Hvem har rett til opplæringspenger?

Mange personer med sjeldne diagnoser strever med å finne kunnskap og informasjon om sin diagnose. Behovet for opplæring for å håndtere situasjonen kan være av større betydning jo mindre kunnskap det finnes om diagnosen i øvrig tjenesteapparat.

Utenlandske borgere

Illustrasjon: Dag Nordsveen, Pasientreiser HF

Personer som har omsorg for et barn med nedsatt funksjonsevne har rett til opplæringspenger. Dette kan gjelde

  • forelder som barnet bor hos
  • forelder som barnet ikke bor hos
  • samboer til forelder
  • besteforeldre o.l.
  • tante eller onkel
  • søsken

Også personer som har omsorgen for en voksen person med funksjonshemning eller langvarig sykdom kan få opplæringspenger. Opplæringen må være nødvendig for å kunne ta seg av og behandle barnet eller den voksne. Det kan ihht folketrygdloven ytes opplæringspengerved opplæring som er nødvendig for å kunne ta seg av og behandle barnet ved sentrene under Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

Kursopphold i utlandet

Familier med barn under 18 år med en sjelden sykdom som ikke har noen kompetansetjeneste eller fagmiljø i Norge kan søke om å få dekket utgifter til kursopphold i utlandet.