ብዛዕባ ናይ ኮቪድ-19 ሰርትፊኬት

ናይ ኮቪድ-19 ሰርትፊኬት ድማ ሓፈሻዊ ስእሊ እቶም ንዓኹም ኣብ ናይ ኖርወይ ናይ ክታበታት መዝገብ ቤት SYSVAK ዝተመዝገቡ ናይ ኮቪድ-19 ክታበታት ናይ ኮቪድ-19 መርመራታትን ዝቐደሙ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ ይህበኩም።

እዚ ገጽ ይምሓየሽ ኣሎ። ናይ መወዳእታ ዝተማሓየሸሉ፥ 16.07.2021

ነቲ ናይ COVID-19 ወረቐት ምስክርካ ብኸመይ ክትረኽቦ ትኽእል፧

ሃገራዊ ቝጽሪ መንነት ወይ ዲ-ቝጽሪ እንተ ኣልዩካ ናብ helsenorge.no ብምእታው ምስክር ወረቐት ኤለክትሮኒካዊ COVID-19 ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ባንክID ባንኪዲ ኣብ ሞባይል፡Buypass ID ኣብ smart card፡ Buypass ID ኣብ ሞባይል ወይ ኮምፊደስ ኢ-ID ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ እዚ ዝያዳ ፈትሹ ብኸመይ ናብ’ዚ ትኣትዉ helsenorge.no.

ኣብ’ቲ ናይ COVID-19 ወረቐት ምስክርካ እንታይ ትርኢ?

ምስክር ወረቐት ምስክር COVID-19 ብዛዕባ እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ የርኢ

 • ኣብ ቀረባ እዋን እተመዝገበ ክታበት COVID-19
 • ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ወርሒ ዝነበረ ምሕዋይ COVID-19*
 • ናይ ቀረባ እዋን እተረኽበ ናይ ኮቪድ-19 ኣሉታዊ ውጽኢት ፈተና 

እዚ ብሕታዊ ሓበሬታኻ ኢዩ፡ እንተ ደሊኻ ድማ ንኻልኦት ከተርእዮም ትኽእል ኢኻ። ካብኡ ድማ እቲ ኣብ QR ዘሎ ናይ መቆጻጸሪ ክትጥቀም ክትክእል ኢኻ። 

ተቐባልነት እቲ ምስክር ወረቐት ናይ COVID-19 ድማ ክትመልሶ ኸለኻ ብኡንብኡ ኺመሓየሽ እዩ። እቲ ሓበሬታ ኻብ ሃገራዊ ትካል ህዝባዊ ጥዕና እዩ ዚርከብ ብሄልሰኖርጅ ኣይኮነን ዝትሓ።

ናትካ ናይ ድጅታል ናይ ኮቪድ-19 ምስክር ወረቐትካ ናብ ሞባይል ተሌፎንካ ወይ ታብለትካ ኸተውርድ ትኽእል ኢኻ። እዚ ወረቐት ምስክር እዚ ብድጂታላዊ መገዲ እንተ ኣልዩካ ክትሓትም ኣየድልየካን እዩ። ገና ሕትመት ትደሊ እንተ ሃሊኻ በጃኻ ነዚ ባዕልኻ ኣዳልዎ።

*ኮቪድ-19 ተለኺፍካ ከም ዝንበረካ ዘረጋግጹ ቅቡላት መረጋገጺ ሰነዳት ዝብሃሉ እዞም ዝስዕቡ እዮም፡ ..ኣር. መርመራ/ PCR-testጸረ-ጂን መርመራ / antigentest ወይ ክኣ ጸረ-ኣካል መርመራ/antistofftest (ቅልጡፍ ጸረ-ኣካል መርመራ ዘይኮነ/ ikke antistoff hurtigtest)። ሕማም ኮቪድ-19 ሓሚምካ እንተኔርካ ወይ ሓሚመ ኔረ እየ ዝብል ጥርጣረ እንተሎካ፡ ግን ከኣ ብቑዕ ሰነድ ዘይብልካ ኰንኳ፡ ዳሕራይ ውጽኢት መርመራኻ ናብ MSIS (ማእከል ምዝገባ ውጽኢት ላብራቶሪ መርመራ ተመሓላለፊ ሕማማት) ከመሓላልፍ ዝኽእል ብቑዕ ላብራቶሪ ብምኻድ  ጸረ ኣካል መርመራ (ቅልጡፍ ጸረ-ኣካል መርመራ ዘይኮነ) ክትገብር ትኽእል ኢኻ። መረጋገጺ ውጽኢት መርመራ ሕማም ኮቪድ-19 ኣቐዲሙ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተገበረ ኣብ MSIS ላብራቶሪ ማእከል ምዝገባ ክምዝገብ ኣይከኣልን እዩ። ብመሰረት ክልተ  ነገር ሓዊስካ ብቑዕ ምስክር ወረቐት ኮሮና ክትረክብ እንተደሊኻ፡ ማለት ውጽኢት መርመራ መልከፍቲ ኮቪድ-19ን ሓንቲ ክታበትን፡  እቲ ተለኺፍካ ከም ዝነበርካ ዘረጋግጽ ጸረ-ኣካል መርመራ እንተደንጎየ ሓንቲ መዓልቲ ቅድሚ እታ ቀዳመይቲ ክታብት ትኽተበላ መዓልቲ ክግበር ኣለዎ። ኣብቲ ትሕቲ Prøvesvar ዝብል ኣርእስቲ ዘሎ፡ ኮቪድ-19 ሓሚሙ ኔሩ ዝብል ቅኑዕ ሰነድ  ክትረክብ ትኽእል።

