Dialyse i utlandet

Hvis du har behov for dialyse under midlertidig opphold i utlandet, kan du ha rett til å få refundert utgiftene til dette.

Person koblet til dialysemaskin

Det er ulike måter å få dekket utgiftene til dialysebehandlingen på. Dette kommer an på om du er i et land innenfor eller utenfor EU/EØS.

Innenfor EU/EØS

Europeisk helsetrygdkort

Skal du reise innenfor EU/EØS og Sveits, skal du i utgangspunktet få dekket utgiftene til dialysebehandling på offentlig sykehus etter oppholdslandets lovgivning. Du må da ha med Europeisk helsetrygdkort, og du skal bare betale samme egenandel som innbyggerne i det landet der du oppholder deg. Du må selv inngå avtale med et offentlig behandlingssted der du kan få dialyse.

Er du statsborger fra land utenfor EU/EØS, men bosatt i Norge, har du i mange tilfeller ikke rett til Europeisk helsetrygdkort. Du kan likevel ha rett til å få dekket utgifter til dialysebehandling i et annet EU/EØS-land ved å legge ut selv og søke Helfo om dekning av utgifter.

Søknad om dekning av utgifter hvis du ikke har brukt helsetrygdkort

For å ha rett til å benytte deg av denne ordningen må du være medlem av folketrygden. Ordningen gjelder også i mange tilfeller for familiemedlemmer. Du kan ikke få stønad til behandling i et EU/EØS-land du anses å være bosatt i.

Her finner du viktig informasjon om hvilke personer som har rett til å benytte seg av ordningen.

Når du sender søknad til Helfo, må du legge ved en erklæring fra en lege på at du har et vedvarende og regelmessig behov for dialyse. Alternativt kan legen bekrefte behovet ved å signere og stemple rett i søknadsskjemaet.

Du må også legge ved originale spesifiserte kvitteringer eller original spesifisert faktura med dokumentasjon på at du har betalt for behandlingen.

For at Helfo skal kunne ta stilling til kravet, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen.

Refusjonen begrenses oppad til det beløpet behandlingen ville ha kostet i Norge. Du vil aldri få dekket mer enn det behandlingen faktisk har kostet.

Forhåndstilsagn – frivillig ordning

Du kan søke Helfo om forhåndstilsagn for å avklare om du har rett til dekning av utgifter til dialysebehandling på sykehus innenfor EU/EØS. Forhåndstilsagnet bekrefter at du har krav på å få dekket utgiftene til behandlingen. Du vil også få vite hvor mye du maksimalt kan få dekket. Du må likevel betale for behandlingen og deretter søke om å få utgiftene dekket av Helfo.

Du må selv inngå avtale med et behandlingssted der du kan få dialyse.

Utenfor EU/EØS

Er du medlem av folketrygden og skal reise utenfor EU/EØS-området, må du selv legge ut for dialysebehandlingen og søke Helfo om å få dekket utgiftene i etterkant. Du kan ikke søke om forhåndstilsagn.

Du må selv inngå avtale med et behandlingssted der du kan få dialyse.

Når du sender søknad til Helfo, må du legge ved en erklæring fra en lege på at du har et vedvarende og regelmessig behov for dialyse. Alternativt kan legen bekrefte behovet ved å signere og stemple rett i søknadsskjemaet. 

Du må også legge ved original, spesifisert faktura og bekreftelse på at behandlingen er betalt.

For at Helfo skal kunne ta stilling til kravet, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen.

Utgifter til helsehjelp i Storbritannia

Storbritannia gikk ut av EU/EØS i 2020 (brexit). Dette medførte endringer i rett til å få dekket utgifter til helsehjelp. Fra 1. januar 2024 gjelder en ny trygdeavtale mellom Storbritannia og Norge.

Les mer om stønad til helsetjenester i Storbritannia.

Send søknad til Helfo

Behandling mottatt i EU/EØS: Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato. Hvis du ikke har gjort opp på stedet, men har mottatt en faktura i etterkant, beregner vi fristen fra fakturadatoen i stedet for behandlingsdatoen. Med faktura mener vi i denne sammenhengen den første betalingsoppfordringen / det første betalingskravet som er sendt fra behandleren. 

Behandling mottatt utenfor EU/EØS: Du må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder etter at helsehjelpen er mottatt og betalt.

Husk å legge ved legeerklæring, original spesifisert faktura og bekreftelse på at behandlingen er betalt.

 

Her finner du nyttig informasjon om å sende digitalt skjema.

Papirskjema

Hvis du ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan du i stedet fylle ut og sende inn

til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.

Fullmakt ved Helfo-henvendelser

​Kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foreldre/foresatte må også ha fullmakt fra barn over 18 år. Gjelder det helseopplysninger, må du ha fullmakt fra barn over 16 år. Dette er fordi den helserettslige myndighetsalderen er 16 år.

Fyll ut fullmaktsskjemaet og send det til Helfo som vedlegg i digitalt skjema, eller send det i posten til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg. Husk å legge ved kopi av gyldig legitimasjon til den som gir fullmakten.

Veiledning Helsenorge

0047 23 32 70 00

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Innholdet er levert av Helfo

Helfo. Dialyse i utlandet. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 2. oktober 2023 [hentet torsdag 13. juni 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/dialyse-i-utlandet/

Sist oppdatert mandag 2. oktober 2023