ሓበሬታ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ነቶም ሕጋዊ ነበርነት ዘይብሎም ሰባት

ነፍሲ-ወከፍ ኣብ ነርወይ ዘሎ ሰብ እንተድኣ ኮቪድ-19 ኣለዎም ኮይኑ፡ ናጻ ናይ ኮቪድ-19 መርመራን ናይ ጥዕና ክንክንን ይፍቀዶም እዩ።

ምልክታት ናይ ኮቪድ-19 ድማ ንሰዓል፡ ረስኒ፡ ትንፋስ ምሕጻርን ምጥፋእ ጨናን መቐረትን የጠቓልል። ምልክታት ናይ ኮቪድ-19 እንተኣማዕቢልኩም ወይ ከይትልከፉ እንተድኣ ሰጊእኩም ነቲ ናይ ጥዕና ክንክን ኣገልግሎት ርኸብዎ። ነቲ ኣብ ምምሕዳርኩም ዘሎ ናይ ክንክን ጥዕና ኣገልግሎት ወይ ካብ ሰዓታት ወጻኢ ናይ ህጹጽ እዋን ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ብቴለፎን ክትረኽብዎም ትኽእሉ ኢኹም 116117

ኣብ ኦስሎ ወይ በርገን ትነብሩ እንተድኣ ኮንኩም፡ ንሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ኣብ መርመራን ክንክን ጥዕናን ብመገዲ ማእከል ጥዕና ሓገዝ ክትረኽቡ ትኽእሉ።

ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ናጻ እዩ።

ነቶም ናይ ጥዕና ክንክን ምስ ረኸብኩሞም፡ ፓስፖርትኹም ወይ ካልእ ወረቐት መንነት ምርኣይ ኣየድልየኩምን እዩ።

ተርጓማይ እንተድኣ ዘድልየኩም ኮይኑ ከተፍልጥዎም ኣለኩም። ብቛንቛኹም ኣስተርጓሚ ክግበረልኩም መሰልኩም እዩ። ናይ ክንክን ጥዕና ሞያውያን ተርጓማይ ክሕዝልኩም ይኽእሉ እዮም። እዚ ናጻ እዩ። እቲ ተርጓማይ’ውን ተመሳሳሊ ናይ ሚስጢር ምዕቃብ ግቡእ ተገዛኢ እዩ።

ነቲ መርመራ ዝወስዱ ናይ ክንክን ጥዕና ሞያውያን ናይ ቅልጡፍ መርመራ ወይ ተራ መርመራ ክገብሩ ክመርጹ ይኽእሉ እዮም። ነቲ ናይ ቅልጡፍ መርመራ እንተዳኣ ወሲድኩም፡ ነቲ ውጺኢት ኣብ ውሽጢ 20 ደቓይቕ ክትወስድዎ ኢኹም። ነቲ ተራ መርመራ እንተድኣ ወሲድኩም ነቲ ውጺኢት ኣብ ውሽጢ 1-4 መዓልትታት ክትወስድዎ ኢኹም።

ናይ ክንክን ጥዕና ሞያውያን ናይ ሚስጢር ምዕቃብ ግቡእ ተገዛእቲ እዮም። እዚ ማለት ከኣ ብዛዕባኹምን ከምኡ’ውን ብዛዕባ ጥዕናኹም ምስ ዝኾነ ካልእ ሰብ ሓበሬታ ኣይከካፍሉን እዮም።

ኮቪድ-19 እንተድኣ ኣለኩም ኮይኑ፡ ክትፍለዩ ኣለኩም። 10 መዓልትታት ክትጸንሕሉ እትኽእሉ  ወይ ክሳብ ረስኒ ዝሓድገሙክም  ናጻ መቐመጢ ክትውሃቡ ኢኹም። መግብን ዝስተን ክትውሃቡ ኢኹም። ምስ ተፈለኹም ሽዑ በጻሕቲ ክህልውኹም ኣይፍቀድን እዩ። ንስኹም’ውን ንወልሓደ ክትበጽሑ ወይ’ውን ክትወጹ’ውን ኣይትኽእሉን ኢኹም።

ምስ ብ ኮቪድ-19 ዝተለኽፈ ሰብ ናይ ቀረባ ርክብ እንተድኣ ጸኒሕኩም፡ ን 10 መዓልትታት ናብ ውሸባ ክትኣትዉ ኣለኩም። ኣብ እዋን ውሸባ ክትጸንሕሉ እትኽእሉ ናጻ መርመራን መቐመጥን ክትውሃቡ ኢኹም። መግብን ዝስተን ክትውሃቡ ኢኹም። ኣብ ውሸባ እንከለኹም፡ በጻሕቲ ክበጽሕኹም ኣይክኣልን እዩ። ክትወጹ ትኽእሉ ኢኹምን፡ እንተኾነ ግን ንወልሓደ ክትበጽሑ ኣይትኽእሉን ኢኹም።

ኣብ መጀመርታ እቲ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ንዝኾነ ልዕሊ 65 ዓመት ዝኾነ ከምኡ ከኣ ንዝኾነ ምልክታት ዘለዎ እዩ ዝውሃብ ኔሩ፡ እዚ ማለት ከኣ ብ ኮቪድ-19 እንተድኣ ተለኺፎም ኣዝዮም ክሓሙ ይኽእሉ እዮም። እንተዳኣ ሰብ መዚ ኩሎም እኹላት ሰባት ክኽተቡ ተማሕጺኖም፡ እቲ ቀረብ ድማ ን ወረቐት ዘይብሎም ሰባት ክምልከት እዩ። እቲ ክታበት ናጻ እዩ። እቲ ክታበት ናይ ሓጺር እዋን ጎናዊ ሳዕቤናት ከምጽእ ይኽእል እዩ። ካብ’ዚኦም እቶም ቀንዲ ዝርኣዩ ከኣ ቃንዛ ኣብ መሓውር ኢድ፡ ፎኪስ ቀጨውጨው፡ ሕማም ርእሲ ከምኡ’ድማ ኣብ ገለ እዋናት ረስኒ እዩ። እዚ ድሕሪ ቅሩብ መዓልትታት ክሓድግ እዩ።

ነዚ ጽሑፍ ዘዳለወ Helsedirektoratet

መወዳእታ ዝተመሓየሸ ሰሉስ፡ 26 ጥሪ መዓልቲ 2021 ዓ/ም