / behandling
  • Hvilke arbeidsrettede tiltak som har vært forsøkt
  • Ditt telefonnummer

Arbeidsrettet rehabilitering skjer ved polikliniske konsultasjoner, dagtilbud eller døgntilbud. Henvisningen blir sendt direkte til rehabiliteringsinstitusjonen, som selv foretar rettighetsvurdering.

Se for øvrig under hvert tilbud hvor henvisningen skal sendes.

Finn et tilbud

Du har rett til å velge behandlingssted ved planlagt utredning eller behandling. Behandlingstilbudet finnes i sykehusene og hos enkelte private leverandører.

Se mer informasjon om tilbudet Helse og arbeid i hver helseregion:

Sisdoalu lea almmuhan Helse Sør-Øst

Maŋimusat ođastuvvon 2019 suoidnemánnu 31, gaskavahkku