ናይ ኮቪድ-19 ምስክር ወረቐት ኣብ ኖርወይን ሕቡረት ኤሮጳን፡ ቁጠባዊ ሕበረት ኤሮጳን/EEA የገልግል።

ናይ ኮቪድ-19 ምስክር ወረቐት ድማ ኮድ ናይ QR ዘለዎ ናይ ምቍጽጻር ገጻት ዝሓዘ ኢዩ። ኣብ ውሽጢ ሕብረት ኣውሮጳ/ኢኢ.ኤ. ዶብ ሰጊርካ ክትኣቱ፡ ናብ ኖርወይ ክትኣቱ፡ ኣብ ውሽጢ ኖርወይ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክትጥቀመሉ ወይ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ዘድልየሉ ኻልእ ኵነታት ነዚ ኸተርኢ ክትሕተት ትኽእል። 

ምስክር ወረቐት COVID-19 ክልተ እተፈላለየ ገጻት መቈጻጸሪ ዝሓዘ ኢዩ፥

 • እቲ ንኖርወይ ዚቈጻጸር ገጽ እቲ ምስክር ወረቐት ኣብ ሃገራዊ ሕግታት ተመርኲስካ ንዚፍጸም ፍጻመታት ዚበቅዕ እንተ ዀይኑ ይሕብር። ብዛዕባ ኣብ ኖርወይ ቀጠልያ ወይ ቀይሕ ወረቐት ምስክር COVID-19 እንታይውጽኢት ከም ዘለዎ ዝያዳ ፈትሽ።
 • ናይ ኤሮጳዊ ሕብረት/ኢኢኤ ናይ ምቍጽጻር ገጽ ዶብ ንምስጋር ክትጥቀመሉ ትኽእል። እቲ ወረቐት ምስክር ቅኑዕ እንተ ዀይኑ ዚውስን ሕግታት እታ ዘለኻላ ሃገር እዩ። ኣብታ ዳግም እትኽፈት ሕብረት ኤሮጳሓፈሻዊ ስእሊ ኽትረክብ ኢኻ። 

ኣብ ኖርወይ ዝግበር ዓበይቲ ፍጻመታት ንምጥቃም ዜኽእል ምስክር ወረቐት COVID-19

ካብ 24 ሰዓት ዝውሕድ ወይ ዕቝባ ዝረኸበ ኣሉታዊ ውጽኢት ፈተና ቀጠልያ ናይ COVID-19 ወረቐት ምስክር የውህብ። ምሉእ ብምሉእ ምስ ተኸተብካ ኢኻ ምክልኻል ትረክብ፡ እታ ናይ መጀምርታ ዶዝ ናይ ክታበት ካብ ትወስድ 3-14 ሰሙናት ሓሊፉ ኣሎ ወይ ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ካብ COVID-19 ሓዊኻ ኣለኻ።

ኣብ ዓብይቲ ኣጋጣሚታት ከም ኮንሰርትታት፡ ቲያትራት፡ ጸወታታት ኩዑሶ እግሪን ፈስቲቫላትን ከምኡ’ውን ውሽጢ ናይ ገማግም ባሕሪ ምጉዓዛት ናይ ኮቪድ-19 ምስክር ወረቐት ክትጥቀሙ ክክኣል እዩ።

ቀጠልያ ወረቐት ምስክር ኮቪድ-19 ንምርካብ መርመራ ኽትገብር እንተ ኣድልዩካ ኣበይ መርመራ ኸም እትወስድ ካብቲ ኣዳላዊ ወይ ወሃብ መርመራ ናይ’ቲ ኣጋጣሚ ወይ ናይ ገማግም ባሕሪ ጉዕዞ ንጹር ሓበሬታ ኺወሃበካ እዩ። እቲ መርመራ እቲ ቅልጡፍ ኣብ ኣንቲ-ጀን ዝተሰረተን ናጻ ካብ ክፍሊት ክኸውን ኣለዎ። እቲ መርመራ ኣብ ግቡእ ግዚኡ ከምዝተገብረ ባዕልኹምከተረጋግጹ ኣለኩም። 

