Farskapserklæring og fødselsmelding

Ugifte foreldre må huske på å registrere farskapserklæring. Det kan være lurt å gjøre dette før fødselen. Etter at sykehuset har sendt en melding til folkeregisteret om at du har født barnet ditt, vil barnet få tildelt et eget personnummer.

Fødsel - mor og baby

Illustrasjon: Peter Eriksson / Johnér Bildbyrå AB

Erklæring av farskap og søknad for medmor

Hvis du som mann er gift med barnets mor ved fødselen, blir du automatisk registrert som barnets far (den såkalte pater est-regelen) i folkeregisteret.

Dersom dere ikke er gift, må du registrere farskapserklæring. Erklæring av farskap skal gjøres skriftlig på et skjema fra NAV. Far kan erklære farskap både før fødselen, i forbindelse med fødselen og etter fødselen.

Det er lurt å gjøre dette før fødselen, ellers vil det ikke komme med på fødselsmeldingen til folkeregisteret og må ettersendes.

Det kan ta opp til 8 uker å få dette registrert hos folkeregisteret. I mellomtiden vil det stå ukjent far registrert på barnet.

For å erklære farskap må far møte personlig, samt vise legitimasjon, hos en av disse instansene:

  • lege eller jordmor i forbindelse med svangerskapskontroll/fødsel
  • skattekontor (skatteetaten.no)
  • NAV-kontor
  • dommer
  • norsk diplomatisk eller konsulær tjenestemann, dersom faren er i utlandet

Når mor er samboer eller gift med en kvinne

Om mor er samboer eller gift med en kvinne, må dere søke om medmorskap. En medmor er en kvinne som har fått juridisk foreldrestatus for det biologiske barnet til sin kvinnelige ektefelle eller samboer.

Barnet må ha blitt til ved hjelp av assistert befruktning, med kjent sæddonor i godkjent helseinstitusjon, og medmor må ha samtykket (skriftlig) til befruktningen. For at mor sin ektefelle/samboer skal bli medmor, må dere fylle ut skjema på skatteetatens sider.

For gifte kvinner, må medmor være gift med mor ved barnets fødsel for at søknad om medmorskap skal godkjennes. For kvinner som ikke er gift, må mor og medmor være samboere på det tidspunktet den assisterte befruktningen skjer.

Fødselsmelding

Etter at barnet ditt er født, sender sykehuset en elektronisk melding om fødselen til folkeregisteret. Der blir det automatisk opprettet et fødselsnummer til barnet. Folkeregistret ligger under Skatteetaten. Fødselsmelding skal gis for alle levende fødte barn og for dødfødte etter minst 28 ukers svangerskap.

De fleste sykehus gir dere en kopi av helsekortet sammen med fødselspapirene (informasjon om fødselen). Om dere ikke får disse papirene, kan dere be om det.

Fødselsattest

​En stund etter at barnet er født, får dere et brev fra folkeregisteret om hva barnet skal hete. Dette vil føres opp på barnets fødselsattest. Foreldre som har meldt inn navn til barn før 3. mai 2019, har fått tilsendt en fødselsattest i posten.

En fødselsattest inneholder opplysninger om en persons navn, fødselsdato, personnummer, kjønn, fødested og eventuelt navn på foreldre.

Hvem kan få fødselsattest?

  • Personer som er født i Norge og er eller har vært folkeregistrert som bosatt i Norge etter 2. desember 1946
  • Personer som er født i Norge etter 31. desember 1982 (fødselsregisterført)
  • Personer som er adoptert i Norge
  • Personer som er adoptert i utlandet etter 1. juli 1981 (under visse forutsetninger)

Bekreftelse erstatter fødselsattesten fra 3. mai 2019

Bekreftelse på registrering av fødselsnummer og navn erstatter fødselsattesten.

Foreldre som har meldt inn navn til barn fra og med 3. mai 2019 mottar en bekreftelse på registrering av fødselsnummer og navn. Bekreftelsen mottar du i din innboks i Altinn. I de fleste tilfeller trenger du ikke lenger en stemplet og signert fødselsattest.

Bekreftelsen inneholder opplysninger om navn, fødselsdato, personnummer, kjønn, fødested og eventuelt navn på foreldre.

Dersom du mener du trenger en stemplet og signert fødselsattest utstedt på papir, kan du fortsatt bestille en fødselsattest.

Foreldreansvar

Foreldreansvar er plikten og retten foreldre har til å bestemme i personlige forhold for barnet. Den eller de som har foreldreansvaret er også barnets verge.

Gifte foreldre får automatisk felles foreldreansvar. Dette gjelder også samboere som var registrert på samme adresse i folkeregisteret (eller er erklært i melding til folkeregistermyndighetene) da farskapet ble erkjent eller medmorskapet innvilget.

Ny regel i barneloven om felles foreldreansvar

En ny regel i barneloven om felles foreldreansvar i kraft fra 1. januar 2020. For barn født før 2020 har mor foreldreansvaret alene dersom foreldrene ikke var gift eller bodde sammen ved barnets fødsel.

Barnelovens utgangspunkt vil etter endringene være felles foreldreansvar, også for foreldre som ikke har vært gift eller bodd sammen. Mødre kan etter de nye reglene melde fra til Folkeregisteret innen ett år dersom de ønsker foreldreansvaret alene.

Dersom faren likevel ønsker foreldreansvaret, kan han bringe saken inn for retten, som skal fatte en avgjørelse ut fra en vurdering av barnets beste. Far kan melde fra om at han ikke vil ha felles foreldreansvar innen den samme fristen.

Les mer på regjeringen.no.