Behandling hos logoped eller audiopedagog

Barn i grunnskulen og vaksne med særskilt behov for opplæring kan ha rett til logoped- eller audiopedagogtenester frå kommunen som eit spesialpedagogisk tilbod etter opplæringslova. Fylkeskommunen pliktar å tilby slik hjelp til ungdom i vidaregåande skule.

Scrabble brikker

Helfo kan gi stønad til undersøking og behandling hos privatpraktiserande logoped og audiopedagog etter folketrygdlova, dersom det offentlege ikkje yter stønad etter anna lov.

Kven kan få stønad til logoped- og audiopedagogtenester frå Helfo?

Du som har behov for behandling hos logoped eller audiopedagog som ein del av behandling eller etterbehandling av sjukdom, skade eller lyte, kan få stønad til undersøking og behandling hos logoped og audiopedagog frå Helfo.

Helfo kan altså gi stønad til undersøking og behandling hos privatpraktiserande logoped eller audiopedagog etter folketrygdlova § 5-10 dersom det offentlege ikkje gir stønad etter opplæringslova, helse- og omsorgstenestelova eller spesialisthelsetenestelova.

Brukarar med språkvanskar kan ha behov for logopedisk behandling, for eksempel brukarar med

 • språk- og kommunikasjonsvanskar som følgje av hjerneskade (afasi)
 • ete- og svelgjevanskar som følgje av lammingar eller nedsett funksjon i munn og svelg (dysfagi)
 • medfødde eller erverva nevrologiske tilstandar som gjer det vanskeleg å artikulere og utforme ord og setningar (dysartri)
 • funksjonstap i strupen på grunn av operasjon eller ulykke (laryngektomi)
 • leppe-, kjeve- eller ganespalte (leppe-kjeve-ganespalte)
 • taleflytvanskar som stamming og løpsk tale (taleflytvanskar)
 • funksjonsforstyrringar i stemmeapparatet (stemmevanskar)

Brukarar med svikt i høyrselsfunksjonen kan ha behov for audiopedagogbehandling. Dette kan for eksempel vere brukarar med

 • høyrselstap med nevrologisk årsak
 • unormal ømfintlegheit for lyd
 • kronisk øyreliding
 • aldersrelatert høyrselstap
 • menieres sjukdom
 • cochlea-implantat

Kva slags stønad til behandling hos logoped/audiopedagog gir Helfo?

Du kan få dekt utgiftene til logoped- og/eller audiopedagogbehandling etter fastsette satsar.

Du kan få dekt utgifter til opptil 25 behandlingar på 45 eller 60 minutt. Dersom du treng meir enn 25 behandlingar, kan Helfo dekkje utgifter til behandlingane dersom lege og logoped/audiopedagog grunngir behovet for fleire behandlingar.

Korleis søkjer du om stønad til behandling hos logoped/audiopedagog?

Dersom du er over 18 år og har fått tilvising frå lege, treng du ikkje å sende søknad til Helfo om førehandstilsegn før behandlinga startar.
Dersom du er under 18 år, må logopeden/audiopedagogen sende inn søknad om førehandstilsegn til Helfo. Du treng ikkje å bruke eit eige søknadsskjema til dette.

Dette må du leggje ved saman med søknaden:

 • tilvising frå lege der det går fram at behovet er eit ledd i behandling etter sjukdom, skade eller lyte
 • utsegn frå spesialist eller spesialavdeling på sjukehus om at det er sjukdom som er årsak til behandlingsbehovet

Søknaden skal sendast til Helfo.
Helfo
Postboks 2415
3104 Tønsberg

Dersom Helfo innvilgar søknaden, får du eit vedtak om dette i posten. Søknaden må vere innvilga før behandlinga startar, for at Helfo skal kunne dekkje utgiftene til behandlinga. Helfo gir òg beskjed til logoped/audiopedagog om at søknaden er innvilga.

Kva betalar du hos logoped/audiopedagog? 

Frå 1. januar 2021 er det innført plikt til direkteoppgjer for behandlarar. Det betyr at Helfo utbetalar stønaden for behandlinga direkte til logopeden eller audiopedagogen, og at du ikkje skal betale noko for undersøkelse/behandling sjølv. Behandlarar som har direkteoppgjer, sender refusjonskrav til Helfo på vegne av pasientane i dei tilfella pasienten har rett til stønad. Du må forsikre deg om at behandlaren din har direkteoppgjer, for at du skal få stønad til behandling frå Helfo frå 1. januar 2021.

Sakshandsamingstid for søknad om førehandstilsegn til logoped og audiopedagog

Sakshandsamingstida for å få førehandsgodkjenning frå Helfo er inntil to veker.