ብዛዕባ እቲ ቀጠልያ ወረቐት ምስክር ኮቪድ-19 ንምቕራብ ንምኽኣል ቅድሚ እቲ ፍጻሜ እንታይ ክትገብር ከምዘለካ ዝያዳ ፈትሽ

ምጥቃም ወረቐት ምስክር ኮቪድ-19 ኣብ ሃገራት ኤሮጳዊ ሕብረት/ኢኢኤ

ካብ 1 ሓምለ ኣትሒዙ ናይ ኤሮጳዊ ሕብረት ዲጂታላዊ ምስክር ወረቐት ናይ ኮቪድ ኣብ ግብሪ ክውዕል እዩ። ድሕርዚ መብዛሕትአን ሃገራት ኣውሮጳ/EEA ምስ ኣፍ ደገ EUDCC ክራኸባ እየን ከምኡድማ ኣብ ዶባተን ድማ ናይ ኖርወይ COVID-19 ምስክር ወረቐት ከረጋግጻ ክኽእላ ኢየን።

ናብ ወጻኢ ሃገር ክትከይድ እንተ ወሲንካ ነቲ ኣብታ እትበጽሓ ሃገርዘሎ ገዛእ ርእስኻ ምፍላይን/ምውሻብ ምምርማርን፡ ናይ ምቍጽጻር ጠለባት ናይ መልከፍቲ ክትፈልጥ ሓላፍነት ኣሎካ። እዚ ጠለባት’ዚ ኻብ ሃገር ናብ ሃገር ይፈላለ እዩ ።

ሓፈሻዊ ስእሊ ናይ ኣየናይ ስጉምትታት እዩ ኣብ እተፈላለያ ሃገራት ኣውሮጳን/ኢኢኤን ዝምልከት ድማ ኣብ ዳግማይ ን ኤሮፓዊ ሕበረት ምኽፋት ኣሎ።  

ነዚ ዚስዕብ እውን ርአ፥ ኖርወይ ኣካል ፍታሕ ናይቲ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ኮቪድ-19 ምስክር ወረቐታት (government.no) ኮይና ኣላ 

ኣብ ዶብ ኖርወይ ንምጥቃም ዜገልግል ወረቐት ምስክር ኮቪድ-19

ሙሉእ ክታበት እንተድኣ ወሲድካ ወይ ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ወርሒ ካብ ኮቪድ-19 እንተድኣ ሓዊኻ ኮንካ እሞ ነዚ ድማ ምስ ኣፍ ደገ EUDCC እተተሓሓዘ ክረጋገጽ ዝኽእል ምስክር ወረቐት COVID-19 ክትስንዶ ትኽእል፡ካብ ኣየነይቲ ሃገር ትጐዓዝ ከም ዘለኻ ብዘየገድስ ከይተሰከፍካ ናብ ኖርወይ ክትኣቱ ክትክእል ኢኻ።

ብዘይካዚ ካብ’ቲ ግዴታ ንበይንኻ ናይ ምፍላይ/ውሸባን ከምኡ’ውን መርመራ ቅድሚ ምምጻእካን፡ መርመራ ኣብ ዶብን ከምኡውን ንምእታው ዜድሊ ጠለብ ናጻ ኽትከውን ኢኻ ።

ንኩሎም ዜጋታት ናብ ነርወይ ናይ ምእታው ሕግታት ነቲ ናይ ነርወይ ዳይረክተር ናይ ኢሚግረሽን (UDI) ርአ

ኣብ ወረቐት ምስክር ናይ COVID-19 ቀጠልያ ወይ ቀይሕ ብርሃን ዚህብ ሕግታት

እቲ ናይ ኮቪድ-19 ምስክር ወረቐት ኣብዚ ቐረባ ግዜ ኣሉታዊ ውጽኢት መርመራ ኣጋጢሙካ እንተ ዀይኑ ወይ ተኸቲብካ ኔርካ እንተኾንካ ወይ ከኣ ሕማም ኮቪድ-19 ምስ ኣጋጠመ ብድሕሪኡ ምክልኻል ረኺብካ እንተ ዄንካ የርኢ። ን ምስክር ወረቐት ናይ ኮቪድ-19 ዝተፈላለዩ ሕግታት ተገይሮም ኔሮም እዮም፡እዚኦም ድማ ኣብ’ቲ ናትካ ናይ ነርወይ ምስክር ወረቐት ናይ ኮቪድ-19 ቀጠለያ ወይ ቀይሕ ናይ ምቁጽጻር ገጽ ተዋሂብካ እንተኾንካ ንምውሳን እዩ።

ቀጠልያን ቀያሕን ምስክር ወረቐት ምስክር ኣብ ውሽጢ ኖርወይ ጥራይ እዩ ከገልግል ቅቡል፡ እቲ ኣብ’ቲ ሰፊሕ ናይ ምቍጽጻር ገጽ ዘሎ ሓበሬታ ኸኣ ናብ ኖርወይ ክትኣቱን ናብ ካልኦት ሃገራት ኣውሮጳ ኽትጓዓዝን ከሎኻ ክምርመር ኢዩ።

