Rituell omskjæring av gutter

Rituell omskjæring av gutter er en operasjon hvor forhud rundt penis fjernes helt eller delvis. I Norge regner vi ikke inngrepet for å ha helsegevinster, og det gjennomføres på grunn av religiøse eller kulturelle ønsker.

Babyføtter

Er rituell omskjæring av gutter tillatt i Norge?

Rituell omskjæring er kun tillatt på gutter. Omskjæring som gjennomføres av medisinske årsaker, som for eksempel trang forhud, infeksjoner eller skader, er ikke det samme som rituell omskjæring.

Hvor kan du henvende deg for å få utført rituell omskjæring?

Alle helseregioner skal ha et offentlig tilbud om rituell omskjæring av gutter. Noen sykehus har avtale med andre sykehus eller klinikker som utfører omskjæringen. Ta kontakt med nærmeste sykehus for mer informasjon om tilbudet i helseregionen. Det er ikke nødvendig med henvisning. Du kan også få informasjon hos fastlegen eller på helsestasjonen.

Rituell omskjæring regnes ikke som helsehjelp selv om det tilbys på sykehus. Det betyr at andre pasienter med rett til helsehjelp blir prioritert. For eksempel må syke barn få behandling før gutter som skal få utført rituell omskjæring.

Hvem har lov til å utføre rituell omskjæring av gutter?

Rituell omskjæring av gutter skal i utgangspunktet utføres av en lege. Det kan også utføres av andre, for eksempel en mohel (person med spesialutdannelse i rituell omskjæring), dersom en lege er til stede og står ansvarlig for operasjonen. Det holder ikke at legen har gitt instruksjoner på forhånd, og kan kontaktes ved behov.

Det er forbudt å utføre rituell omskjæring uten at lege er til stede.

Informasjon og samtykke

Før operasjonen skal du som har foreldreansvar få beskjed om

  • hvordan operasjonen gjennomføres
  • smertelindring under operasjonen
  • mulige komplikasjoner

Gutten kan oppleve ubehag under selve inngrepet selv om barnet får smertestillende. Barnet kan også ha smerter etter at såret har grodd.

De fleste rituelle omskjæringer i Norge gjøres på gutter under ett år, ofte kort tid etter fødselen. Dersom gutten som skal omskjæres har fylt 12 år, eller vurderes modent nok, skal barnet selv få informasjon om bakgrunnen for operasjonen og om selve operasjonen. Gutter som er fylt 18 år bestemmer selv om de skal omskjæres. Det er forbudt å utføre rituell omskjæring mot guttens vilje, selv om gutten er under tolv år. Helsepersonell må forsikre seg om at guttens mening er hørt.

Legen er ansvarlig for å gi informasjon, og sørge for at de som har foreldreansvar har godkjent operasjonen. Rituell omskjæring er et inngrep som har varige følger, og som ikke er medisinsk begrunnet. Det er forbundet med en viss risiko. Derfor må begge foreldrene samtykke, hvis begge har foreldreansvar. Hvis du som forelder har begrensede norskkunnskaper skal du få kvalifisert tolk på språket du foretrekker.

Hvordan foregår operasjonen?

Det er flere måter å utføre rituell omskjæring av gutter på. Du får beskjed på forhånd hvilken metode som skal brukes.

Rituell omskjæring av gutter kan bare utføres dersom det blir gitt nødvendig smertelindring før, under og etter operasjonen. Legen vurderer hva som er nødvendig smertelindring ut i fra valgt metode og guttens alder. Enkelte sykehus tilbyr operasjonen til barn under ett år, mens andre forutsetter at barnet er eldre.

Risiko for komplikasjoner

Alle operasjoner innebærer risiko for komplikasjoner. Men risikoen for komplikasjoner ved rituell omskjæring av gutter er liten dersom inngrepet utføres forsvarlig. De vanligste komplikasjonene er blødning og infeksjon på grunn av operasjonen. Hvis dette oppstår må du kontakte sykehuset eller klinikken som har utført operasjonen med en gang. Smertebehandling av barn under ett år kan gi komplikasjoner i form av bivirkninger av medikamentet. Du får informasjon om dette fra legen.

Hva koster det?

Det koster 4000 kr å få utført rituell omskjæring ved offentlige sykehus (eller private klinikker som har avtale med helseforetaket). Det dekkes ikke av frikortordningen til HELFO. Du får ikke dekket reiseutgifter.

Helse- og omsorgsdepartementet - Lov om rituell omskjæring

Content provided by The Norwegian Directorate of Health

The Norwegian Directorate of Health. Rituell omskjæring av gutter. [Internet]. Oslo: The Norwegian Directorate of Health; updated Thursday, April 20, 2023 [retrieved Thursday, May 23, 2024]. Available from: https://www.helsenorge.no/en/undersokelse-og-behandling/rituell-omskjaering-av-gutter/

Last updated Thursday, April 20, 2023