Sykdomsutvikling ved demens

Sykdomsforløpet hos personer som har demens kan variere. Det vanligste er gradvis nedsatt mestringsevne. Symptomene er få og knapt merkbare i starten, men blir etter hvert flere og tydeligere. Ofte utvikles demens over en 10–12 års periode.

  • Mild demens: Symptomene er tydelige, men med støtte fra omgivelsene klarer som regel personen med demens å fungere i hverdagen.
  • Moderat demens: Symptomene er såpass tydelige at personen med demens har behov for tilsyn og hjelp til daglige gjøremål. I mange tilfeller også fra kommunens helse- og omsorgstjeneste. 
  • Alvorlig demens: Behovet for hjelp er omfattende. Tilrettelagt botilbud med heldøgns omsorgstjenester er ofte helt nødvendig.

Berger-skalaen

Den såkalte Berger-skalaen deler utviklingen av en demenssykdom i seks trinn på bakgrunn av personens funksjonsevne i løpet av en 10–12 års utvikling.

  1. Klarer seg selv. Glemsom og avbryter ofte aktiviteter i dagliglivet.
  2. Kan utføre vanlige aktiviteter, men pasienten blir ofte forvirret.
  3. Kan klare seg i kjente omgivelser og situasjoner, men hukommelsesproblemene er store. Pasienten trenger påminnelse og er ofte initiativløs.
  4. Pasienten har handlingssvikt og språkvansker.
  5. Kan ikke kommunisere verbalt på en meningsfull måte.
  6. Motoriske funksjoner er betydelig nedsatt, og pasienten må derfor ofte sitte i en stol eller ligge til sengs.
Bergerskala illustrasjon

Figur: Berger skala. ”Omsorgstrappen” viser utvikling av tjenester ved Alzheimers sykdom i en 10–12 års periode.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert tirsdag 2. november 2021