እቲ ናይ COVID-19 ወረቐት ምስክር ኣብ ኖርወይ ቀጠልያ ወይ ቀይሕ ብርሃን ይወሃቦ እንተ ዀይኑ ዝውስኖ ሕግታት ድማ እዚኣቶም እዮም፡

ኣብ ወረቐት ምስክር ናይ COVID-19 ቀጠልያ ወይ ቀይሕ ብርሃን ዚህብ ሕግታት

ተቐባልነት ምስክር ወረቐት

እንተድኣ ሓደ ኻብቲ ሰለስተ ትሕዝቶታት (ክታበት፡ ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ከምኡውን ነጋቲቭ/ኣሉታዊ ውጽኢት መርመራ) ነቲ ኣብቲ ሕጊ ቆይሙ ዘሎ ጠለባት ዜማልእ እንተ ዀይኑ ቀጠልያ መቈጻጸሪ ገጽ ክትረክብ ኢኻ። ንልዕሊ ሓደ ኻብዚኦም እዚ ቐጠልያ መቈጻጸሪ ገጽ እንተ ረኺብካ፡ እቲ ዝነውሐ ግዜ ዘለዎ ገጻት ድማ ክፍጸም እዩ። ኣብ መንጎ እቲ ቅቡል ምስክር ወረቐት ምስክር (ቐጠልያ መቈጻጸሪ ገጽ) ከምኡውን ክሳብ ክንደይ ዚኣክል ግዜ እዩ እቲ ምስክር ወረቐት ቅቡል (ተክኖሎጅያዊ ቅቡልነት) ፍልልያት ኣሎ።

ምስክር ወረቐት COVID-19 ብዘይ ናይ ኢንተርነት ዕድል ክውርድን ክትጥቀመሉን ትኽእል ኢኻ ወይ ከኣ ናይ ወረቐት ሕታም ክትሕተምን ክትጥቀመሉን ትኽእል ኢኻ። እቲ ወረቐት ምስክር በዚ መገዲ እዚ ኽትጥቀመሉ ኸለኻ፡ ካብቲ ናይ ምውራድ ወይ ምሕታም ግዜ ኣትሒዙ ን90 መዓልቲ እተወሰነ ግዜ ኺህልዎ እዩ። ዋላ’ውን እንተድኣ እቲ ምሉእ ወይ ምክልኻል ዘለዎ ኩነታትካ ካብ 90 መዓልቲ ንላዕሊ ዚነውሕ እኳ እንተ ዀነ ሓድሽ ቅቡል ወረቐት ምስክር ንምርካብ ድሕሪ 90 መዓልታት ወይ እንደገና ከተውርዶ ወይ ድማ ኽትሕትሞ ኣሎካ።

ነቲ ምስክር ወረቐት ኣብ ኣፕ እንተተጠቒምካሉን ምስ ኢንተርነት ድማ እንተድኣ ኮነክት ኮንካ፡ ኣብ መጻኢ ኽሳዕ 90 መዓልቲ ዝበጽሕ ናይ ዝወድቀሉ ዕለት ክርአ እዩ።

እዚ ማለት ግን ምክልኻል ዝረኸቡ ወይ ዝተኸትቡ ሰባት ን 90 መዓልትታት እዮም ምክልኻል ዘለዎም ማለት ኣይኮነን። 

እቲ ናይ COVID-19 ምስክር ወረቐት ኣብ መጻኢ ን90 መዓልቲ ጥራይ ኢዩ ተቐባልነት ዘለዎ፡ እዚ ድማ ብዘይግቡእ ምእንቲ ኸይጥቀመሉ ንምክልኻል እዩ ከምኡውን እቲ ወረቐት ምስክር ምስቲ ወትሩ ብዛዕባ ቫይረስ፡ ስርዓተ ምክልኻል ሕማምን ክታበታትን እንፈልጦ ነገራት ዝሰማማዕ ምዃኑ ንምርግጋጽ ኢዩ።

ምስክር ወረቐት ኮቪድ-19 ን ዲጂታል ዘይኮኑ ዜጋታት

ወረቐት ምስክር ኮሮና ንዲጂታላዊ ተጠቀምቲ ዘይኮኑ

እንተድኣ ስማርት ቴሌፎን፡ ኮምፒዩተር ወይ ታብለት ዘይትጥቀም ኴንካ፡ ወረቐት ምስክር ኮሮና ብደብዳቤ ክስደደልካ ክትእዝዝ ትኽእል ኢኻ። ብተወሳኺ’ውን ናብቲ ናይ ኮሮና ሓበሬታ ቴሌፎን ደዊልካ፡ ወረቐት ምስክር ኮሮና ብፖስታ ከምዝስደደልካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። እቲ ምስክር ወረቐት ዜድልዮ ሰብ ጥራይ ሓገዝ ንምርካብ ክድውል ከም ዝኽእል ምዃኑ ዘክር።

