Når fostervatnet går

Fostervatnet er den væska som fosteret ligg i inne i livmoren din. Mistenker du at fostervatnet har begynt å lekke, skal du alltid ta kontakt med fødeavdelinga eller jordmor/lege som følgjer deg i svangerskapet.

Høygravid kvinne

Illustration: iStockphoto

Fostervatnet er viktig for barnets utvikling og fungerer som eit vern for barnet. Nokon av dei viktigaste funksjonane til fostervatnet er:

  • Fostervatnet fungerer som ein støytdempar for barnet og hindrar at navlesnora kjem i klem.
  • Fostervatnet er med på å hindre infeksjonar hos barnet.
  • Fostervatnet er viktig for utviklinga og modninga av organa til barnet.
  • Fostervatnet held temperaturen stabil rundt barnet, noko som er viktig for utviklinga til barnet.​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Mengda fostervatn varierer mellom 0,5–1,5 liter. Mengda fostervatn blir litt redusert på slutten av svangerskapet. Når jordmor eller lege kjenner på magen din for å undersøke korleis barnet ligg og veks, vil dei også få eit inntrykk av kor mykje fostervatn det er kring barnet. Nokon gonger kan det vere viktig å få ein meir sikker undersøking av mengda fostervatn. Då blir dette målt ved hjelp av ultralydundersøking.

Kva skjer når fostervatnet går?

​Når fosterhinnene brest og vatn begynner å lekke eller renne ut via skjeden, seier vi at «fostervatnet går». Startar fødselen med rier, er det vanleg at fostervatnet går mot slutten av opningstida eller når du begynner å presse barnet ut.

Når fostervatnet går, men du ikkje har rier

Du treng ikkje ha rier før fostervatn begynner å renne. Når termin og fødsel nærmar seg, må du vere førebudd på at det kan gå hol på fostersekken som barnet ligg i inni livmora, og at vatn kan begynne å renne eller lekke. Lekkasje av fostervatn er då eit teikn på at fødselen nærmar seg. Men det kan også gå hol på fosterhinnene tidleg i svangerskapet.

Mistenker du at fostervatnet har begynt å lekke, skal du alltid ta kontakt med fødeavdelinga eller jordmor/lege som følgjer deg i svangerskapet.

Korleis veit eg om fostervatnet har gått?

Om holet i fosterhinnene er stort, renn det rikeleg med væske frå skjeden. Er holet i fosterhinnene lite, vil berre ei lita mengde fostervatn komme ut og mange opplever dette som at dei er fuktige nedantil. Men uansett om det kjem mykje eller lite vatn, så er fostervatnet gått når det begynner å lekke fostervatn.

Er det fostervatn?

Dersom du opplever at du lekker frå skjeden, er det viktig å få konstatert om dette er fostervatn. Fostervatn er ei klar tyntflytande væske. Fargen kan minne om vatn blanda med eit par dråpar mjølk. Det er nesten luktfritt, med ei lett søtleg lukt av vatnet.

Mot slutten av svangerskapet har gravide kvinner auka mengde med utflod, og nokon lekker litt urin fordi livmora er stor og pressar mot urinblæra. Dette kan lett bli forveksla med fostervatn. Hugs at fostervatn er nærast luktfritt mens urin luktar, og at utflod har ein annan konsistens enn fostervatnet.

Om du har rier kan vatnet få ein lett rosa farge, eller du kan sjå spor av blod. Dette er normalt og skuldast at blod som kjem frå livmorhalsen/mormunnen når den begynner å opne seg blir blanda med fostervatn.

Når skal eg kontakte sjukehuset?

Når du ringer fødeavdelinga vil du få informasjon om kva du skal gjere og avtale om når du skal komme til sjukehuset. Om ikkje riene har starta, er dei fleste heime dei første timane etter fostervatnavgang. Skjer det endringar i din eller barnet sin tilstand, skal du ta kontakt med sjukehuset igjen før avtalt tid for kontroll.

Nokre timer etter at fostervatnet har begynt å lekkje, bør du kontrollere temperaturen din. Kontrollér denne ca. kvar 6. time. Om du begynner å føle deg uvel eller sjuk, eller får feber – må du ta kontakte sjukehuset.

Barnet vil bevege seg og sparke også etter at fostervatnet har begynt å lekkje. Det kan hende at du kjenner fosteret bevege seg på ein litt annan måte etter at mykje vatn har rent ut, men du skal kjenne bevegelsane til barnet like ofte som vanleg.

Merkar du stor endring på aktivitetane til barnet, tar du igjen kontakt med sjukehuset. Det er vanleg at fostervatnet blir lett rosafarget, og at det kan innehalde spor av friskt blod. Dette er normalt. Det skal ikkje vere sterk blodfarge på fostervatnet eller komme rikeleg med blod. Dersom du opplever dette, må du straks kontakte sjukehuset.

Ta også kontakt med sjukehuset om fostervatnet endrar farge og blir grønt eller får anna farge.

Behandling når fostervatnet går

Når i svangerskapet fostervatnet går og korleis du og barnet har det, er avgjerande for den vidare oppfølginga og behandling.

Frå og med 34 veker av svangers​​kapet​

Det er vanleg at fødselen startar spontant innan eit døgn etter at fostervatnet har gått. Dei fleste vil få rier innan det første døgnet etter at vatnet er gått. Om ikkje fødselen kjem i gong av seg sjølv, blir han vanlegvis sett i gong om lag 24–48 timar etter at vatnet har gått. Når du kontaktar sjukehuset vil dei forklare deg rutinane for når du skal komme til sjukehuset for kontroll, kva du skal følgje med på heime og når det blir aktuelt å sette fødselen i gong. Du vil få klare avtalar om kor og når du skal komme til sjukehuset.

Om det blir aktuelt å sette i gong fødselen, kan dette gjerast på fleire ulike måtar. Korleis ein gjennomfører igangsetting av fødsel, kjem mellom anna an på kor korleis du og barnet har det, og kor moden, open og klar livmorhalsen din er for fødsel.

​​Veke 23-33/34

Om fostervatnet går mellom svangerskaps veke 20 og 33/34, blir det laga ein individuell plan for oppfølging og behandling. Etter ei grundig undersøking av deg og barnet blir det gjort ei individuell vurdering, og saman med deg sett ein opp ein plan for vidare oppfølging og behandling. Planen blir sett opp ut i frå medisinske, geografiske og psykososiale omsyn.

Veke 20-22/23

Det blir gjort ei grundig undersøking av deg og barnet, og ut i frå undersøkinga blir det sett opp ein plan for vidare oppfølging og behandling. Jo tidlegare i svangerskapet vatnet går, jo meir alvorleg er det, og utfallet for svangerskapet er ofte dårleg. Fosteret er ofte for lite og umodent til å klare seg om fødselen skjer på denne tida i svangerskapet.

Om det er mogleg går behandlinga ut på å forlenge svangerskapet lengst mogleg, slik at barnet kan vekse og utvikle seg slik at det kan greie seg utanfor livmora.