Kan jeg ha med noen?

Mange pasienter har med reisefølge til behandling. Under visse forutsetninger kan ledsagere og pårørende få dekket reisen.

Reiseledsager

En ledsager er en person som følger en pasient til og fra behandlingsstedet. Dette kan være en nabo, venn, pårørende eller andre privatpersoner. En ledsager kan ha rett til å få dekket utgifter til reisen, etter samme regelverk som pasienten, når en behandler dokumenterer at ledsager er nødvendig på reisen av helsemessige årsaker.

Ledsager på reiser

Ledsager kan søke om å få dekket reisetugifter etter at reisen er gjennomført. Hvis det kan dokumenteres at offentlig transport er benyttet, kan både pasient og nødvendig ledsager få godtgjørelse for reisen.

Hvis bil er brukt, vil reisen bli dekket med èn standardsats per kilometer uavhengig av antall passasjerer. Ledsager skal ikke betale egenandel for reisen. Ledsager kan søke om å få støtte for tapt arbeidsfortjeneste.

Hvis ledsager sin reise er over 300 kilometer, dekkes den på samme måte som for pasient. Det vil si at utgiftene dekkes som om reisen var med billigste offentlige transport på strekningen.

Ledsager på reiser med tilrettelagt transport

Hvis du har behov for ledsager ved tilrettelagt transport, må behandleren din spesifisere behovet for ledsager i rekvisisjonen.

Ledsager for barn

Når barn under 18 år følges på reisen, trenger ikke ledsagerbehovet å dokumenteres. Søker du om å få dekket reiseutgifter som foresatt på vegne av barn mellom 12 og 18 år, må bekreftelse på at barnet har vært til behandling (oppmøtebekreftelse) legges ved søknaden. Dette er av hensyn til barnets personvern.​

Vanligvis dekkes reisen for én ledsager, men når et barn legges inn på sykehus, kan begge foreldre få​ dekket reisen, uavhengig av om de ledsager barnet.

To ledsagere

I enkelte tilfeller kan det være behov for to ledsagere ut fra helsemessige årsaker. Behandleren må da begrunne behovet for to ledsagere.

Kvalifisert ledsager

Kvalifisert ledsager på reisen vil si en ledsager som kan gi medisinsk behandling om nødvendig. Eksempler på dette er sykepleier, lege, fysioterapeut og jordmor. Under visse omstendigheter kan også andre bli regnet som kvalifisert ledsager, som for eksempel politi, spesiallærer, døvetolk og tolk.

Pårørende

Hovedregelen er at pårørende ikke har rett til dekning av reiseutgifter.

Det finnes noen unntak. I disse tilfellene vil pårørende få dekket reiseutgiftene sine:

 • Når barn under 14 år reiser for å besøke foresatt med livstruende sykdom, og den foresatte ikke klarer å reise hjem fra behandlingsstedet. Behandlende lege må bekrefte at sykdommen er livstruende og at behandlingen varer i minst to uker.
 • Når nære pårørende reiser til psykiatrisk poliklinikk for barn og ungdom (BUP) eller familievernkontor. De må være innkalt av faglig leder.
 • Når nære pårørende reiser til kompetansesentre for personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemminger.
 • Når nære pårørende reiser til kurs eller opplæring i regi av en helseinstitusjon. For at pårørende skal få dekket reise til kurs eller opplæring i regi av helseinstitusjonen, må de være innkalt eller henvist, kurset eller opplæringen ha et medisinsk eller behandlingsmessig innhold og kursdeltakelsen må være nødvendig for fremtidig oppfølging av pasienten.
 • Når barn under 18 år, som er pårørende til foreldre eller søsken, reiser til helsepersonell som skal ivareta barnets behov for informasjon og nødvendig oppfølging. Dette gjelder ved
  • psykisk sykdom
  • rusmiddelavhengighet
  • alvorlig somatisk sykdom/skade
  • dødsfall
 • Rettigheten gjelder ikke når barn reiser for å besøke eller ha samvær med foreldre eller søsken.

Med nære pårørende menes ektefelle, samboer, barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre, svigerbarn, svigerforeldre og søsken, samt personer som tilhører samme husstand.

Pårørende må søke om å få dekket reiseutgifter via reiseregningsskjema på papir.