ብዙሕ ጠለብ ስለ ዘሎ ግን፡ ዓቕሚ ዘለዎ ኩሉ ሰብ ነቲ ዲጂታላዊ ፍታሕ ክጥቀመሉ ንምሕጸን፣ እቶም ካልእ ኣማራጺ ዘይብሎም ሰባት ጥራሕ መታን ሓገዝ ኽረኽቡ።  ዝኽእል ዝዀነ ይኹን ሰብ ክጥቀመሉ ንምሕጸን። ኣብቲ ዲጂታላዊ መፍትሒ’ውን ነቲ ወረቐት ምስክር ኣብ ወረቐት ሓቲምካ ንምውጻእ ተኽእሎ ኣሎ።

ብመንገዲ ፖስታ ክመጸካ ምእዛዝ

ምስክር ወረቐት ኮሮና ብመንገዲ ፖስታ ክመጸካ ክትእዝዝ እንተ ደሊኻ፡ ሃገራዊ መለለዪ ቁጽሪ ኖርወይ ወይ ግዜያዊ መለለዪ ቝጽሪ (d-nummer) ክህልወካ ኣለዎ። እዚኦም ዝስዕቡ ካብቶም ዝምልከቶም እዮም:

 • መጕዚ/ት ዘለዎም ሰባት። እቲ/ታ መጕዚ/ት ኣብ ክንዲ እቲ ሰብ ኮይኑ/ና ክእዝዝ ይኽእል እዩ። እዚ ግና እቲ/ታ መጕዚ/ት ኣብቲ ናይ ሄልፎ/ Helfo መዝገብ ተመዝጊቡ እንተሃልዩ/ያ ጥራሕ እዩ።
 • ኣብ ኖርወይ ዝነበሩ ሰባት ግና ኣብ ፎልከረጅስተረት/ folkeregistrert ምዝጉብ ኣድራሻ ዘይብሎም።
 • ኣብ ክልእ ሃገር ዝነበሩ ሰባት ግና ኣብ ፎልክ ረጅስተር ምዝጉብ ኣድራሻ ዘይብሎም።
 • ናብ ሄልፎ ባዕላቶም ቴሌፎን ደዊሎም ብዛዕባ እቲ ምስክር ወረቐት ክሓቱ ዘይክእሉ ሰባት።

እቲ ደብዳቤ እንታይ ትሕዝቶ ክህልዎ ኣለዎ፧

ደብዳቤኻ ወረቐት ምስክር ኮሮና ክስደደልካ ከም እትደሊ ብንጹር ከሰፍር ኣለዎ፡ ቀጺሉ እዚ ዝስዕብ ዘጠቓልል ድማ ክኸውን ኣለዎ:

 • ስም፡ ሃገራዊ መለለዩ ቁጽሪ ወይ ግዝያዊ መለለዩ ቁጽሪ (d-nummer), ትነበረሉ ኣድራሻን እቲ ምስክር ወረቐት ክስደደልካ ትደለዮ ኣድራሻን
 • ቅዳሕ ቅኑዕ መንነት (ፓስፖርት፡ ናይ ኖርወይ መመርሒ ፍቓድ መኪና ወይ ወረቐት መንነት)

ኣገደስቲ ሓበሬታታት ንምምላእ እዚ ዝስዕብ ቅጥዒ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ:

ምስክር ወረቐት ኮሮና ንዲጂታላዊ ተጠቀምቲ ዘይኮኑ (PDF, bokmål)

ናበይ ኢኻ ክትሰዶ ዘሎካ፧

እቲ ደብዳቤን ቅዳሕ ቅኑዕ መንነትን ናብዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ስደዶ:

Helfo
Postboks 2415
3104 Tønsberg

እንተድኣ ብቑዕ ኮሮና ወረቐት ምስክር ሃልዩካ ብፖስታ ክስደደልካ እዩ። ኮሮና ወረቐት ምስክር ናብ ኤለክትሮኒካዊ ሳጹን ፖስታ ክለኣኽ ኣይከኣልን እዩ።  ኣብቲ ትስዶ መልእኽቲ ዝኾነ ጕድለት እንተ ኣልይዎ፡ ሄልፎ ነቲ ኮሮና ወረቐት ምስክር ክሰደልካ ኣይክእልን እዩ።

መብዛሕትኡ እዋን እቲ ኮሮና ወረቐት ምስክር ኣብ ውሽጢ 1-2 ሰሙን ክስደደልካ እዩ።

ኣብ ወጻኢ ሃገር ትነብር ዲኻ፧

ኣብ ወጻኢ ሃገር ትነብር እንተደኣ ዄንካ፡ እሞ ናይ ኖርወይ ሃገራዊ መለለዪ ቁጽሪ፡ ወይ ግዝያዊ መለለዪ ቁጽሪ ሃልዩካ እንተዀነ ግና ናብ helsenorge.no ንኽትኣቱ ዘኽእለካ ናይ ባንክ ID-ወይ ካልእ ፍቓድ መእተዊ እንተ ዘይብልካ፡ ነዚ ነዞም ዲጂታላዊ መፍትሒ ዘይጥቀሙ ሰባት ዝምልከት ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። እዚ ግና እቲ ናይ ወጻኢ ሃገር ኣድራሻኻ ኣብ ሃገራዊ መዝገብ ህዝቢ (folkeregisteret) ዝተመዝገበ ክኸውን ኣለዎ።

