Amming og legemidler ved revmatisk sykdom

Kvinner med revmatisk sykdom har ofte behov for medikamentell behandling i ammeperioden. Mange opplever usikkerhet og får ulike råd om hvilke medisiner som trygt kan brukes ved amming. Dette kan føre til at enkelte unødvendig avslutter ammingen, eller ikke starter med medisiner som man medisinsk sett burde bruke.

Kvinner med revmatisk sykdom har ofte behov for medikamentell behandling i ammeperioden. Mange opplever usikkerhet og får ulike råd om hvilke medisiner som trygt kan brukes ved amming. Dette kan føre til at enkelte unødvendig avslutter ammingen, eller ikke starter med medisiner som man medisinsk sett burde bruke.

For en del medikamenter finnes klare og tydelige råd på om man kan amme eller ikke. Men i en del tilfeller må det gjøres individuelle vurderinger, der man veier nytte og risiko opp mot hverandre.

Felleskatalogen, eller pakningsvedlegget på medisiner anbefales ikke som kilde for å vurdere om man kan amme med medisinen eller ikke. Felleskatalogtekstene er skrevet av produsentene og gir ofte unødig restriktive råd om legemiddelbruk ved graviditet og amming, blant annet på bakgrunn av myndighetskrav og juridiske hensyn. Morsmelkens mange helsefremmende effekter er godt kjent, og man bør derfor ha en god faglig begrunnelse for å fraråde amming.

Det er viktig at du diskutere og legger en plan med tanke på amming og medikamentell behandling med din behandlende revmatolog i løpet av svangerskapet.

Her kommer en oversikt over anbefalinger angående amming for medikamenter som ofte brukes av kvinner med revmatisk sykdom. Dette er kun generelle råd, og du må alltid diskutere din egen medikamentbruk med behandlende revmatolog. Tidspunkt for oppstart etter fødsel må alltid avklares med behandlende revmatolog.

  • IL-hemmere (Kineret®, Ilaris®, RoActemra®, Taltz®, Cosentyx®, Stelara®)  - Lite dokumentasjon. Spørsmål om amming drøftes med behandlende revmatolog
  • Imurel® – Forenlig med amming, men doseavhengig.  Diskuter med behandlende revmatolog.
  • JAK hemmere (Oluminant®, Xeljanz®, Jyseleca®, Rinvoq®): Ikke forenlig med amming
  • Metotreksat – Bør ikke brukes ved amming
  • Orencia® – Lite dokumentasjon. Spørsmål om amming drøftes med behandlende revmatolog
  • Plaquenil® – Forenlig med amming
  • Prednisolon®: Predisolon i doser ≤20 mg/dag kan brukes under amming. Ved høyere doser bør amming utsettes i 4 timer etter inntak.
  • Salazopyrin®: Forenlig med amming, men skal ikke brukes ved for tidlig fødsel, eller ved gulsott. Snakk med din behandler.
  • TNF hemmere: (Cimiza®, Hyrimoz®/Humira®, Enbrel®/Benepali®, Simponi®, Remicade®/Flixabi®/Zessly®/Inflectra®/Remsima®) – Forenlig med amming

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

72 82 64 17

Hverdager kl. 08:00 - 15:00

Hjelp til både pasienter og helsepersonell.

Innholdet er levert av Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Sist oppdatert onsdag 15. desember 2021