Dine journaldokumenter fra sykehus vil kunne deles via kjernejournal

Helsepersonell som behandler deg, vil kunne se dokumenter fra dine pasientjournaler i kjernejournalen din. Målet er sikrere, raskere og bedre helsehjelp for deg.

Illustrasjon: Øyvind Eide

Når du får helsehjelp, registrerer helsepersonell opplysninger om din helse og behandling i sine lokale pasientjournalsystemer. Viktige dokumenter fra disse blir nå tilgjengelig via kjernejournalen din.

Om du senere trenger helsehjelp et annet sted, vil de som behandler deg kunne få sikker tilgang til dine journaldokumenter. Din helseinformasjon vil da følge deg, uavhengig av hvor du får helsehjelp. Slik vil helsepersonell kunne gjøre bedre valg om din behandling.

Dokumentdeling via kjernejournal prøves først ut ved Oslo universitetssykehus (OUS) og sykehusene i Helse Nord, før det kan tas i bruk i resten av landet. Prøveperioden startet 10. november 2020.

Du kan begrense deling av disse dokumentene.

Pasientjournal og kjernejournal

Pasientjournal er en samling av opplysninger om helsehjelpen du har fått. Hvert behandlingssted hvor du har fått helsehjelp, for eksempel sykehus eller fastlegekontor, skal opprette en pasientjournal.

Vil du se journaldokumentene fra sykehuset, må du bruke Pasientjournal-tjenesten på Helsenorge, eller be om kopi av dem på en av de andre måtene beskrevet på Helsenorge.

Du kan ikke selv se disse dokumentene i din kjernejournal – der er de kun synlige for helsepersonell. Journaldokumentene lagres heller ikke der.

Hva slags opplysninger deles fra pasientjournalen?

Helsepersonell kan via din kjernejournal få tilgang til journaldokumenter med oppsummeringer fra undersøkelse og behandling, som for eksempel:

 • epikriser eller sammenfatninger
 • bildeundersøkelser
 • ulike typer prøvesvar og henvisninger

Behandlingsstedet vurderer hva som deles

Hvert enkelt behandlingssted, som for eksempel et sykehus, vurderer hvilket journalinnhold som gjøres tilgjengelig. Dette er basert på forskrift om nasjonal kjernejournal og pasientjournalloven. Også eldre dokumenter fra din pasientjournal kan vises via kjernejournal.

Annen deling av journalinformasjon mellom helsepersonell

Helsetjenesten vil fremover ta i bruk flere og nye måter å dele informasjon mellom dine behandlere på. Dermed kan viktig informasjon bli tilgjengelig når det trengs, der du får helsehjelp.

Du kan begrense tilgangen til dine dokumenter

Om du begrenser tilgangen til journaldokumenter, vil helsepersonell som behandler deg kunne mangle eller få forsinket tilgang til informasjon som kan være viktig hvis du senere trenger helsehjelp.

Kontakt veiledning for Helsenorge eller behandlingsstedet hvis du trenger mer informasjon om konsekvensene av å begrense slik tilgang.

Det er flere måter å begrense helsepersonells tilgang til dine helseopplysninger på:

 1. Du kan begrense hva som deles via kjernejournal
 2. Du kan begrense hva som deles fra pasientjournalen din

1) Begrense hva som deles via kjernejournal

Dette kan du gjøre ved hjelp av tjenestene på Helsenorge, i Personverninnstillinger under Profil og innstillinger.

Dette vil kun gjelde for muligheten helsepersonell har til å se dine lokale pasientjournaler via kjernejournal. Helsepersonell der du får behandling, vil fremdeles ha tilgang til din lokale pasientjournal ved behandlingsstedet. Du kan også sperre muligheten for at enkelte navngitte helsepersonell kan slå opp i din journal.

2) Begrense hva som deles fra pasientjournalen din

Du kan også begrense deling fra din pasientjournal. Du må da kontakte det aktuelle behandlingsstedet og be om at din lokale pasientjournal eller deler av den sperres for deling.

Her finner du mer informasjon om andres innsyn i din pasientjournal og hvordan du kan begrense dette.

Utprøving fra høsten 2020

Hvis du har valgt å blokkere din besøkshistorikk i kjernejournal, vil også journaldokumenter være utilgjengelige for helsepersonell, men kun i prøveperioden. Ønsker du at helsepersonell skal ha tilgang til dine journaldokumenter via kjernejournal i prøveperioden, må du oppheve blokkeringen av besøkshistorikk. Dette gjør du slik:

 1. Gå til Profil og innstillinger i menyen under navnet ditt
 2. Gå til Personverninnstillinger
 3. Velg Tilgang til dine helseopplysninger
 4. Velg Kjernejournal
 5. Gå til Blokkér besøkshistorikk for alt helsepersonell
 6. Merk av for Ingen blokkering av besøkshistorikk
 7. Velg Lagre

Hvis du ikke ønsker å blokkere besøkshistorikken din for alt helsepersonell, kan du velge å begrense den i stedet for å blokkere den fullstendig. Slik kan dubegrense helsepersonells tilgang til din besøkshistorikk:

 1. Gå til Profil og innstillinger i menyen under navnet ditt
 2. Gå til Personverninnstillinger
 3. Velg Tilgang til dine helseopplysninger
 4. Velg Kjernejournal
 5. Gå til Begrens tilgang for alt helsepersonell
 6. Merk av for Å sperre deler av kjernejournalen min
 7. Velg Lagre

Hvilke sykehus og behandlingssteder deler?