ኣብ helsenorge.no ክትኣቱ ኣይትኽእልን ዲኻ፧

እንተድኣ ኣብ helsenorge.no ክትኣቱ ዘይትኽእል ኴንካ፡ ካልኦት ኣብ ወረቐት ሓቲሞም ከውጽኡልካ ንኻልኦት ምሉእ ውክልና ስልጣን ክትህብ (PDF) ትኽእል ኢኻ። ጉዳይ ውክልና ስልጣን ምጽዳቕ ንኽርኤ እንተ ወሓደ 30 መዓልትታት እዩ። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ምሉእ ውክልና ስልጣን ምሃብ ነቲ ካልእ  ኣብ helsenorge.no ዝርከብ ድጂታላዊ ሓበሬታታት ኣገልግሎት ጥዕናኻ ንኽርእዮ ተፍቅደሉ ከምዘሎኻ ዘክር።

ብመንገዲ ቴሌፎን ምእዛዝ

 1. ሃገራዊ መንነት ወረቐት ወይ ድማ ቁጽሪ-ዲ ኣብ ኢድኩም ሓዙ
 2. ነቲ ናይ ኮሮና ናይ ሓገዝ መስመር ደውሉ (ኦፐረተራት ብ ነርወይ፡ ኢንግሊሽ፡ ዓረብ፡ ሶማል፡ ፖሊሽ ወይ ኡርዱ ክምልሽ ይኽእሉ እዮም)፡
 • ናይ ምኽፋት ሰዓታት ከኣ ኣብ 08.00 - 15.30፡ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ።
 • ካብ ኖርወይ፡ 815 55 015
 • ካብ ወጻኢ፡ +47 21 89 80 42

እቲ ሓላፊ ከይዝ/ጕዳይ ሃገራዊ መንነትካ ወይ ዲ-ቝጽሪ፡ ስምካ፡ ምዝጉብ ኣድራሻኻ ኽትህበካ ኺሓትተካ እዩ። ደስ ዘይብል ኣጋጣሚኮይኑ ግና እቲ እትህቦ ስምን ኣድራሻን ምስቲ እተመዝገበ ኣድራሻኻ ዘይሰማማዕ እንተ ዀይኑ ወረቐት ምስክር COVID-19 ኣይክትረክብን ኢኻ። ድሕሪኡ ብዛዕባኻ እንታይ ከም እተመዝገበ ንምፍላጥ ምስ መዝገብ ህዝቢ ኽትራኸብ ኣሎካ።

ናይ ኮቪድ-19 ምስክር ወረቐት እንተድኣ ኣለኩክም ኮይኑ፡ እዚ ብፖስታ ክልኣኽ እዩ።

ብኽብረትኩም ነቲ ምስክር ወረቐት ቅድሚ ምውሳድኩም ሰሙን ክወስድ ከምዝኽእል ኣስተብህሉ። ስለዚ እቲ ውጽኢት መርመራ ን24 ሰዓት ጥራይ ቅቡል ስለዝኾነ፡ ኣብ ነጋቲቭ/ኣሉታዊ መርመራ ኮሮናቫይስ ዝተመርኮሰ ምስክር ወረቐት COVID-19 ኣይክስደደልካን እዩ። 

እቲ ምስክር ወረቐት ድሕሪ ምሕታሙ ካብ 90 መዓልትታት እዩ ተቐባልነት ዘለዎ።

ኣብ ወጻኢ ዲኻ ትነብር?

ኣብ ወጻኢ ሃገር ትነብር እንተደኣ ዄንካ እሞ ቍጽሪ ልደት ኖርወይ ወይ ዲ-ቝጽሪ እንተ ኣልዩካ፡ እንተዀነ ግን helsenorge.no ንኽትረክብ ዘኽእለካ ናይ ባንክ ID ወይ ካልእ መፍትሒ ፍቓድ እንተ ድኣ ዘይብልካ ነዚ መፍትሒ እዚ ነቶም ኣብ ላዕሊ እተጠቕሱ ዲጂታል ዘይኰኑ ተጠቀምቲ ሰባት ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። እዚ ኸኣ ናይ ወጻኢ ኣድራሻኻ ኣብ ሃገራዊ መዝገብ ህዝቢ ኸም ዚምዝገብ ኣቐዲሙ ዚሕብር እዩ።

ኣብ’ቲ ናይ ኮቪድ-19 ምስክር ወረቐትን ኣብ ፓስፖርትን ዘሎ ዕለት ልደትካ ይፈላለ ድዩ?

