Tennvæske kan gi alvorlige lungereaksjoner

Svelging av tennvæske kan føre til alvorlige lungereaksjoner. Ikke fremkall brekninger. Ta litt å drikke. Ved sterk hoste eller symptomer fra luftveiene, ring 113. Hvis du ikke har disse symptomene, ring Giftinformasjonen for råd.

En mann heller på tennvæske på en kulegrill med grillkull.

Tennvæske kan gi alvorlige lungereaksjoner ved svelging.

En lite slurk tennvæske kan gi symptomer

Tennvæske er et petroleumsdestillat. Det har spesielle egenskaper som gjør at det kan komme over luftveiene selv ved vanlig svelging. En liten slurk tennvæske føre til alvorlig lungepåvirkning. 

Følg godt med de første timene etter smaksuhell

Det er heldigvis mange uhell med tennvæske som går fint. Du bør likevel være oppmerksom på symptomer de første 6 timene etter et uhell. Ring Giftinformasjonen for vurdering om du kan se an hjemme, eller om du bør kontakte lege. Dette vil være avhengig av hvordan uhellet skjedde, hvem det skjedde med og hvilke symptomer det har vært.  

Førstehjelp ved svelging

 • Ikke fremkall brekninger 
 • Gi litt drikke 
 • Ved alvorlige symptomer, ring 113  
 • Kontakt Giftinformasjonen for råd om videre oppfølging og behandling.  

Hva skjer videre?

Videre oppfølging er avhengig av flere faktorer

 • hvordan uhellet skjedde
 • om det er en voksen eller et barn
 • hvilke symptomer personen har hatt

Dersom det ikke har oppstått noen symptomer innen 6 timer etter uhellet, er det lite fare for alvorlige symptomer. 

Søl i øyne  

 • Skyll straks med rennende lunkent vann i 15 minutter 
 • Kontakt lege ved vedvarende ubehag 

Søl på hud  

 • Skyll og vask huden godt med mild såpe og lunkent vann 

Symptomer 

Ved svelging  

 • Kvalme og oppkast 
 • Hoste, tungpust og pusteubehag er tegn på lungepåvirkning 
 • Store inntak kan i tillegg føre til sløvhet og nedsatt bevissthet 

Søl i øyne  

 • Irritasjonssymptomer

Søl på hud  

 • Tennvæske er avfettende og kan gi tørr hud  
 • Kortvarig kontakt med tennvæske på hud kan gi irritasjon  
 • Langvarig hudkontakt kan i tillegg gi utslett og sår 

Innholdet er levert av Giftinformasjonen

Giftinformasjonen. Tennvæske kan gi alvorlige lungereaksjoner. [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; oppdatert mandag 13. mai 2024 [hentet mandag 27. mai 2024]. Tilgjengelig fra: https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/produkter-og-kjemikalier/tennvaske/

Sist oppdatert mandag 13. mai 2024