Diabetes og førarkort

Personar med diabetes som brukar blodsukkersenkande legemiddel og/eller insulin, må ha legeattest for å få utferda nytt førarkort.

Du kan kjøre bil ved diabetes, men du trenger legeattest.

​​​​​​​​​Helseattest for førarkort for personar med diabetes

Du må ha vanleg legeattest for å få førarkort. Dersom du ikkje har alvorlege seinskadar, som nerveskadar (nevropati), synssvekking eller hjarte- og karsjukdom, og heller ikkje brukar legemiddel som kan gi for lavt blodsukker, vil du få løyve til å køyre lettare køyretøy (klasse ABE) i inntil 5 år.

Vil du behalde førarkort for tyngre køyretøy (klasse CD) og du får behandling med insulin eller andre blodsukkersenkande legemiddel, blir det stilt strenge krav til kontroll og førarkortet er ikkje gyldig lenger enn 3 år. Du har ikkje førerett for kompetansebevis for utrykkingskøyretøy eller køyresetel for persontransport med buss/maksitaxi. Ved anfall av hypoglykemi (lavt blodsukker) med behov for bistand frå andre, gjeld særskilde reglar.

Les meir om dei nye helsekrava i Førarkortrettleiaren, kapittel 12.

Krav til sjåførar med diabetes

Brukar du insulin eller andre blodsukkersenkande legemiddel, skal du alltid ha søt drikke eller druesukker i bilen, ta nok pausar på lange køyreturar og ha god blodsukkerkontroll. Føling kan oppstå fort og utan at du merkar det, og som bilførar har du eit særskilt ansvar. Har du hatt alvorleg føling som har ført til at du svima av, kan du miste førarkortet for ein periode.

Ved diabetes som blir behandla med insulin eller andre blodsukkersenkande legemiddel, skal:

  • det ikkje ha oppstått alvorleg hypoglykemi (lavt blodsukker) siste 12 månader
  • føraren vere fullt ut oppmerksam og passe på utviklinga av hypoglykemi
  • føraren kontrollere blodsukkeret regelmessig og minst 2 gongar dagleg i samband med køyring
  • føraren kunne gjere greie for farane ved hypoglykemi
  • det ikkje vere teikn på alvorlege komplikasjonar til sjukdomen.