ምስክር ወረቐት ናይ COVID-19 ካብ ሃገራዊ መዝገብ ህዝቢ እዩ ዕለተ ልደት ዚወስድ። ገሊኦም ሰባት ናይ ሓቂ ዕለት ልደት ዘይብሉ ዲ-ቝጽሪ ተዋሂብዎም እዩ።

እተፈልየ ዕለት ልደት ዘለዎ ናይ ወጻኢ ፓስፖርት ትጥቀም እንተ ኣሊኻ ብዛዕባ እዚ መረጋገጺ መግለጺ ንምሕታት ን ምምሕዳር ቀረጽ ኖርወይ ክትውከስ ትኽእል ኢኻ።

ዕለት ልደት ኣብ ሃገራዊ መዝገብ ህዝቢ ምእንቲ ኺልወጥ ብኸመይ ከም እተመልክት እውን ክትርኢ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ናይ ኮቪድ-19 ምስክር ወረቐት ብዛዕባ ክታበትካ ወይ ዝርዝር መርመራኻ ክትረክብ ኣይክኣልካን ዲኻ?

ክታበት ክትረክብ ኣይክኣልካን?

እቲ ናይ ኮቪድ-19 ምስክር ወረቐት ነቲ ብዛዕባ ክታበታት ዝገልጽ ሓበሬታ ካብቲ ናይ ኖርወይ መዝገብ ስርዓተ ምክልኻል ዓቕሚ/SYSVAK ይረኽቦ። እቲ ኣብዚ ቐረባ ግዜ እተገብረ ክትባት ጥራይ ኢዩ ኣብቲ ምስክር ወረቐት ዝርአ፣ ኣቐዲሙ እተገብረ ክታበታት ኣብ ናይ ክታበታት ገጽይርአ እዩ። ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝገበርካዮ ናይ COVID-19 ክታበት ክትርእዮ እንተ ዘይክኢልካ ምናልባት ኣይተመዝገበን ይኸውን።

ኣብ መንጎ እቲ እትኸተብካሉን ከምኡድማ ኣብ SYSVAK እትምዝገበሉን እተወሰነ ግዜ ኺወስድ ይኽእል እዩ ። እቲ ክትባት እንተዘይተራኣዩ፡ ምእንቲ ኽምዝግብዎ ናብቲ እተኸተብካሉ ማእከል ክትውከስ ትኽእል ኢኻ።

መርመራ ኮቪድ-19 ክትረክብ ኣይከኣልካን?

እቲ ናይ ኮቪድ-19 ምስክር ወረቐት ነቲ ብዛዕባ ውጽኢት መርመራ ዚገልጽ ሓበሬታ ኻብ ናይ MSIS ቤተ-ምርምር/ላባራቶሪ ሓበሬታ ይረኽቦ። እቲ ጽማቝ ድማ ነቲ ኣብዘን ዝሓለፋ ሸውዓተ መዓልትታት ክምዝገብ ዘለዎ ናትካ ናይ ቀረባ እዋን መርመራ ይሕብር። ኮቪድ-19 እንተድኣ ዘይተረኺቡ፡ ንስኻ እቲ ቀንዲ ናይ ቀረባ መርመራ ጥራይ ኢኻ ክትረክብ።

ኣብዚ ቐረባ እዋን ሕማም ኮቪድ-19 ከም ዘሎካ እንተድኣ ተፈሊጡ ናይ ቐረባ ግዜ መርመራ ተሓቢኡ ክኸውን ይኽእል ኢዩ። ድሕሪኡ ኮቪድ-19 ዚብሃል ሕማም ከም ዘሎካ ዘይሕብር ውጽኢት መርመራ ኮቪድ-19 ቕድሚ ምርኣይካ ሒደት መዓልትታት ክትጽበ ኣሎካ።

ኣብቲ ናይ መርመራ ውጽኢት ገጽ፡ንዅሉ እቲ ዝነበረካ ናይ COVID-19 መርመራታት ክትርእዮ ኢኻ። እንተድኣ መርመራኻ ኻብዚ ገጽ እዚ እንተ ጐዲሉ ኣይተመዝገበን ክኸውን ይኽእል። ምስቲ ማእከል መርመራ ብምውካስ ድማ ውጽኢት መርመራኻ መዝጊቦሞ እንተ ዀይኖም ክትሓትቶም ትኽእል ኢኻ።

ኮቪድ-19 ነይሩካዶ ይፈልጥ እሞ ብዛዕባኡ ዚገልጽ ሓበሬታ ግን ክትርኢ ኣይከኣልካን ዲኻ?

