Om Helseregistre

Oversikt over norske helseregistre hvor det kan ligge opplysninger om deg, dine pårørende eller dem du representerer.

Når du benytter helsetjenester i Norge legges det opplysninger om deg inn i helseregistre. Hvilke opplysninger og registre det gjelder, er avhengig av hvilken type helsehjelp eller behandling du får.

Du har rett til innsyn i opplysningene som er lagret om deg. I tjenesten Helseregistre finner du informasjon om hvert enkelt register, og hvor du kan henvende deg for å få slikt innsyn. I noen registre kan du få digitalt innsyn med en gang, uten å kontakte registereret og be om det.

De som behandler opplysningene i disse registrene har taushetsplikt. Opplysninger som kan kobles til identifiserbare personer er strengt regulert.

Samtykke

Denne tjenesten krever samtykke til tilgangsnivå Basis eller høyere.

Liste over helseregistre

I tjenesten finner du disse registrene som tilbyr innsyn via Helsenorge:

 • Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
 • Medisinsk fødselsregister (MFR)
 • Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK
 • Norsk Kvalitetsregister Øre-Nese-Hals – Tonsilleregisteret
 • Norsk MS-register og -biobank
 • Reseptformidleren

I tillegg finner du informasjon om disse registrene, blant annet om hvor du kan henvende deg for å få innsyn i dem:

 • Dødsårsaksregisteret (DÅR)
 • Forsvarets helseregister
 • Helsearkivregisteret
 • Individbasert helse- og omsorgsstatistikk (IPLOS)
 • Kreftregisteret
 • Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)
 • Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser (HKR)
 • Norsk pasientregister (NPR)
 • Reseptbasert legemiddelregister