Utprøving fra høsten 2020

Oslo universitetssykehus (OUS) var først ute i en utprøvingsperiode som startet 10. november, med å gjøre dokumenter fra pasientjournaler tilgjengelig via kjernejournal. Fra desember 2020 har også helseforetakene i Helse Nord – det vil si Finnmarkssykehuset, Universitetssykehuset Nord Norge, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset – delt journaldokumentene sine. I prøveperioden vil det bare gjelde noen få pasienter og behandlere.

Innføring nasjonalt

Dersom utprøvingen går som planlagt, kan ordningen gradvis tas i bruk av sykehus, fastleger, pleie- og omsorgstjenesten og andre behandlingssteder i hele landet.

Sykehusene vil også kunne dele opplysninger på andre måter

Hvem kan slå opp?

Dokumenter som deles vil kunne leses av helsepersonell som deltar i din behandling og som har tilgang til kjernejournal. Dette kan for eksempel være:

 • Fastleger
 • Legevakter
 • Sykehusleger og -sykepleiere
 • Leger og annet helsepersonell i pleie- og omsorgstjenesten

Utprøving fra høsten 2020

I utprøvingsperioden som startet 10. november, er det kun et lite antall utvalgt helsepersonell som kan få tilgang til de delte dokumentene, og bare når de behandler deg.

Dette er helsepersonell ved:

 • Legevakten i Oslo (Oslo kommunale allmennlegevakt)
 • Kommunal akutt døgnenhet Aker i Oslo kommune
 • Lovisenberg sykehus
 • Diakonhjemmet sykehus
 • Akershus universitetssykehus (Ahus)
 • Enkelte fastlegekontor
 • Legevakten i Bodø kommune (fra desember 2020)
 • Sølvsuper helse- og velferdssenter i Bodø kommune (fra desember 2020)
 • Mørkved legesenter (fra desember 2020)
 • Drammen Sykehus, Vestre Viken (fra januar 2021)
 • Haukeland, Helse Bergen (fra januar 2021)
 • St.Olav, Helse Midt (fra januar 2021)
 • Sørlandet Sykehus (fra januar 2021)
 • UNN (Universitetssykehuset Nord Norge) (fra januar 2021)

Innføring nasjonalt

Etter utprøvingsperioden vil dokumenter fra pasientjournaler kunne deles via kjernejournal for alle som har en kjernejournal.

Etter utprøvingen vil det vurderes om tilgangen til delte dokumenter skal avgrenses til utvalgte grupper av helsepersonell, som for eksempel leger og akuttbehandlere.

Dine helseopplysninger er sikre

Helsepersonell har kun lov til å slå opp i kjernejournalen din hvis det er nødvendig for å gi deg forsvarlig helsehjelp. Det er de selv som vurderer dette behovet i hvert enkelt tilfelle.

For å kunne lese dine journaldokumenter via kjernejournal må helsepersonell:

 1. delta i din behandling
  - og -
 2. ha tilgang til informasjon om deg i sitt lokale pasientjournalsystem
  - og -
 3. logge seg inn i kjernejournal med høyeste sikkerhetsnivå og sterke sikkerhetsmekanismer

Alle oppslag registreres

Hver gang helsepersonell ser i din pasientjournal via kjernejournal, registres dette både i kjernejournal og i pasientjournalen på behandlingsstedet.

Oppslag i kjernejournal

Du kan se loggen over oppslag i kjernejournalen din ved å logge inn på Helsenorge, gå til kjernejournal-tjenesten og velge «Logg over bruk». Denne loggen kontrolleres og følges opp av Norsk helsenett.

Oppslag i pasientjournal

Logg over oppslag i pasientjournalen som helsepersonell gjør via kjernejournal, kontrolleres og følges opp av behandlingstedene som har ansvar for de lokale pasientjournalene.

Her finner du mer informasjon om hva de ulike helseregionene viser i din innsynslogg, og hvordan du kan se dette via helsenorge.no:

Har du spørsmål om dokumentdeling via kjernejournal?

Norsk helsenett er ansvarlig for den tekniske løsningen i kjernejournal og den nasjonale helseportalen for innbyggere på helsenorge.no. Har du spørsmål om disse, ring Veiledning Helsenorge på telefon 23 32 70 00 eller benytt kontaktskjemaet nederst på siden.

Det enkelte sykehus eller behandlingssted er ansvarlig for innholdet i din lokale pasientjournal. Det samme gjelder innhold fra pasientjournalen som gjøres tilgjengelig for annet helsepersonell via kjernejournal. Har du spørsmål om det som står i journalen din, kontakt behandlingsstedet.