እቲ ናይ ኮቪድ-19 ምስክር ወረቐት ነቲ ብዛዕባ ውጽኢት መርመራ ዚገልጽ ሓበሬታ ኻብ ናይ MSIS ቤተ-ምርምር/ላባራቶሪ ሓበሬታ ይረኽቦ። ኣብ ዝሓለፈ ሽዱሽተ ወርሒ ሕማም ኮቪድ-19 እንተ ኔሩካ እቲ ልሙድ ምክልኻል ኽትረክብ ኢኻ። እዚ ድማ ካብቲ ኮቪድ-19 እተረኽበላ ናይ መጀመርታ ናይ መርመራ ዕለት ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ኣብቲ ወረቐት ምስክር ኪርአ እዩ።

ደስ ዘይብል ኣጋጣሚ ኮይኑ ንገሊኦም ሰባት ምክልኻል ከም ዝረኸቡ ኸነርእዮም ኣይንኽእልን ኢና ። እዚ ድማ ንኣብነት ነቲ ናይ ቀደም ውጽኢት መርመራ ኮቪድ-19 ብኡንብኡ ኽትርጕሞ ስለ ዘይተኻእለ ኪኸውን ይኽእል እዩ።

ብዛዕባ ምሕዋይ ካብ COVID-19 ዚገልጽ ሰነድ ናይ ወጻኢ ሃገር ኣብ MSIS ክምዝገብ ኣይክእልን እዩ።

ድሕሪ ምዝገባ ናይ ካብ ኖርወይ ወጻኢ ዝተዋህቡ ክታበታት ኮሮናቫይረስ

ዜተኣማምን ብጽሑፍ ዝሰፈረ ሰነድ እንተ ኣልዩ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተዋህበ ክታበታት ኮቪድ-19 ኣብ መዝገብ ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ኖርወይ ምእታዉ ይከኣል እዩ። ትካል ህዝባዊ ጥዕና ኖርወይ ከኣ ኣብ ሲዝቫክ ክምዝገብ ዝኽእል ብኣውሮጳዊ ትካል መድሃኒት(EMA) እተፈቕደ ክታበት ጥራይ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓሳብ ሂቡ ኣሎ። እዚ ድማ ኣብ ዓለም እቲ መድሃኒት ኣበይ ከም እተዋህበ ብዘየገድስ እዚ ክሰርሕ ኢዩ።

እቲ ኢኤሜ/EMA ዘጽደቖም ክታበታት ድማ ካብ ፒፊዘር፡ ሞደርና፡ ኣስትራዘነካን ጆንሰን ከምኡውን ጆንሰን እተረኽበ ክታበታት ኢዩ።

ክታበትካ ክምዝገብ ምእንቲ፡ ብተወሳኺ ናይ ኖርወይ ሃገራዊ መንነት ወይ ዲ-ቝጽሪ ኺህልወካ ኣለዎ።

ንስኻ ክታበትካ ንምስናድ ንመን ክትውከሶ ትኽእል?

ናብ ኖርወይ ቅድሚ ምጋሽካ እቲ ሓበሬታ ኺምዝገብ ይከኣል እዩ። ኣብ ወጻኢ ሃገር ክታበትካ ክትስንዶ ምእንቲ፡ ኣብ ሓዲኡ ምኽሪ ኽትሓትት ኣሎካ፡ እዚ ድማ

እዚ ኸኣ እቲ ሓኪም ነቲ ሰነድ ክትባት ዚርእየሉ ብኢንተርነት/ቪድዮ ዚግበር ዓይነት ምኽሪ ኪኸውን ኣለዎ፡ ስለ’ዚ ድማ እዚ ከም ሰነድ ተቐባልነት ኪረክብ ዚኽእል እንተ ዀይኑ ወይ እንተ ዘይኰይኑ ድማ ባዕሉ ኺግምግም ይኽእል።

እንታይ ሰነዳት የድልየካ?

 • ኣብ ኤውሮጳዊ ሕብረት/ኢኢኤ ዝተዋህበ ናይ ኮቪድ-19 ሰርትፊኬት ወይ
 • ናይ ጽሑፍ ስነዳ ናይ ክታበት

ንስኻ ንናይ ክታበት ምዝገባ መወከሲ ክትከፍል ኣሎካ። እቲ ምኽሪ ምስቲ ሓኪምካ እንተ ዀይኑ እቲ ምኽሪ በቲ ናይ ጥቕምታት ባጀት ስለ ዘይሽፈን ምሉእ ክፍሊት ክትከፍል ኣሎካ።

ናይ ብሕታውነት ፖሊሲ ናይ ነርወይ ወረቐት ሰርቲፊኬት ናይ ኮቪድ-19

እቲ ናይ ኮቪድ-19 ምስክር ወረቐት ብዛዕባ እቲ ናይ COVID-19 ክታበታት፡ መርመራታት ኮቪድ-19 ከምኡውን ብዛዕባ ዝዀነ ይኹን ኣቐዲሙ ዝነበረ መልከፍቲ COVID-19 ሓበሬታ ይህብ። እዚ ብሕታዊ ሓበሬታኻ ኢዩ፡ እንተ ደሊኻ ድማ ንኻልኦት ከተርእዮም ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ ዕላማን ኣጠቓቕማን ድማ ኣብ’ቲ ናይ ኖርወይ ትካል ህዝባዊ ጥዕና ፖሊሲ ብሕታውነት ናይ COVID-19 ምስክር ወረቐት ኖርወይ ዝያዳ ፈትሽ