Medisinbruk hos menn med revmatisk sykdom som planlegger svangerskap

Også du som er mann med revmatisk sykdom bør diskutere din medikamentbruk med helsepersonell dersom dy planlegger svangerskap med partneren din.

Her kommer en kort oppsummering av de mest brukte medikamentene, og gjeldende råd angående bruk ved svangerskapsplanlegging. Rådene gjelder for doser brukt i behandling av revmatiske sykdommer.

Metotreksat

Rådene gjelder for doser brukt i behandling av revmatiske sykdommer. Det er så langt ikke funnet holdepunkter for at fars bruk av metotreksat øker risikoen for fosterskader.

Metotreksat kan i noen få tilfeller muligens påvirke sædcelleproduksjonen, men det er usikkert hos hvor stor andel dette forekommer. Dette kan potensielt gjøre det vanskelig for noen å befrukte sin partner. Denne effekten er imidlertid i så fall reversibel. Det vil si at dersom man tar en pause fra sin behandling med metotreksat vil sædcelleproduksjonen normalisere seg i løpet av tre måneder.

Det vil altså være en individuell vurdering av om man skal fortsette som før med metotreksat mens man forsøker å gjøre partner gravid, eller om man tar en pause. Dette bør du diskutere med din behandler.

Sulfazalazin (Salazopyrin®)

Fars bruk av Salazopyrin er ikke påvist å øke risikoen for fosterskade. Det er imidlertid kjent at Salazopyrin kan påvirke mannens sædcelleproduksjon, og derfor gjøre det vanskeligere hos endel å befrukte partner.

Denne effekten er reversibel, det vil si at sædcelleproduksjonen normaliserer seg i løpet av tre måneder etter man har avsluttet behandling. Det er derfor vanlig at man anbefaler en behandlingspause med Salazopyrin. Dette bør uansett diskuteres med din behandler.

Biologiske medikamenter (TNF hemmere og interleukin (IL) hemmere)

Det er ikke funnet holdepunkt for at fars bruk av biologiske medikamenter øker risikoen for fosterskade, eller påvirker evnen til å gjøre partner gravid. Gjeldende råd er derfor å fortsette behandling som før.

Cyckolfosfamid (Sendoxan®)

Sendoxan kan gi varig infertilitet hos menn. Det anbefales derfor at menn som skal starte behandling med Sendoxan bør levere sæd til sædbanken før oppstart.

Det er usikkert om det fører til økt risiko for fosterskade dersom mannen gjør sin partner gravid under pågående behandling med Sendoxan. Man skal derfor stoppe 3 måneder før man eventuelt forsøker å gjøre partner gravid, og det er nødvendig med sikker prevensjon under behandling og tre måneder etter avsluttet behandling.

JAK-hemmere (f.eks Olumiant®, Xeljanz®, Jyselca®, Rinvoq®)

JAK-hemmere er en relativt ny gruppe sykdomsdempende medikamenter som brukes ved revmatisk sykdom. Det er så langt ukjent om bruk av JAK-hemmer hos menn kan påvirke sædcellene og fertiliteten negativt. Menn som planlegger å bli fedre, bør diskutere sin bruk av JAK-hemmer med behandlende revmatolog.

Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer. Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer.[Internett].Trondheim: St. Olavs hospital [hentet 2021-01-04]. Tilgjengelig fra: https://www.nksr.no/medikament/

Innholdet er levert av Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR)

Sist oppdatert mandag 4. januar 2021