Tensider

Tensider i hårsjampo, håndsåpe og håndoppvaskmidler er lite farlige ved uhell. Andre tensider kan være giftige og gi etseskader på hud, i øyne og slimhinner. Kraftvask til hus og soppdrepende midler er eksempler på dette. Start skylling av hud eller øyne straks ved søl.

Vaskebøtte med forskjellige vaskemidler og utstyr

Tensider er overflateaktive stoffer. Noen er giftige og kan gi etseskade ved uhell. Andre er lite farlige.

Tensider

Tensider er samlebetegnelsen på overflateaktive stoffer.

Det finnes forskjellige typer tensider. Disse kan deles i to hovedgrupper ut fra hvilke egenskaper de har.

 • Anioniske, amfotære og non-ioniske tensider er lite farlige.
 • Kation tensider kan være giftige eller gi etseskade.

Anioniske, non-ioniske og amfotære tensider er lite farlige

Anioniske, amfotære og non-ioniske tensider er de lite farlige tensidene. De finnes gjerne i produkter som:

 • håndsåpe
 • sjampo
 • håndoppvaskmidler
 • rengjøringsmidler til bruk i hjemmet

Det er generelt lite farlige å smake på slike produkter i små mengder. 

Symptomer ved lite farlige tensider

Ved svelging

 • kvalme
 • oppkast
 • diaré
 • magesmerter

Ved søl i øyne

 • svie
 • smerte
 • rødhet
 • i sjeldne tilfeller sår på hornhinnen

Førstehjelp ved lite farlige tensider

Ved svelging

 • gi litt drikke
 • se an hjemme hvis det er svelget liten mengde, og det er ingen eller lette symptomer
 • er det mistanke om at produktet har kommet over i luftveiene (hoste), ta kontakt lege
 • er det svelget større mengder, ta kontakt med Giftinformasjonen eller lege

Ved søl i øyne

 • skyll straks med rennende lunkent vann
 • hvor lenge du bør skylle avhenger av produktet, se informasjon om ditt produkt i A-Å listen
 • kontakt Giftinformasjonen ved usikkerhet

Kationiske tensider kan være giftige og gi etseskader

Kation tensider kan være giftige og gi etseskader. Dette er en stor gruppe stoffer og det er variasjon i hvor giftige de er. Kationiske tensider som er brukt i produkter som balsam og tøymyknere er generelt lite farlige å smake på.

Produkter hvor kationiske tensider kan være giftige og etsende for hud, øyne og slimhinner:

Symptomer ved forgiftning med kationiske tensider

Ved svelging

Symptomer som kan oppstå varierer med hvilket kationisk tensid det er i produktet. Det kan oppstå alt fra lette mage og tarmsymptomer, til etseskader og alvorlige symptomer fra nervesystemet. 

Ved sprut i øyne

Symptomer ved søl i øyne vil variere med hvilket kationisk tensid det er i produktet. Det kan gi alt fra lett irritasjon til alvorlige etseskader. Symptomer kan være:

 • rødhet
 • svie
 • tåreflod
 • synsforstyrrelser

Ved søl på hud

Symptomer ved søl på hud vil variere med hvilket kationisk tensid det er brukt i produktet. Huden kan få fra ingen symptomer til alvorlige etseskader.

 • rødhet
 • svie
 • sår

Førstehjelp med kationiske tensider

Ved svelging

 • hvis barnet ditt har svelget litt tøymykner eller balsam, gi drikke og se an situasjonen, men
 • er det svelget mer enn en liten smak, kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging 

Ved svelging av andre kation tensider er det fare for forgiftning og etseskade

 • drikk 1 glass med vann
 • ikke prøv å kaste opp
 • kontakt lege eller ring Giftinformasjonen, 22 59 13 00 umiddelbart for råd om videre oppfølging
 • ved alvorlige symptomer, ring 113 (nødtelefon)

Ved sprut i øynene

 • skyll straks med rennende lunkent vann og myk stråle
 • fjern kontaktlinser forsiktig med rene hender
 • fortsett skylling uten opphold i 30 minutter, eller kontakt Giftinformasjonen for å få anbefaling om skylletid
 • kontakt Giftinformasjonen for råd om du bør oppsøke lege

Ved søl på hud

 • vask huden godt med mild såpe til hud
 • skyll straks med lunkent rennende vann i 15- 30 minutter
 • kontakt Giftinformasjonen for råd om skylletid, og om når det kan være nødvendig å ta kontakt med lege

Giftinformasjonen er tilgjengelig ved behov

22 59 13 00

Døgnåpen telefon

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Tensider. [Internett]. Oslo: Direktoratet for e-helse; oppdatert tirsdag 27. juni 2023 [hentet tirsdag 5. desember 2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/husholdningskjemikalier/tensider/

Sist oppdatert tirsdag 27. juni 2023