Hjemmesykepleie og andre helsetjenester i hjemmet

Helsetjenester i hjemmet inkluderer hjemmesykepleie og andre former for helsehjelp som gis hjemme hos pasienten.

Mann får hjelp av terapeut

Eksempel på helsetjenester i hjemmet kan være:

  • Hjemmesykepleie, blant annet hjelp med medisiner/ medikamenthåndtering, sykepleiefaglig hjelp, for eksempel sårstell og helsefaglige observasjoner
  • Fysioterapi
  • Ergoterapi, blant annet tilrettelegging i hjemmet
  • Psykisk helsehjelp, f.eks. samtaler
  • Habiliterings- og rehabiliteringsforløp, der ulike tjenester inngår

Det er ikke et krav at tjenesten tilbys innendørs. Hvis det er hensiktsmessig, kan tjenestene også gis utenfor hjemmet. For eksempel kan tjenester som inngår i et rehabiliteringsforløp gjennomføres helt eller delvis utendørs med utgangspunkt i hjemmet.

For hjemmesykepleie, ergoterapi og samtaler med for eksempel psykiatrisk sykepleier, er det ingen egenbetaling. For fysioterapi betales en egenandel.

Hvem kan få helsetjenester i hjemmet

Den som har behov for tjenester som nevnt over kan søke om å få tildelt helsetjenester i hjemmet.

Kommunen vurderer bistandsbehovet til den enkelte, og skal i samarbeid med pasienten avgjøre om det skal tilbys tjenester i form av helsetjenester i hjemmet. ​

Hvordan søke om helsetjenester i hjemmet

Hvis du har behov for helsetjenester i hjemmet, kan du søke kommunen din om det. Du finner informasjon om hvordan du søker på kommunens hjemmeside eller ved å henvende deg til kommunen.

Når du har søkt, har kommunen plikt til å gi deg en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak), enten du får innvilget helsetjenester i hjemmet eller ikke. I vedtaket skal det stå hvilke tjenester du har fått, hvor omfattende de er og hvordan de organiseres.

Hvis du får avslag på søknaden din, skal dette også begrunnes i et enkeltvedtak. Du skal også få informasjon om hvordan du klager og klagefrist.

Klage

Hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått, kan du klage.

Klagen sendes til kommunen, som skal vurdere saken på nytt. Dersom kommunen ikke tar klagen til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Det finnes pasient- og brukerombud i alle fylker. Der kan du henvende deg dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Innholdet er levert av Helsedirektoratet

Sist oppdatert mandag 24. juni 2019

Fant du det du lette etter?