Etablering av tvungent psykisk helsevern

Etablering av tvungen psykisk helsevern forutsetter at visse formelle og materielle vilkår er oppfylt.

​​Pasienten må være personlig undersøkt av en lege som ikke har tilknytning til sykehuset vedkommende innlegges ved, og denne legen må finne grunnlag for at lovens materielle vilkår (se nedenfor) for tvangsinnleggelse er oppfylt. Legen må skrive en legeerklæring om dette.

Undersøkelsen kan gjennomføres med tvang hvis det er grunn til å tro at vilkårene for tvangsinnleggelse er oppfylt.

Vedtak

​Pasienten undersøkes av faglig ansvarlig ved sykehuset som må finne at vilkårene for tvangsinnleggelse er oppfylt og treffe vedtak om det.

Materielle vilkår

Hovedvilkår

Pasienten må ha en alvorlig sinnslidelse. Dette er et juridisk begrep, og tilsvarer ikke noen klar psykiatrisk diagnose. Ved psykoser regnes dette vilkåret vanligvis som oppfylt, men også andre tilstander kan omfattes når pasientens funksjonsevne og realitetsvurderingsevne er så dårlig at den kan sidestilles med tilstanden ved psykose. Vilkåret kan også være oppfylt selv om pasienten er symptomfri, dersom dette skyldes medikamentell behandling.

Samtykkekompetanse

Pasienten må mangle samtykkekompetanse, med mindre vedkommende utgjør en nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse.

Tilleggsvilkår

I tillegg må minst ett av de fire alternativene under behandlings- og farevilkåret være oppfylt.

Behandlingsvilkåret (to alternativer)

  • Forbedringsalternativet – at tvangsinnleggelse er nødvendig for å hindre at pasienten mister muligheten til helbredelse eller vesentlig bedring.
  • Forverringsalternativet – at pasienten uten tvangsinnleggelse vil få sin tilstand vesentlig forverret i løpet av kort tid.

Farevilkåret (to alternativer)

Farevilkåret sier at tvungent vern er nødvendig for å forhindre

  • nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller helse
  • nærliggende og alvorlig fare for andres liv og helse

Frivillighet

​Selv om hovedvilkåret og ett av tilleggsvilkårene er oppfylt skal man som hovedregel alltid forsøke å få til et frivillig opplegg for pasienten.

Tvangsinnleggelse kan derfor bare skje dersom frivillighet har vært forsøkt uten at dette har lykkes, eller det anses som åpenbart formålsløst å forsøke dette. Ved denne vurderingen kan det legges vekt på tidligere erfaringer.

Helhetsvurdering

​Selv om de ovennevnte vilkårene er oppfylt kan tvangsinnleggelse bare finne sted dersom dette etter en helhetsvurdering framtrer som den klart beste løsningen for pasienten.

Dette gjelder ikke i tilfeller der pasienten utgjør en fare for seg selv eller andre.

Kontrollkommisjonen

Institusjonen skal sende kopi av vedtak om tvangsinnleggelse til kontrollkommisjonen.

Kontrollkommisjonen skal kontrollere at vilkårene for innleggelse er oppfylt. Hvis den ikke er enig i sykehusets vurdering, må pasienten utskrives.

Pasienten kan uavhengig av dette klage på tvangsinnleggelsen til kontrollkommisjonen.

Dersom det ikke klages, skal kontrollkommisjonen uansett vurdere om det er behov for tvungent vern når det er gått tre måneder etter innleggelsen. Kommisjonen skal da samtidig kontrollere at det foreligger en individuell plan for pasienten.

Når det er gått ett år siden det tvungne vernet ble etablert, kan tvangsinnleggelsen bare opprettholdes dersom kontrollkommisjonen samtykker til det.